عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه با توجه به رویکردی که به سوی طراحی لرزه ای سازه ها بر مبنای عملکرد ایجاد شده است و همچنین اهمیت و ضرورت مدیریت مناسب و اصولی بحران های احتمالی مانند زلزله، نیاز به ابزارهایی برای ارزیابی و درک رفتار واقعی سیستم های سازه ای و همچنین برآورد مناسب خسارات احتمالی و به دنبال آن تصمیم گیری های منطقی، بیش از پیش اهمیت و ضرورت پیدا می کند. ارزیابی آسیب پذیری شریان های حیاتی و تاسیسات زیربنایی و بررسی قابلیت اطمینان خدمت رسانی این تاسیسات، برای مواردی مانند تصمیم گیری جهت بهساز ...

کاهش‌ فقر از مراحل ضروری نیل به توسعه است، به‌ این منظور شناسایی فقرا اهمیت اساسی پیدا می‌کند. به‌ طور سنتی مطالعات فقر بدون در نظر گرفتن مخاطراتی که در ابعاد مختلف حیات یک خانوار وجود دارند صورت گرفته است. از آن جایی که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این ناامنی ها هر یک می تواند عوارض منفی بر رفاه خانوارها بگذارد و آنها را در مقابل این اشکال ناامنی آسیب پذیر نماید ، شناسایی عوامل آسیب پذیری رفاه خانوارها برای شناسایی خانوارهای محروم از اهمیت بسزایی در مطالعات رفا ...

آبخوان های کارستی، یکی از مناسب ترین منابع آب برای شرب و کشاورزی می باشند، اما به واسطه لایه نازک خاک، تمرکز جریان در اپی کارست و تغذیه متمرکز از حفره های بلعنده در معرض آلودگی قرار می گیرند. در نتیجه، آلودگی به سهولت به آبخوان می رسد و به سرعت از طریق جریان کانالی مسافت زیادی را طی می کند و حفاظت طبیعی آبخوان را مورد تهدید قرار می دهد. بنابراین استفاده از روش‌ های ارزیابی آسیب پذیری به منظور پتانسیل یابی آلودگی یکی از ابزارهای مدیریتی جهت محافظت و جلوگیری از آلودگی این منا ...

این مقاله به عنوان نمونه محله فیض آباد شهر کرمانشاه را مورد بررسی قرار داده است و برای رسیدن به هدف اصلی آن، که کاهش آسیب های ناشی از وقوع زلزله بر محله ی فیض آباد می باشد ارائه گردیده و در بخش اهداف فرعی پژوهش، سعی شده با شناسایی عوامل تأثیر گذار در آسیب پذیری زلزله، به ارائه ی فاکتورهای مورد نیاز بپردازیم؛ تمام این عوامل تأثیر گذار بر کاهش آسیب پذیری زلزله می باشند. این اطلاعات با استفاده از دادههای زمین شناسی، بافت خاک، بکارگرفتن تصاویر ماهواره ای و لایه گذاری بر روی نرم ا ...
نمایه ها:
زلزله | 
بحران | 

کشاورزان جزء اقشاری هستند که به نظر می رسد آسیب های زیادی از ریزگردها می بینند و با وجود آسیب پذیری این جوامع، مطالعات محدودی در زمینه میزان آسیب پذیری آنان صورت گرفته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر واکاوی آسیب پذیری کشاورزان در برابر ریزگردها است. جامعه آماری تحقیق کشاورزان گندم کار شهرستان دهلران در دو بخش مرکزی و موسیان به تعداد 2105 نفر بودند که از میان آن ها، 330 کشاورز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. جهت و ...

امروزه علیرغم پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی بشر هنوز جوانب مختلف پدیده های طبیعی مانند زلزله به طور کامل بر انسان شناخته نشده است.به این علت سکونتگاه های انسانی و بویژه جوامع شهری همواره مورد تهدید این بلایای طبیعی بوده و در برابر آن آسیب پذیر می باشند. در این رابطه با توجه به ویژگی های زمین ساخت کشور ،که زلزله را به عنوان یکی از مخرب ترین و تهدید کننده ترین عوامل انهدام منابع انسانی مطرح کرده است لازم است که همواه اقداماتی جهت مقابله با برخوردی منطقی و به حداقل رساندن ابعاد ...
نمایه ها:

یکی از مهمترین چالشهای زیست میحطی کلانشهر تهران آلودگی هوا می باشد که ازاین حیث در ردیف آلوده ترین شهرهای دنیا قرار دارد تمرکز بالای منابع الاینده هوا ثابت و متحرک از یک سو و توزیع نامتعادل آن در سطح شهر تهران از سوی دیگر سبب گردیده که در حال حاضر نواحی مختلف شهر درایا سطوح متفاوتی از کیفیت هواباشند لذا با توجه به اینکه توزیع و تراکم منابع آلاینده هوا تاثیر عمده ای در اسیب پذیری نقاطمختلف شهر داشته پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تعیین این نقاط و محدوده ها در سطح شهر تهران تنظیم ...

شناخت آسیب پذیری جمعیت و گروه‌های انسانی به عنوان اقدامی ابزاری در راستای پیشگیری از ‏زایش فاجعه مبتنی بر زیستن در نواحی پر خطر مطرح است. به بیان دیگر زیستن در بستر مخاطره ‏آمیز طبیعی لزوماً به معنای خسارت بار بودن و آسیب پذیری نیست، بلکه آنچه منجر به ایجاد خسارت ‏ناشی از رویداد مخاطرات می‌شود نوع زیستن و میزان شناخت و درک جمعیت مستقر از درجه مخاطره ‏آمیز بودن و در نهایت میزان آسیب پذیری است. تحلیل آسیب پذیری کانون‌های جمعیتی واقع در پهنه ‏پرخطر اقدامی علمی برای فراهم سازی زی ...

منابع آب‌هاي‌زيرزميني از مهمترين منابع آبي به شمار مي‌روند. شناخت و بهره‌برداري صحيح از اين منابع در مناطق خشك و نيمه خشك در توسعه پايدار فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي آن منطقه سهم به سزايي دارد. ارزيابي آسيب‌پذيري آب‌هاي‌زيرزميني نسبت به آلودگی، به منظور به‌كارگيري روش‌هاي مديريتي منابع آب، بسيار ضروری مي‌باشد. در اين پژوهش، آبخوان شهركرد به عنوان مطالعه موردي برای ارزيابي آسيب‌پذيري انتخاب شده و از دو روش DRASTIC كه جزء روش‌هاي رتبه‌دهي و بر پايه به‌كارگيري خصوصيات هیدروژئول ...