عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از مطالعه حاضر، مقایسه اثر فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی بر آستانه درد و احساس درد در دانشجویان پسر غیر ورزشکار بود. 10 دانشجوی پسر غیر ورزشکار (میانگین سنی 4/2±21/4سال، قد 6/2±177/4 سانتی‌متر، وزن 7/1±77/6 کیلوگرم) به عنوان آزمودنی در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی‌‌ها پس از آشناشدن با روش و ابزار کار، به صورت تصادفی در سه شرایط آزمایشی فعالیت هوازی (20 دقیقه، 80% حداکثر ضربان قلب)، فعالیت مقاومتی (20 دقیقه، 70% یک تکرار بیشینه شامل 3 ست 10 تکراری از حرکات پرس پا، جلو ران، ...

سال‌هاست اثرات آنتی اکسیدان‌ها در حین وپس از انجام فعالیت‌های ورزشی مورد توجه قرار گرفته است.COQ10 از جمله آنتی اکسیدان‌هایی است که ادعا می‌شود اثرات مثبتی بر روی فعالیت‌های هوازی وبی‌هوازی بر جا می‌گذارد.بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیرچهارهفته مکمل‌دهی COQ10 به همراه تمرینات هوازی شنا بر برخی از متغییرهای فیزیولوژیک همچون آستانه بی هوازی،نقطه شکست ضربان قلب،VO2max وغیره انجام شد. بدین منظور 16 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه الزهرا(با میانگین سن 0/86±21/25،وزن 4 ...

تحقیق حاضر در نظر داشت تا مدت زمان دویدن در آستانه بی‌هوازی تا رسیدن به واماندگی در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار را ارزیابی و مقایسه کند. برای این منظور، دو گروه آزمودنی شامل یک گروه غیرورزشکار (15=n) از دختران دانشجوی غیر ورزشکار‌ سالم با دامنه سنی (12/1±46/20 سال)، درصد چربی (58/2±6/22)، ضربان قلب استراحت (54/11±33/70 ضربه در دقیقه) و گروه ورزشکار (10=n) شامل دانشجویان ورزشکار با دامنه سنی (76/1±3/21 سال)، درصد چربی بدن (33/4±06/20) و ضربان قلب استراحت (22/5±3/66 ضر ...

هدف از انجام این پژوهش، تأثیر 8 هفته تمرین هیپوکسی بر ترکیب بدن،آستانه بی هوازی ، توان هوازی وفاکتورهای خونی ناجیان غریق دختر می باشد.به همین منظور 21 نفر از ناجیان غریق داوطلب 25 تا 30 ساله انتخاب ، و به دو گروه کنترل وتجربی تقسیم شدند. گروه تجربی15 نفر با میانگین قد164.67، میانگین وزن 61.43 ،ومیانگین سن 26.9 که به مدت 8 هفته،هفته ای 3 جلسه وهر جلسه45 تا 90 دقیقه با 65 تا 85 %ضربان قلب ذخیره به تمرین پرداختند. تعداد 6 نفر آنها با میانگین قد165.33 ، میانگین وزن 67.85 ، ومیانگ ...

هدف از این تحقیق، بررسی اثرات تخلیه و بارگیری کربوهیدارت بر نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیر فعال بود. نقطه شکست ضربان قلب نقش مهمی در پیش بینی آستانه بی‌هوازی و تنظیم برنامه‌های تمرینی ورزشکاران دارد. اما مکانیزم‌های فیزیولوژیکی درگیر در پدیده نقطه شکست ضربان قلب توسط محققین آشکار و تبیین نشده است. 18 نفر دختر جوان غیر فعال از دانشگاه محقق اردبیلی با دامنه سنی (19.93±0.9) به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه تجربی(n=8) و کنترل(n=10) تقسیم شدند. این تحقیق شامل سه مرحله بود. ...

هدف مطالعه حاضر پیش بینی برونده توانی معادل با حداکثر لاکتات حالت پایدار از طریق شروع تجمع لاکتات خون طی آزمون فزاینده روی دوچرخه سواران استقامتی جوان تمرین کرده بود. 9 دوچرخه سوار استقامتی بصورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. برای هر آزمودنی بارکار معادل با شروع تجمع لاکتات خون از طریق آزمون فزاینده حداکثری تعیین شد. سپس آزمودنی ها چندین جلسه آزمون 30 دقیقه ای با بار کار ثابت برای تعیین بارکار معادل با حداکثر لاکتات حالت پایدار را اجرا کردند. اولین بارکار ثابت 30 دقیقه ...

مقدمه: HITیک روش مفید در بهبود عملکرد در دوره کوتاهی از زمان است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثر 2 هفته تمرین HIT بر کینیتیک لاکتات دختران نوجوان 14 تا 18 سال بود. روش شناسی تحقیق: 14 دختر نوجوان غیر فعال به طور تصادفی به دو گروه تمرین(8 نفر) و کنترل(6 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی آزمون دویدن سرعتی بی هوازی ( 6 تا 35 متر دویدن در حداکثر سرعت با 10 ثانیه ریکاوری بین هر دویدن) را به عنوان یک پروتکل HIT ، 4 جلسه در هفته را اجرا کردند. قبل و بعد از HIT یک تست با شدت فزاینده ...

هدف از اجرای تحقیق حاضر ارزیابی پایایی پروتکل‌های وابسته به زمان، وابسته به مسافت و وابسته به فرد در تعیین نقطه‌ی شکست ضربان قلب (HRDP) در بین دختران جوان غیر فعال بود. بدین منظور، تعداد 30 نفر از دختران غیرفعال ( سن 1/20±19سال، قد 7/39±162/57سانتی‌متر، وزن 8/90±57/84کیلوگرم، و حداکثر اکسیژن مصرفی1/22±33/13میلی‌لیتر/کیلوگرم/دقیقه ) انتخاب و به‌طور تصادفی به سه گروه 10 نفره تقسیم شدند. آزمودنی‌های هر سه گروه پروتکل‌های وابسته به زمان، وابسته به مسافت و وابسته به فرد را دو بار ...