عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 139

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت بررسی تغییرات ظاهری و آسیب شناختی و نیز شدت و توسعه آنها در میگوهایی که در معرض شکوفایی جلبکی مضر در شرایط طبیعی بودند، نمونه برداری از استخرهای آلوده به شکوفایی جلبکی و سالم انجام پذیرفت. در عین حال جهت مقایسه شرایط محیطی دو استخر سالم و آلوده نمونه برداری از آب نیز انجام پذیرفت. همچنین میزان و نوع تلفات ناشی از این پدیده در استخرهای تحت تاثیر با استخرهای سالم مقایسه شد. در اواخر پروژه تراکم پذیری میگوی پا سفید غربیLitopenaeuas vannamei که در سال 1388 در استخرهای پرورش ...

4- نونیل‌فنل و بیس‌فنل‌آ از جمله آلاینده‌های صنعتی هستند که با ورود به اکوسیستم‌های آبی، زیست آبزیان را از طریق بر هم زدن تعادل هورمونی، اسمزی، فیزیولوژیک و ... به خطر می‌اندازند. با مطالعات آسیب‌شناسی بافتی، بیوشیمیایی و ایمونوهیستوشیمی می‌توان اثرات این آلاینده‌ها را مورد بررسی قرارداد. رابطه این آلاینده‌ها با آسیب‌های بافتی و تنظیم یونی به روش ایمونوهیستوشیمی با استفاده از مکان یابی Na+/K+-ATPase در تیمارهای 3، 30 و60 میلی‌گرم 4- نونیل‌فنل و 1/0، 1 و 10 میلی‌گرم بیس‌فنل‌آ ...

تماس مزمن با میکرو و نانوذرات اکسید منگنز (MnO2) سبب افزایش احتمال بروز اثرات ناخواسته این ذرات بر افراد جامعه شده است. لذا بررسی اثرات بافتی ناشی از این ذرات به دلیل توان بالای آنها برای ایجاد عواقب پاتولوژیک و توکسیکولوژیک در بدن از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش، میکرو ذره (3μm) و نانوذره (25-85nm)، اکسید منگنز (μg/kg 100)، به مدت 14 هفته هر دو هفته یکبار به صورت زیر جلدی به موش‌های بزرگ آزمایشگاهی (n=5) تزریق شد. نمونه‌های بافت کلیه، کبد و بیضه موش‌ها هر دو هفته ...

فلاونوئیدها و آلکالوئیدهای موجود در میوه و ریشه‌ی زرشک جزء آنتی اکسیدان‌ها به شمار می‌روند. هدف بررسی حاضر تعیین اثر حفاظتی عصاره متانولی میوه و ریشهی زرشک زرافشانی بر آسیب‌ها‌ی کبدی و کلیوی و بررسی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم در موش‌های صحرایی مسموم شده با تتراکلرید کربن بود. پنجاه و شش رت نر بالغ به 7 گروه تقسیم شدند:1) گروه کنترل سالم (N)، 2) گروه کنترل مسموم دریافت تتراکلرید کربن (50 درصد به نسبت 1:1 رقیق شده با روغن زیتون)، به میزان 1 میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن، به ...

مقدمه: مالتیپل اسکلروزیس(MS) یک بیماری خود ایمنی تحلیل برنده عصبی سیستم عصبی مرکزی با ضایعات التهابی ماده سفید بوده و یکی از علل ایجاد کننده ناتوانی در بیماران می‌باشد. هیپوکمپ مرکز اصلی یادگیری و حافظه در سیستم عصبی مرکزی می-باشد و در بیماری‌های نورودژنراتیو بسیار حساس و آسیب‌پذیر است. هورمون‌های جنسی مردانه می‌توانند خاصیت حفاظت عصبی داشته باشند. در این بررسی اثر تستوسترون بر روی حافظه فضایی و یادگیری در ناحیه هیپوکمپ موش‌های صحرایی نر پس از القای دمیلیناسیون با اتیدیوم برم ...

در سالیان اخیر، توسعه شگرفی در نانو فن‌آوری پدید آمده است. استفاده از نانوذرات در صنایع مختلف و رهایش آن‌ها به محیط زیست منجر به بروز استرس ناشی از حضور آن‌ها در محیط‌های طبیعی می‌شود. در دهه اخیر، استفاده از ترکیبات مختلف در جیره غذایی آبزیان به منظور بهبود عملکرد و پاسخ به استرس پیشنهاد شده است. نوکلئوتیدها، ترکیباتی با وزن مولکولی پایین که عملکردهای متعددی در حیات ماهیان دارند، از جمله این مواد هستند. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی کارائی نوکلئوتید افزوده شده به جیره غذایی ...

این مطالعه به منظور تعیین سمیت تحت کشنده علف‌کش گلایفوسیت(96hLc50) و بررسی آسیب شناسی بافت آبشش، کبد و کلیه بچه ماهی سفیدکسیستان برنامه ریزی شد. دراین مطالعه،غلظت نیمه کشنده(96hLc50) ؛غلظت یا زعلف کش گلایفوسیت که موجب مرگ 50درصد از بچه ماهی‌های سفیدک سیستان (باوزن متوسط23/1±75/2گرم وطول متوسط2±45/8 سانتی متر) درطی مدت زمان24، 48، 72 و 96 ساعت میگرددبه ترتیب برابربا29/995، 77/862، 25/726 و 37/651 پی‌پی‌ام است. آزمایش آسیب شناسی بافتی با غلظت (96hLc50) 37/651 پی‌پی‌ام درطی 96 ...

افزایش تولیدات و محصولات نانو به ناچار منجر به افزایش نانومواد می‌شوند که به طور عمدی یا اتفاقی وارد محیط می‌شوند. محیط‌های آبی که بسیار آسیب‌پذیر هستند محل رسوب و تجمع بسیاری از این نانوذرات هستند. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثرات نانوذرات نقره و نیترات نقره بر برخی شاخص‌های خون‌شناسی و بافت‌شناسی عروس‌ماهی اصفهانی (Petroleuciscus esfahani) بود. برای این منظور 100 قطعه عروس‌ماهی اصفهانی با میانگین وزنی 26/4±1/3 گرم و طولی 12/5± 0/33سانتی‌متر(Mean±SE) از محیط طبیعی صید و ...

نارسایی کلیوی از بیماریهای رایج محسوب می شود و درمان و پیشگیری این بیماری اهمیت بالینی بارزی دارد. عوامل مختلفی در ایجاد نارسایی کلیوی دخالت می کنند و موجب نارسایی حاد یا مزمن کلیوی می شوند. یکی از این عوامل مصرف داروهاست. داروهای مختلفی مانند سفالسپورین، پنی سیلین، آمینوگلیکوزیدهایی از قبیل جنتا مایسین و... نفروتوکسین های بالقوه ای هستند که می توانند موجب بروز سمیت کلیوی یا نفروتوکسیستی گردند که از شایعترین مشکلات کلیوی می باشد. در میان داروها، آمینوگلیکوزیدهای نظیر جنتامایس ...