عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 196

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پروژه مطالعاتی که با هدف ساختار شناسی و آسیب شناسی و ارائه طرح مناسب حفظ و مرمت محراب مسجد جامع اورمیه صورت گرفت ابتدا شیوه معماری دوره ایلخانی که در آن محراب ساخته شده، پرداخته سپس به محل و منشا کاربرد آن که تعیین کننده نوع ساخت آن می‌باشد اشاره شده است . مطالعات فن شناسی حاکی از وجود ترکیبات عمده ای نظیر ژیپس، انیدریت و کانی‌های رسی در گچبری است.در ادامه با توجه به مطالعه آزمایشگاهی و تکنیک گچبری محراب و نتایج آزمایشگاهی SEM و XRD و مقاومت مکانیکی مشخص شد که سازه م ...
نمایه ها:
محراب | 
گچبری | 
حفاظت | 

این بررسی تحقیقی است توصیفی بر روی تومورهای بدخیم تیروئید که از سال 75-70 در مرکز آسیب شناسی بیمارستان سینا تشخیص داده شده است. براین اساس تعداد 43 پرونده در رابطه با بدخیمی های تیروئید که از سال 75-70 در مرکز آسیب شناسی بیمارستان سینا تشخیص داده شده بود بررسی شده و اهداف ذیل مدنظر قرار داشت: فراوانی نسبی هر کدام از تومورهای بدخیم تیروئید در این مرکز و مقایسه آن با آمار جهانی- شیوع جنسی هر کدام از تومورهای بدخیم تیروئید در این مطالعه و مقایسه آن با آمار جهانی-شیوع سنی هر کدام ...

از بین تمامی سرطانهای ژنیکولوژیک بدخیمی های تخمدانی بیشترین بحثهای بالینی را به خود اختصاص داده است. و در بین سرطانهای دستگاه تناسلی زنان بعد از سرطان دهانه رحم و اندومتر قرار می گیرند. سرطانهای اپتلیایی شایعترین بدخیمی های تخمدان هستند و چون تا هنگام فرستادن متاستاز معمولا بدون علامت باقی می مانند بیماران در پیش از 3/2 موارد بیماری پیشرفته ای مراجعه کنند. در بین تومورهای تخمدانی تومورهای با منشا اپیتلیوم سطحی 60% نئوپلاسمهای تخمدان و درصد بالاتری از نئوپلاسمای بدخیم را تشکیل ...

برای ارزشیابی سیروپیشرفت تشخیص درمان و مرگ ومیربیماریها درهرکشور ناگزیرباید اطلاعات وسوابق تشخیص‌های آسیب شناسی هربیماری درمرکزی ثبت ومتمرکزگردد.بدین ترتیب ، مواردی زیاد ازاشکال ومراحل مختلف بیماری ها دراختیار محققین قرارمیگیردودرنتیجه بهتر میتوانند درباره سیمای مرضی بیماریها قضاوت وبه کشف بیماریهای تازه توفیق یابند.ولی متاسفانه درکشورماهنوز چنین مرکزی عملا وجود ندارد واگرهم هرموسسه آموزشی یاتحقیقاتی خود مرکز ثبت تشکیل داده است ،جنبه عمومی ندارد ومعمولا یک مرکز ازاطلاعات مرکز ...

درمطالعات روزمره ضایعات حنجره بکرات ضایعاتی دیده میشود که ازهرلحاظ شباهت کاملی به توموربدخیم دارد جزآنکه نمای بافت شناسی یک عارضه خوش خیم است .درمقابل بضایعاتی نیز برخوردمیکنیم که ظاهرانمای بدخیمی ندارند ولی ازلحاظ آسیب شناسی جزو ضایعات بدخیم می باشند.ازطرفی نسبت وفور ضایعات تومورال خوش خیم ،شبه تومورهاوضایعات تومورال بدخیم درایران هنوز بدرستی روشن نگردیده است .اینجانب باکمک همکاران متخصص گوش ،حلق وبینی مرکز پزشکی ودرمانی فارابی به علت دسترسی زیادی که به اینگونه بیماران داریم ...

قدرت از دیر باز ،همواره مورد بحث اندیشمندان و صاحبان فکر بوده است . و اینکه آیا قدرت ماهیتاً فساد انگیز است یا فساد عارض بر ذات قدرت می شود ،نظرات مختلفی ایراد شده است. قدرت در رساله حاضر به معنای توانایی بر انجام کار یا ایجاد پدیده ای است در لغت، ودر اصطلاح؛ وسیله و ابزار اعمال قانون یا اعمال اختیاراتی است ،که قانون به صاحبان قدرت می دهد.اساسا قدرت پدیده ای آسیب زا و آسیب پذیر است ،از جمله این آسیب ها که به محض به دست آوردن قدرت گریبان گیر صاحبان آن می شود ،احساس برتری ،بی ن ...

آسیب رباط متقاطع قدامی (ACL) یکی از آسیب‌های شایع در ورزش می‌باشد. فرود از پرش حین ورزش‌هایی نظیر والیبال به عنوان یکی از مهمترین مکانیزم‌های غیربرخوردی این آسیب شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین برخی عوامل خطرزای آسیب رباط متقاطع قدامی با تکنیک پرش-فرود با استفاده از سیستم امتیازدهی خطای فرود در والیبالیست‌های مرد حرفه‌ای بود. 30 والیبالیست مرد حرفه‌ای (سن 53/1±54/17 سال، قد 68/5±54/186 سانتی‌متر، وزن 30/8±24/74 کیلوگرم) در مطالعه حاضر شرکت کردند. متغیرهای ب ...

در طی این تحقیق، 732 بیمار که طی مدت زمان بین ابتدای سال 1370 تا پایان سال 1375 کوله سیستکتومی شده و نمونه کیسه صفراوی آنها جهت تعیین نوع ضایعه به بخش آسیب شناسی بیمارستان سینا ارسال شده بود مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند و شیوع کلی بیماریهای کیسه صفرا و شیوع سنی و جنسی هر یک از انواع بیماریهای کیسه صفرا در این بیماران بررسی و تعیین شد و در نهایت یافته های حاصل با مطالب عنوان شده در منابع مرجع مورد مقایسه قرار گرفت. در بیماران مورد مطالعه در این تحقیق، شیوع بیماریهای کیسه صف ...

مجموعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که با هدف مدون و سهل الوصول نمودن اطلاعات خام موجود در برگه های آسیب شناسی بیمارستان امیراعلم و استخراج کارآمدترین نتایج آماری به منظور دسترسی سریع به آنها جهت ارزیابی و مقایسه و درک بهتر توزیع ضایعات مختلف از لحاظ موقعیت آناتومیک، سن، جنس و غیره سامان گرفته است. ...