عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 187

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی اثر متقابل سالیسیلیک و آسکوربیک اسید و شوری بر جوانه‌زنی و خصوصیات فیزیولوژیک سویا رقم ویلیامز دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در 4 تکرار یکی در آزمایشگاه فناوری بذر و دیگری در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج، انجام شد. عامل‌های آزمایشی در آزمایش اول شامل 5 سطح شوری (0، 50، 100، 150 و 200 میلی‌مولار NaCl) و پرایمینگ بذر در 4 سطح (هیدروپرایمینگ با آب مقطر، سالیسیلیک اسید 1 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلی‌مولار، آسکوربیک اسید 1 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلی‌مولار ...

در این تحقیق یک روش سریع، حساس و گزینش پذیر برای اندازه‌گیری همزمان آسکوربیک اسید و تانیک اسید با روش اسپکتروفتومتری مشتقی توصیف شده است. مطالعات طیفی نشان داد که مرتبه سوم مشتقی برای اندازه‌گیری این دو مناسب است. برای اندازه‌گیری همزمان آسکوربیک اسید و تانیک اسید طول موج‌های 5/nm 300 برای آسکوربیک اسید و nm 336 برای تانیک اسید به عنوان نقاط ایزودیفرانسیل انتخاب شدند. پارامترهای موثر بر اندازه‌گیری از قبیل دما و pH بررسی و بهینه شد. بعد از بهینه کردن شرایط، تانیک اسید در حضو ...

در سال‌هاي اخير كاهش كيفيت نان‌هاي سنتي در كشورمان بر ميزان نارضايتي مردم از اين نوع نان‌ها افزوده است. به منظور بهبود كيفيت نان سنگك، سه نوع بهبوددهنده آسكوربيك اسيد (در سه سطح 30، 60 و 90 پي‌پي‌ام)، آنزيم زايلاناز (در سه سطح 20، 40 و 60 ميلي‌گرم در كيلوگرم آرد) و امولسيفاير سديم استئاروئيل‌لاكتيلات (در سه سطح 0/25، 0/5 و 0/75 درصد) انتخاب شدند. براي انتخاب بهترين مقدار از تركيب بهبوددهنده‌هاي ذكر شده، از نرم افزار ديزاين اكسپرت ) (Design Expert و طراحي فاكتوريل جزئي در قال ...

در این پژوهش رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات طلا در اندازه گیری تریپتوفان، اوریک اسید و آسکوربیک اسید و اندازه گیری هم زمان تریپتوفان،اوریک اسید و آسکوربیک اسید مورد بررسی قرار گرفته است. اکسایش الکتروکاتالیزوری تریپتوفان در سطح الکترود اصلاح شده به وسیله ی روش های ولتامتری چرخه ای، کرونوآمپرومتری، کرونوکولومتری و ولتامتری ضربان تفاضلی مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات ولتامتری چرخه ای نشان می‌دهد که اکسایش تریپتوفان در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح ...

آلودگی هوا یکی از مشکلات جدی در چند سال اخیر به‌شمار می‌آید و روز به روز در حال افزایش است. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی کاربرد آسکوربیک‌اسید به‌عنوان ماده محافظتی در برابر باران اسیدی بر روی درختان افرای ایرانی انجام پذیرفت. از اینرو، نهال‌های سه‌ساله‌ی افرا در معرض تیمار آسکوربیک‌اسید (در سه سطح صفر، 1 و 2 میلی‌مولار) هفت‌بار در مدت دو هفته قرار گرفتند و پس از آن با باران اسیدی (در چهار سطح pH: 3، 4، 5، و 6 به‌عنوان شاهد) به‌مدت ده روز، تیمارشدند. در پایان آزمایش، برخی تغییرات ...

در این کار تحقیقاتی از روش‌های ولتامتری و با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با اصلاح گر N¸N بیس (2¸ 3 دی هیدروکسی بنزیلیدین) پارا فنیلن دی آمین (DHBPD) و نانوذرات تیتانیم دی اکسید (TiO2) برای اکسیداسیون الکتروکاتالیستی گونه هیدرازین و گونه های بیولوژیکی دوپامین و آسکوربیک اسید به کار گرفته شد. در قسمت اول این پروژه رفتار االکتروشیمیایی الکترود اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای ضریب انتقال بار (α) و ثابت سرعت انتقال بار ظاهری ((ks با استفاده از تکنیک ولتامتری ...

دپامین، اوریک اسید و آسکوربیک اسید، سه مولکول زیستی مهم هستند که به طور گسترده‌ای در بدن تعدادی از پستانداران وجود دارند و نقش فیزیولوژی حیاتی آنها از قبیل انتقال پیام در مغز و دفاع در مقابل بیماری‌ها مشخص شده است. در این مطالعه، برای اولین بار الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با کامپوزیت نانولوله های کربنی چند دیواره و نانو ذرّات هیدروکسید نیکل، جهت اندازه‌گیری مجزا و همزمان مقادیر کم آسکوربیک اسید، دپامین و اوریک اسید به کار برده شده است.بررسی‌های الکتروشیمیایی به وسیله روش‌ه ...

در این تحقیق، به کمک سیلیکاژل و نانوکامپوزیت های سیلیکاژل با پلیمرهای الکترواکتیو نظیر پلی پیرول (PPy) و پلی آنیلین (PAN)، برای جذب آسکوربیک اسید از محلول های آبی استفاده شده است. مطالعات جذب آسکوربیک اسید در دو سیستم ناپیوسته (تعادلی) و پیوسته (دینامیکی) انجام شد. تاثیر پارامترهای مهم شیمیایی و فیزیکی مانند غلظت اولیه، مقدار جاذب، زمان تماس و اثر دما بر میزان جذب آسکوربیک اسید برای تعیین شرایط بهینه جذب بررسی گردید. برای ارزیابی داده های بدست آمده و رسم ایزوترم های جذب از مع ...

در بخش اول این کار یک روش اسپکتروفوتومتری سینتیکی برای اندازه گیری آسکوربیک اسید در حضور سیتریک اسید مبتنی بر واکنش این اسیدها با کمپلکس آمونیاکی مس (II) توسعه یافت. کمپلکس Cu2+-NH3 (باλmax 600 نانومتر) توسط یون سیترات تخریب شده و کمپلکس سیترات مس (II) ( با maxλ 740 نانومتر) تولید می کند. از سوی دیگر، در حین واکنش آسکوربیک اسید با کمپلکس آمونیاکی مس (II)، آسکوربیک اسید اکسید شده و کمپلکس آمونیاکی مس (II) به کمپلکس آمونیاکی مس (I) کاهش می یابد و جذب در طول موج 600 نانومتر کاهش ...