عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 457

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آسیب شناسی سازمانی عبارت است از كسب شناخت و بازبيني جامع، نظام مند و منظم از فعاليتهاي سازمان و نتايج حاصل از آنها و شناخت تنگناها و مشكلات سازمان تا از اين رهگذر با ارائه راهكارهايي، از حاد شدن مشكلات و كاهش بهره وري سازماني جلوگيري به عمل آيد و در جهت ارتقاي اثربخشي سازماني گام موثري برداشته شود. به این ترتیب هدف از مطالعات آسیب شناسی، شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان، شناسايي زمينه‌هايي كه نياز به بهبود دارد و ارائه راهكارهایی در جهت بهبود و ارتقاي سازمان است. در این پژوهش پ ...

اخلاق و تربیت اخلاقی یکی از ارکان اساسی فرهنگ بشری را تشکیل می دهد و به همین سبب، آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی یکی از مسائل مهم و حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش، مجموعه پدیده‌هایی که بر روند تربیت اخلاقی در سه بعد شناختی، عاطفی و عملی تاثیر گذار هستند، مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی پرداخته است. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را معلمان دوره متوسطه شهرستان بابل تشکیل می دهند. بر ...

رساله حاضر می‌کوشد تا عملکرد مدیر گروه نقاشی را در دوره 5 ساله گذشته، بررسی نماید. بعد از مطالعات اولیه،4 منظر هدف گذاری، برنامه ریزی،ساماندهی و کنترل و نظارت برایآسیب شناسی مد‌نظر قرارگرفت. این پژوهش، کاربردی و روش تحقیق آن اکتشافی - پیمایشی است. دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 86 به عنوان جامعه آماری برای نظر سنجی انتخاب شده‌اند. با توجه به اهدافمدنظر در مطالعات آسیبب شناسانه؛ این پژوهش در 5 فصل تنظیم گردیده: در ابتدا‌ و در فصل ادبیات پژوهش به شناخت ارگانیسم از اصول مدیریت ...

یافتن و انتخاب مناسب ترین فرد از میان نامزدهای تصدی یک شغل و یا یک مسوولیت، یکی از دغدغه ها و مشکلاتی است که سازمان ها با آن مواجه هستند. سازمان‌های پیشرو با درک اهمیت و میزان تأثیرگذاری مدیران در رشد و موفقیت خود به‌دنبال طراحی و اجرای برنامه‌های جدی و منظم استعدادیابی و جانشین‌پروری هستند. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی فرایند کانون ارزیابی در شرکت های صنعتی مشهد انجام شد. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، مطالعه‌ی موردی بود. میدان پژوهش شرکت هایی را شامل می شد که این ط ...

آسیب‌شناسی به‌عنوان اولین قدم در تعریف و یافتن مسائل و مشکلات سازمان محسوب می‌شود به‌منظور آسیب‌شناسی نظام مدیریت منابع انسانی، در آغاز باید به این نکته اشاره کرد کـه مشکل، چیزی است که توان سازمان را دررسیدن به هدف به خطر می‌اندازد، یـا به‌بیان‌دیگر، وضعیتی است که سازمان را از کسب یک یا چند هدفش بازدارد. تحقیق حاضر در سال 1396 و باهدف آسیب‌شناسی حوزه منابع انسانی در بیمارستان خلیج‌فارس انجام‌شده است . شناسایی پارامترها بر اساس فن دلفی و با ابزار پرسشنامه باز و پرسشنامه دلفی د ...

مسئله اصلي در اين تحقيق آسيب شناسي ساختار سازماني معاونت توسعه وفن آوري رسانه و دستيابي به مدل مطلوب مي باشد .ساختار سازماني ، راه و شيوه اي است که به وسيله آن فعاليتهاي سازمان تقسيم و سازماندهي و هماهنگ مي شوند . سازمان ها ساختارهايي را به وجود مي آورند تا فعاليتهاي عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال آنها را کنترل کنند . ساختار سازماني مصوب معاونت توسعه و فن آوري رسانه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران کليه فعاليتهاي معاونت هاي پيشين " طرح و توسعه " و " بهره برداري فني " ...

هدف از این پژوهش، تعیین میزان انواع آسیب‌های جذب پروژهای تحقیقاتی برون‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، از دیدگاه ایشان است. این پژوهش به بررسی میزان انواع آسیب‌های جذب پروژهای تحقیقاتی برون دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران پرداخته است. روش پژوهش حاضر یک پیمایش توصیفی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال تحصیلی ...

ارتباط دختران و پسران پیش از ازدواج یکی از مسائل پیچیده و اساسی جامعه ماست که بدون شک آسیب ها و مخاطراتی در ابعاد مختلف این روابط را تهدید می کند. پیامدهایی همچون ناهنجاریهای رفتاری و جنسی، ناراحتی های روحی و روانی و مشکلات خانوادگی لزوم توجه به آن را در ارائه الگوهای ارتباطی می طلبد، چرا که مسلماً حفظ سلامت فردی و اجتماعی درپرتو ارتباطات سالم انسانی ممکن می گردد. این مطالعه با هدف شناخت عوامل موثر در روند شکل گیری این روابط به بررسی آن در بین دانشجویان دانشگاه یزد به روش پ ...

هدف از انجام این پژوهش آسیب شناسی اعتیاد و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش مردان به اعتیاد می باشد. این پژوهش به روش پیمایشی که یکی از روش های رایج در علوم اجتماعی است صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با استفاده از روش آلفای کرونباخ میزان پایایی آن سنجیده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از نرم افزار spss استفاده گردید که داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه گردیده است. در بخش آمار توصیفی به فراوانی، درصد معتبر و د ...