عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پژوهش حاضر پس از تبیین مسئله و طرح کلیا ت ضمن معرفی شخصیت آسیه از زمان موسی تا لحظه شهادت، در ادامه به جایگاه الگوئی آسیه، به عنوان یک زن نمونه پرداخته شده وشاخص ترین زمینه های الگوئی وی، برای زنان و مردان مومن معرفی شده است از قبیل:الگوی صبر واستقامت، الگوی بی اعتنایی به امور دنیوی وعدم فریفتگی به آن وغیره... همچنین به تفصیل فضایل وکرامات آسیه ونیز ویژگی ها وخصوصیات آن حضرت پرداخته شده است.از خصوصیات آسیه می توان به عدم تاثیرپذیریش از محیط اطراف و حجت قرار داده شدن وی، ب ...

قرآن کریم، به ویژگی‌های زنان مؤمن رشديافته، كه در برهه های مختلف تاريخی زيسته اند، پرداخته است. اين زنان با توجه به نتايج اين تحقيق عبارتند از: حضرات حوا 3، ساره و هاجر همسران ابراهیم‏ 7، دختران حضرت لوط 7، دختران شعیب‏ 7، همسر زکریا 7، مادر مریم‏3، بلقیس، زلیخا همسر حضرت یوسف 7، همسر ایوب‏ 7، مادر و خواهر موسى‏ 7، آسیه همسر فرعون، حضرت مریم‏ 3و حضرت خدیجه‏ 3. دربارۀ اين زنان ويژگی های مهم و متعددی در قرآن كريم مطرح شده است؛ اما ويژگی شاخص هر يك از آن ها يكسان ديده نشده است. ...