عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رادیکال های آزاد اکسیژن(ROS) که تحت شرایط تنش های زیستی و غیر زیستی از مولکول اکسیژن مشتق می شوند، برای متابولیسم سلولی زیان آورند. اثرات زیان آور این رادیکال ها بوسیله مکانیسم های آنزیمی و غیر آنزیمی خنثی می گردند. گیاهان از سیستم های آنتی اکسیدانتی چون سوپراکساید دیسموتاز، کاتالاز،‌ پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز برای مقابله با انواع مختلف این رادیکال ها استفاده می کنند. در این مطالعه،‌ واکنش های آنتی اکسیدانتی گیاه هالوفیت آلروپوس لیتورالیس نسبت به تنش NaCl بررسی شد. فعالی ...

شوری حاصل از کلر یک عامل محدود کننده در رشد گیاه است. افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در برابرعوامل اکسید کننده به عنوان یک واکنش تدافعی گیاه درمقابله با تنش محسوب می شود و آنزیم هایی مانند آسکوربات پراکسیداز (APX) از جمله مهم ترین اجزای این سیستم دفاعی است. در این تحقیق اثرات سه غلظت آب آبیاری (0/7، 2/1 و 4/22 میلی مولار کلرید کلسیم) بر روند فعالیت این آنزیم، محتوای مالون دآلدهید (MDA)، پروتئین کل برگ و زایموگرام آنزیم APX در گیاه توتون رقم کوکر 347 به ترتیب با روش اس ...

شوری خاک یکی از بزرگترین فاکتورها ی محیطی محدود کننده ی رشد و بازده گیاهان به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. تنش شوری باعث افزایش تولید رادیکال های فعال اکسیژن می شود. که باعث اکسیداسیون پروتئین ها، DNA ،لیپیدها و سایر ماکرو مولکول های حیاتی می شود. گياهان برای مقابله با تنش اکسيداتيو ايجاد شده، دارای سيستم دفاعی با کارائی بالائی هستند که می‌تواند راديکال های آزاد را از بين برده و يا خنثی کنند. اين سيستم دفاعی شامل سوپر اکسيد دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT)، آسكوربات پر ...

زردچوبه(Curcuma longa L.) گياهي ريزوم‌دار و علفي متعلق به خانواده زنجبيل است كه به طور وسيعي در مناطق گرمسير دنيا كشت مي‌شود. اين گياه به طور سنتي در صنايع غذايي، پزشكي و آرايشي كاربرد داشته و ريزوم‌هاي آن حاوي تركيبات با ارزش فنولي نظير كوركومينوئيدها بوده كه حائز ويژگي‌هاي آنتي‌اكسيداني‌، ضدميكروبي، ضدسرطان و ديگر وي‍گي‌هاي پزشكي و دارويي مي‌باشند. خشكي يكي از تنش‌هاي مهم در كشور ايران به شمار رفته كه مي‌تواند توليد محصول را به شدت كاهش ‌دهد. لذا اهميت و ارزش گياه زردچوبه ا ...

كشت کلزا (Brassica napus) به دليل ارزش اقتصادي قابل توجه، در اقليم‌هاي مختلف مورد ارزيابي وسيع قرار گرفته است. تنش سرما (c°0-20 ) و انجماد ( C°<0) مي‌تواند رشد و بازده گياهان زراعي را تحت تاثير قرار دهد و ميزان اين تاثير پذيري بستگي به نوع و ميزان عملكرد ژنتيكي گياه و مكانيسم مقاومت آن دارد. ارقام SLMO46 و Quantum به ترتيب به عنوان ارقام مقاوم و حساس به تنش دماي پايين مطرح هستند، از رايج‌ترين عوامل مطرح شده در مقاومت گياهان به تنش آسكوربات‌پراكسيداز (apx) و متالوتيونين (Mtl) ...

کمبود آب یک بحران محیطی است که میزان رشد گیاه و باروری آن را کاهش می‌دهد و از طریق ایجاد اختلال در تعادل بین تولید گونه‌های فعال اکسیژن و فعالیت‌های دفاعی ضد اکسایشی گیاه باعث ایجاد تنش اکسایشی می‌شود. یکی از راهکارها برای غلبه یافتن بر اثرات نامطلوب خشکی کاربرد هورمون‌های گیاهی است. آبسزیک اسید یک هورمون بازدارنده رشد است که تحت تنش خشکی تولید می‌شود و نقش بزرگی در تنظیم رشد گیاه و تحمل هدررفت آب از گیاه دارد. در این تحقیق تأثیر کاربرد خارجی آبسزیک اسید در سه سطح (شاهد، 50 و ...

تنش‌‌های محیطی از مهمترین عوامل کاهش‌ دهنده محصولات کشاورزی در سطح جهان هستند، تنش باعث می‌شود که تعادل بین گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) و دفاع ضد‌اکسنده در بخش‌های مختلف گیاه، از بین برود. شرایط نامساعد از قبیل شوری و خشکی باعث افزایش انواع اکسیژن فعال ROS در زمان رشد گیاه می‌شود. آنزیم‌های آنتی اکسیدانت از قبیل آسکوربات پراکسیداز (APX) ، کاتالاز (CAT) ، گلوتاتیون ردوکتاز (GR) و سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) تحت شرایط استرس برای مهار ROS فعال می‌شوند . آسکوربات پراکسیداز (APX)، آن ...

با هدف بررسی اثر محلول‌پاشی پرولین بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی در شرایط تنش کم‌آبی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور تنش کم‌آبی ( صفر، 25، 50 و 75 تخلیه از حد ظرفیت زراعی) و محلول‌پاشی پرولین (صفر، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر) و با سه تکرار در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1391 انجام شد. تعداد، وزن تر و خشک گل ها، مقدار پرولین درونزاد، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی مانند کاتالاز (CAT)، آسکوربات پراکسیداز (APX) و پراکسیدار (POD)، ...

در این آزمایش گلدانی، تأثیر برخی آمینوکلات‌های سنتز شده روی بر عملکرد، کیفیت تغذیه‌ای دانه و برخی ویژگی‌های سه رقم گندم با سولفات روی (به عنوان رایج‌ترین منبع کود روی) مقایسه شد. سه رقم گندم (.Triticum aestivum L) شامل بک‌کراس روشن، کویر و دوروم با روی کارائی متفاوت با 20 و 40 میلی‌گرم روی بر کیلوگرم خاک از منابع مختلف روی شامل آمینوکلات‌های گلیسین-روی [Zn(Gly)2]، آرجینین-روی [Zn(Arg)2] هیستیدین-روی [Zn(His)2] گلوتامین-روی [Zn(Gln)2] و کود سولفات روی [Zn(SO4)2]در سه مرحله ک ...