عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 102

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه موضوع آلوده شدن خاک‌های کشاورزی به عناصر سنگین، که می‌تواند بر زنجیره‌ی غذایی تأثیرگذار باشد، یکی از نگرانی‌های مهم در دنیا است. این مطالعه با هدف بررسی اثر کشت مخلوط هر یک از گیاهان سویا، ماش و لوبیا بر جذب کادمیم توسط ذرت و آفتابگردان از یک خاک آلوده به 5 میلی گرم بر کیلوگرم کادمیم به صورت دو آزمایش جداگانه هر یک در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. در هر دو آزمایش تیمارهای آزمایشی شامل کشت مخلوط ذرت و سویا، ذرت و ماش، ذرت و لوبیا، آفتابگردان و سویا، آفتا ...

اورانیوم فلزی سنگین و پرتوزاست. خاکها در اثر گسترش صنایع هسته‌ای و استفاده از کودهای فسفری حاوی اورانیوم به این عنصر آلوده شده و غلظت‌ آن به بالاتر از حد مجازمی رسد. به منظور مقایسه جذب اورانیوم در دو گیاه سویا و آفتابگردان و تعیین حد سمیت اورانیوم برای این گیاهان مطالعه‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل شامل دو نوع گیاه آفتابگردان و سویا، و شش غلظت اورانیوم (0 ، 50، 100، 250، 500 و 1000 میلیگرم بر کیلوگرم) با سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. گیاهان بعد از یک د ...

به منظور بررسی مورفولوژی، مقایسه عملکرد و صفات کیفی هیبریدهای مختلف آفتابگردان (Helianthus annuus) در شرایط محیطی منطقه شاهرود، آزمایشی در سال زراعی 1388 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان (شاهرود)، انجام پذیرفت. این پژوهش در قالب طرح لاتیس ساده ?×? با دو تکرار اجرا گردید. در این آزمایش ?? تیمار، شامل ?? هیبرید جدید حاصل از تلاقی‌های مختلف بین لاین‌های نرعقیم (CMS) و بازگردان باروری (RN)، در کنار رقم هیبرید آذر گل (به عنوان شاهد) مقایسه شدند. در این تحقیق خصوصیات مورف ...

دانه های گرده 18 گونه متعلق به هفت جنس و سه طایفه Lactuceae و Anthemideae و Cynareae از تیره گل آفتابگردان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه پنج صفت کمی (اندازه محور قطبی، اندازه محور استوایی، P/E، ظول خار، قطر منفذ) و پنج صفت کیفی (شکل دانه گرده، نوع شیار، شکل شیار، نوع آراستار،وجود لاکون) مورد بررسی قرار گرفتند. در مطالعه معنی دار بودن اختلاف داده های حاصله در سطوح جنس و طایفه بوسیله آماره Wilks lambda در نرم افزار (SPSS ver 11 ...

پانل‌های ساندویچی چوبی سبک وزن گروهی از فرآورده‌های چوبی هستند که کاربرد وسیعی در صنایع مبلمان، درب‌ها، دیوار‌ها، مصنوعات چوبی و ... دارند. مواد اولیه متنوعی را می‌توان در ساخت انواع پانل‌های چوبی سبک به کار برد که گروه اعظمی از آن‌ها را ضایعات کشاورزی و کارخانه‌های صنایع چوب کشور تشکیل می‌دهند که متاسفانه سالانه حجم وسیعی از مواد لیگنوسلولزی حاصل از این منابع بدون استفاده مناسب به هدر می‌رود. پانل‌های تولید شده از ضایعات کم مصرف نقش بسیار مؤثری در کاهش هزینه‌های تولید و محصو ...

به منظور بررسی اثرات نانو کلات‏ها، نانوذرات و کلات معمولی اکسید آهن بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه آفتابگردان،آزمایشی در گلخانه آموزشی- پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال 1392 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. فاکتورهای مورد بررسی در این آزمایش عبارت بود از 9 تیمار کودی (نانوکلات‏ها، نانوذرات و کلات معمولی آهن) و نحوه اعمال تیمارها مورد آزمایش به دو صورت محلول‌پاشی و مصرف خاکی، در 4 مرحله و در فواصل 15 روزه اعمال شدند. بر اساس نتایج ...

به منظور بررسی اثر نسبتهای مختلف کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن روی عملکرد و اجزای عملکرد کشت مخلوط آفتابگردان و گلرنگ پژوهشي در ایستگاه زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (1810 متر ارتفاع از سطح دریا و طول جغرافیایی 52 درجه و 35 دقیقه شرقی و عرض 29 درجه و 40 دقیقه شمالی) در دو سال زراعی 88-87 و 89-88 اجرا شد. آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. کاشت به صورت ردیفی انجام شد. در اين پژوهش پنج سطح کود اوره (صفر، 80، 120، 160 و ...

آفتابگردان یکی از محصولات مهم اقتصادی در استان آذربایجان غربی است و سطح زیر کشت آن به طور مداوم در حال افزایش است. طبق آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت آفتابگردان در استان آذربایجان غربی حدود 22069 هکتار می‌باشد (آمار نامه کشاورزی ایران،87-1386). این گیاه مورد حمله‌ی تعداد زیادی از عوامل بیماری‌زا قرار می‌گیرد. مهمترین بیماری که کشت این محصول را درسطح استان تهدید می‌کند، پوسیدگی ریشه و طوقه‌ی ناشی از قارچ اسکلروتینیا است که به دلیل عدم آگاهی کشاورزان از بیولوژی، اکول ...

به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و بقایای گیاهی بر رشد، عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گندم، آزمایشی دو ساله (91-1389) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (منطقه باجگاه) به صورت کرت‌های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تیمار‌ها شامل نیتروژن (45، 90، 135 و180 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل اصلی، نوع بقایای گیاهی (بدون بقایا، ذرت، کلزا، آفتابگردان و گندم) به عنوان عامل فرعی و مقدار بقایا (25 و 50 درصد وزن بقایا) به عنوا ...