عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات خاک‌شناسی اجمالی حدود 15000 هکتار از اراضی منطقه مذکور به منظور بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیائی و ژنتیکی خاکها جهت تشخیص انواع خاکها ، پراکنش و محدودیتهای آن در پائیز سال 1371 انجام گردیده و طی آن 27 پروفیل خاک حفر و مطالعه و تعداد 12 سری خاک در دو واحد فیزیوگرافی تعیین و نمونه خاکهای پروفیلهای شاهد خاک جهت انجام تجزیه‌های آزمایشگاهی به آزمایشگاه خاک و آب همدان ارسال گردید تا پس از اخذ نتایج تجزیه‌های آزمایشگاهی نسبت به تهیه نقشه و گزارش اقدام گردد. ...