عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آسان سازی زبان شناختی متون نوشتاری می تواند درک مفهوم آنها را برای فراگیران غیربومی آسان تر کند اما در عین حال این روش باعث می شود که کاربرد اینگونه متون در فرایند یادگیری کم اثر شود. به عنوان مثال، حذف واژگان دشوار متن-که به هر حال زبان آموز نیازمند دانستن آنهاست-روسی معمول در آسان سازی است که فراگیران را از یادگیری به موقع برخی واژگان ضروری محروم می کند. با توجه به کاستی پیش گفته، روش تشریح متن که به طور طبیعی در گفتگوی بین سخنگویان بومی و غیر بومی زبان رایج است و در آن حشو ...

آسان سازی در مهارت های زبانی منجمله مهارت شنیداری می تواند درک آنها را برای زبان آموزان آسانتر نماید و تناسبی بین مطلب ارائه شده و سطح سواد انگلیسی آنها برقرار کند. و این از طریق کاهش پیچیدگی معنایی و یا ارائه اطلاعات بیشتر در باره مطلب مورد نظر، اجتناب از ساختهای پیچیده دستوری ، واژه های با بسامد پائین و اصطلاحات و یا تکرار و توضیح همان الگوها و مطالب ممکن می باشد. به عبارت دیگر ، تعمیم واژه های کلیدی، مفاهیم و تکرار الگوهای دستوری درک مطلب را افزایش می دهد. ولی بین آسان ساز ...