عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 650

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای بررسی اثر پوشاندن طبق های آفتابگردان پس از پایان گل و اثر نوع پوشش بر عملکرد دانه ، درصد روغن و وزن هزار دانه، دو رقم آفتابگردان به اسامی رکورد و چرنیانکا به چهار طریق مختلف پس از خاتمه گرده افشانی پوشانده شدند. طرح آزمایش کرتهای خرد شده با 4 تکرار در نظر گرفته شد. کرتهای اصلی ارقام آفتابگردان و کرتهای فرعی عبارت بود از-1 : پوشاندن طبق با پاکتهای کاغذی کرمی رنگ ، -2 پوشاندن طبق با روزنامه، -3 پوشاندن طبق با کیسه وال، -4 پوشاندن طبق های کرت با پارچه توری، -5 آزاد گذاشتن ط ...

باهدف بررسی اثرات نحوه پوشاندن طبق‌های آفتابگردان بر عملکرد دانه ودرصد روغن وزن هزار دانه ،دورقم آفتابگردان رکود(دیررس ) چرنیانکا(زودرس ) پس از پایان گل به چهار شیوه مختلف پوشانده میشوند.طرح آزمایش اسپلیت پلات است .کرتهای اصلی ارقام رکود و چرنیانکاو کرتهای فرعی عبارتند از : B1 پوشاندن باپاکتهای معمولی کرمی رنگ - B2 پوشاندن طبقها باروزنامه ، B3 پوشاندن طبق باکیسه های جنس وال B4 پوشاندن طبقها یاپارچه توری -5 آزاد گذاشتن طبقها،عمل تجزیه - واریانس برعملکرد دانه ،درصد روغن و وزن ه ...

بمنظور تعیین مناسب‌ترین فواصل بوته در زراعت آبی آفتابگردان در منطقه ، 3 رقم آفتابگردان که دارای عملکرد در هکتار بالایی می‌باشد (مهر 4808 کیلوگرم در هکترا ، شفق 4920 کیلوگرم در هکتار و آرماویرسکی 4472 کیلوگرم در هکتار) در قالب یک طرح اسپلیت پلات با فواصل بوته‌ها 15 ، 20 ، 25 و 30 سانتیمتر در روی خط کشت می‌گردند. در این آزمایش فاصله خطوط کاشت بطور ثابت 75 سانتیمتر بوده و عامل اصلی ارقام و عامل فرعی فواصل بوته روی خط است . مساحت کل آزمایش با احتساب حواشی حدود 100 متر مربع خواهد ...

عملکرد دانه وروغن 5 رقم آفتابگردان (کرتهای اصلی ) توام باسه فاصله خطوط (کرتهای فرعی ) دریک طرح کرتهای خردشده با 4 تکرار موردبررسی قرارمی گیرند ،تااثرات هریک ازدوعامل رقم وفاصله کاشت واثر متقابل آنها مشخص شود. ...

دراین تحقیق، 10 رقم از ارقام دیم آفتابگردان دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار ازنقطه نظر عملکرد دانه ،درصد روغن و سایر خصوصیات زراعی و نحوه باروری مورد مقایسه قرار می گیرند،تا امکان کشت این ارقام درمنطقه و انتخاب بهترین آنها ازاین نظر فراهم گردد. ...

تعداد 11 نمونه از ارقام و هیبریدهای پیشرفته آفتابگردان در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مقایسه قرار می‌گیرند تا ضمن انجام مقایسه‌ای بین ارقام مختلف ، رقم مناسب و سازگار منطقه در شرایط آبی تعیین می‌شود ، در طول دوره رشد یادداشت برداریهایی از طول دوره رویش ، ارتفاع بوته و قطر طبق بعمل می‌آید و پس از برداشت ، محصول عملکرد دانه و روغن و وزن هزاردانه ارقام اندازه‌گیری می‌گردد. هر کرت شامل 5 خط بطول 5ˆ5 متر با فاصله خطوط 60 سانتیمتر و فاصله بوته‌ها در روی خط 25 سانت ...

به منظور بررسی مورفولوژی، مقایسه عملکرد و صفات کیفی هیبریدهای مختلف آفتابگردان (Helianthus annuus) در شرایط محیطی منطقه شاهرود، آزمایشی در سال زراعی 1388 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان (شاهرود)، انجام پذیرفت. این پژوهش در قالب طرح لاتیس ساده ?×? با دو تکرار اجرا گردید. در این آزمایش ?? تیمار، شامل ?? هیبرید جدید حاصل از تلاقی‌های مختلف بین لاین‌های نرعقیم (CMS) و بازگردان باروری (RN)، در کنار رقم هیبرید آذر گل (به عنوان شاهد) مقایسه شدند. در این تحقیق خصوصیات مورف ...

در این بررسی امکان استفاده از پوست دانه آفتابگردان در صنعت تخته خرده چوب مورد بررسی قرار گرفت عوامل متغیر این تحقیق عبارتند از درصد اختلاط پوست دانه آفتابگردان با چوب در چهار سطح(0 ، 15 ، 30 و 100 درصد) و میزان چسب در سه سطح (9 ، 11 و 13 درصد)و زمان پرس در دو سطح (5 و 7 دقیقه) و بقیه عوامل ثابت در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که افزایش 15 درصد پوست دانه آفتابگردان به خرده چوب باعث افزایش مقاومت خمشی تخته ها به میزان 5/17 درصد نسبت به تخته ساخته شده از خرده چوب خالص شده است ...

به منظور تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت ارقام آفتابگردان در شرایط دیم منطقه کلاله آزمایشی در سال زراعی 1375-76 با استفاده از طرح اسپلیت‌پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجراء شد. عامل اصلی چهار رقم آفتابگردان به نام‌های رکورد، آماویرسکی، زاریا و هیبرید آذرگل (CMS19xR-43) و عامل فرعی چهار تاریخ کاشت از 27 اسفند ماه به فاصله‌های 15 روزه بود. نتایج حاصله نشان داد که تاریخ کاشت بر عملکرد دانه، عملکرد روغن در هکتار، قطر طبق، درصد پوکی، وزن هزار دانه، تعداد برگ و سطح برگ ...