عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 185

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناخت آسیب پذیری جمعیت و گروه های انسانی به عنوان اقدامی ابزاری در راستای پیشگیری از زایش فاجعه مبتنی بر زیستن در نواحی پر خطر مطرح است. تحلیل آسیب پذیری کانون‌های جمعیتی واقع در عرصه های خطر اقدامی علمی برای فراهم سازی زیر ساخت اطلاعاتی مناسب از درجه و میزان خطرپذیری از رخداد مخاطره است. بر اساس چنین دیدگاهی مسئله تحلیل آسیب پذیری ناشی از مخاطرات ژئومورفولوژیک فرونشست در جنوب شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری نرخ و ...

امروزه با توجه به رویکردی که به سوی طراحی لرزه ای سازه ها بر مبنای عملکرد ایجاد شده است و همچنین اهمیت و ضرورت مدیریت مناسب و اصولی بحران های احتمالی مانند زلزله، نیاز به ابزارهایی برای ارزیابی و درک رفتار واقعی سیستم های سازه ای و همچنین برآورد مناسب خسارات احتمالی و به دنبال آن تصمیم گیری های منطقی، بیش از پیش اهمیت و ضرورت پیدا می کند. ارزیابی آسیب پذیری شریان های حیاتی و تاسیسات زیربنایی و بررسی قابلیت اطمینان خدمت رسانی این تاسیسات، برای مواردی مانند تصمیم گیری جهت بهساز ...

کاهش‌ فقر از مراحل ضروری نیل به توسعه است، به‌ این منظور شناسایی فقرا اهمیت اساسی پیدا می‌کند. به‌ طور سنتی مطالعات فقر بدون در نظر گرفتن مخاطراتی که در ابعاد مختلف حیات یک خانوار وجود دارند صورت گرفته است. از آن جایی که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این ناامنی ها هر یک می تواند عوارض منفی بر رفاه خانوارها بگذارد و آنها را در مقابل این اشکال ناامنی آسیب پذیر نماید ، شناسایی عوامل آسیب پذیری رفاه خانوارها برای شناسایی خانوارهای محروم از اهمیت بسزایی در مطالعات رفا ...

آبخوان های کارستی، یکی از مناسب ترین منابع آب برای شرب و کشاورزی می باشند، اما به واسطه لایه نازک خاک، تمرکز جریان در اپی کارست و تغذیه متمرکز از حفره های بلعنده در معرض آلودگی قرار می گیرند. در نتیجه، آلودگی به سهولت به آبخوان می رسد و به سرعت از طریق جریان کانالی مسافت زیادی را طی می کند و حفاظت طبیعی آبخوان را مورد تهدید قرار می دهد. بنابراین استفاده از روش‌ های ارزیابی آسیب پذیری به منظور پتانسیل یابی آلودگی یکی از ابزارهای مدیریتی جهت محافظت و جلوگیری از آلودگی این منا ...

فاکتور زلزله یکی از عواملی است که در برنامه‌ریزی شهری ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است، البته با توجه به شرایط بحرانی کشورمان و آسیب‌پذیری بالقوه ایران در برابر زلزله یکی از اساسی‌ترین عوامل تخریبی طبیعی باید به حساب آید.در واقع زلزله به عنوان یک پدیده طبیعی به خودی خود نتایج نامطلوبی در پی ندارد آنچه از این پدیده یک فاجعه می‌سازد عدم پیشگیری از تأثیر آن و عدم آمادگی جهت مقابله با عواقب آن است. غالباً تحقیقات به عمل آمده در رابطه با کاهش‌ خسارات ناشی از زلزله حول محور روشه ...

خشکسالی از پیچیده‌ترین و ناشناخته‌ترین بلایای طبیعی است و استان فارس از لحاظ اثرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به خشکسالی بسیار آسیب‌پذیر است. بدلیل اینکه مدیریت موثر خشکسالی باید بر اساس شاخص‌های آسیب‌پذیری طراحی شود، سنجش آسیب‌پذیری نسبت به خشکسالی ضروری است. هدف این مطالعه شناسایی و سنجش آسیب‌پذیری گندم‌کاران شمال استان فارس نسبت به خشکسالی بود. برای رسیدن به این هدف، مطالعه‌ی حاضر در سه بخش سازمان‌دهی شد. بخش نخست آسیب‌پذیری فنی، اقتصادی و اجتماعی گندم‌کاران را در طول د ...

گسترش شهرنشینی در دوران معاصر و پیدایش کلان شهرها به عنوان مکان های تجمع انبوه مردم و انباشت متراکم سرمایه ها و دارایی ها از طرفی و در معرض مخاطرات بالقوه ی طبیعی و مصنوع(انسان ساز) بودن اکثر آن ها از طرف دیگر، در سال های اخیر توجهات بسیاری از برنامه ریزان، دولت ها و ملت ها را به موضوع آسیب پذیری و مدیریت آن جلب نموده است. ارزیابی و تحلیل چگونگی توزیع فضایی آسیب پذیری مناطق مختلف شهری در برابر خطرات انسانی و طبیعی بالقوه، یکی از راهکارهای بسیار مهمی است که می‌تواند در مدیریت ...

در پژوهش حاضر شیوع آسیب پذیری جنسی کودکان کار 12-7 سال در مقایسه با کودکان عادی و رابطه آن با مشکلات روان شناختی در قالب 7 فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است.در ابتدا برای یافثن کودکان کار به مراکز مردم نهاد حمایت از کودکان کار واقع در جنوب شهر تهران مراجعه کرده و پس از مشاهده و مصاحبه با آنان و مسئولین مراکز حجم نمونه ای به تعداد 120 نفر انتخاب شد.گروه مقایسه نیز از بین دانش موزان همان مناطق با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای با حجم 180 نفر انتخاب گردید.لازم به ذکر است که تعداد د ...

شناسایی آسیب پذیری بافت فرسوده شهری در سوانح طبیعی منجر به بحران، نقش قابل ملاحظه ای در کاهش خسارات وتلفات ناشی از آن خواهد داشت. بدین منظور ضروری است پیش از سانحه نسبت به شناسایی مولفه های آسیب پذیری بافت فرسوده در دو بعد فیزیکی وانسانی اقدام گردد. در این پژوهش مورد نظر است که محله مرکزی شهر ایذه با توجه به ویژگی های آن به لحاظ عملکرد ودر شرایط بحرانی مورد مطالعه قرارگرفته است. جمعیت زیاد شهر ایذه وسکونت بیشتر مردم این شهر در مناطق دارای بافت فرسوده وهمچنین موقعیت جغرافیای ...