عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرخش آبزی ( آزولا ) تحت شرایط محیطی مساعد به سرعت تکثیر یافته و در مدت کوتاهی بخش عظیمی از سطح آب را می پوشاند . انتشار وسیع آزولا در محیط آبی می تواند اثرات نامطلوب بر روی اکولوژی محل مورد نظر بگذارد . پوشش بیش از حد این گیاه بر روی سطح آب مانعی برای رویش جلبک ها بوده و این امر به نوبه خود منجر به کاهش تراکم زئوپلانکتونها ، بنتوزها و نهایتا ماهی ها می گردد که متاسفانه این حالت درمناطقی از تالاب انزلی به چشم می خورد و چنانچه تدابیری جهت کنترل ، تکثیر و انتشار گیاه مزبور اتخاذ ...

جهت بررسی مناسب ترین زمان کاشت مصرف 6 گونه آزولا درشالیزاربشماره های 310 - 704 401 -418 - 315 وگونه هندی موجود درایستگاه بررسی برنج رشت که زمستانگذارانی آن دوسال 65 مورد مطالعه قرارگرفته دریک طرح اسپلیت پلات در 4 تکرار و 9 تیمارکه شامل زمان مصرف آزولا می باشدانجام می گیرد.واریته دراین آزمایش واریته خزر وکود فسفر به میزان مساوی درتمام پلات ها یکنواخت بکارمی رود ومیزان آزولا هرمترمربع کرت 200 گرم می باشد. محاسبات آماری بر روی محصول برداشت شده طبق روال معمول آزمایش بمورداجرا درخ ...

جهت بررسی مناسب ترین زمان مصرف 6 گونه آزولا درشالیزار،بشماره های -315-310-704 401-418 وگونه هندی موجود درایستگاه بررسی برنج رشت که زمستان گذرانی آن درسال 65 موردمطالعه قرارگرفته دریک طرح اسپلیت پلات در4 تکرارو 9 تیمار که شامل زمان مصرف آزولا میباشد انجام میگیرد.واریته دراین آزمایش واریته خزر وکودفسفر بمیزان مساوی درتمام پلات هایکنواخت بکارمیرود ومیزان آزولا هرمترمربع کرت ،200 گرم می باشد محاسبات آماری برروی محصول برداشت شده طبق روال معمول آزمایش بمورداجرا درخواهد آمد. ...
نمایه ها:
آزولا | 

پس از اماده سازی کمپوست درخت برای تهیه بستر کشت و کمپوست آزولا به عنوان عامل تغذیه کننده عملیات کشت فیکوس بنجامین ابلق ( رقم استارلایت ) با 20 تیمار و سه تکرار به صورت طرح آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادف انجام شد و در هر واحد آزمایشی 3 گیاه مورد استفاده قرار گرفت ، در این راستا بسترهای مختلف مطابق با فرمول های ارائه شده تهیه شده و پس از اضافه کردن مقادیر مختلف کمپوست آزولا به این بسترها و کشت گیاه در گلدانهای 4 لیتری ، شاخصهای رشد اولیه شامل ارتفاع گیاه و قطر ...

‏‎‎‏هم اکنون در چند کشور آسیایی کشاورزی برنج اردک انجام میشود. با توجه به اینکه از منابع موجود در مزرعه مانند کود و بقایای خوراک اردک استفاده صحیح نشده اصولا بازیافت نمیشود. تلفیق ماهی و آزولا و اردک با برنج میتواند به افزایش کارایی مواد غذایی و کنترل بیولوژیکی منجر گردد پتانسیل بسیاری برای افزایش بهره وری اینگونه سیستمهای تلفیقی وجود دارد که فرصت های تحقیقاتی خوبی را فراهم میکند. برخی از نتایج پژوهش های انجام شده در کشورهای فیلیپین و چین در خصوص سیستم کشاورزی برنج اردک آزولا ...
نمایه ها:
برنج | 
آسیا | 
تولید | 
آزولا | 
ماهی | 
اردک | 

آزولا داراي ریشۀ یونانی بوده و در سال 1783 توسط لامارك براي این جنس انتخاب گردید. البته در مورد تشریح ریشه‌هاي لغوي آزولا نظریات کماکان شبیه بهم وجود دارد. ولی این نظریه مقبولتر می‌باشد که آزولا از دو واژة AZO (آزو) به معنی خشک کردن و Ollyo (الیو) به معنی کشتن اخذ میگردد، که در حقیقت بیانگر این مطلب میباشد که آزولا در اثر خشکی می‌میرد. تحت شرایط آب و هوایی نیمه گرمسیری از این گیاه حدود 300 تن ماده خام سبز در هر هکتار طی یک سال به صورت طبیعی تولید می‌شود که برابر با 800 کیلوگر ...
نمایه ها:
تغذیه | 
برنج | 
طیور | 
آزولا | 
طیور | 
برنج | 
تغذیه | 
آزولا | 

بررسی دریک طرح مشاهده ای دریک قطعه زمین 5000 متری درایستگاه آمل روی 10 رقم آزولا ارسالی از فیلیپین IRRI درسالهای 2 66- 65 رقم درسال 65 و 8 رقم درسال 66 با مواظبت های زراعی یکسان آبیاری مداوم درقالب کرتهای 5=2x2/5 مترمربع روی عوامل مشروح زیر بررسی وانجام می شود-1: نحوه زمستانگذرانی آزولا الف - با پوشش نایلونی ب - بدون پوشش نایلون -2 بررسی میزان رشد وتکثیرآزولا درخزانه .درنیمه دوم فروردین ماه 67 آندسته ازارقامیکه سرمای زمستان راتحمل نموده اند خزانه گیری شده و از نظر قدرت رشدوتک ...

آزولا گیاهی است آبزی و نیمه‌آبزی که به صورت تنها به صورت توام با برنج در بیشتر دنیا و از جمله در شمال ایران کشت می‌شود. امروزه جهت تغذیه دام طیور از منابع جدی استفاده می‌شود، که یکی از آنها گیاه آزولا می‌باشد. در این پژوهش از سطوح مختلف آزولا به صورت تازه و انباری استفاده گردید (6، 8، 10، 12) و با گروه شاهد مقایسه گردید. در این تحقیق اهدافی از قبیل تجزیه و ترکیبات آزولا، اندازه‌گیری انرژی متابولیسمی آزولا، میزان مصر جوجه‌ها، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، وزن امعا و ...
نمایه ها:
آزولا | 
تغذیه | 

هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی گیاه آزولا بر اکوسیستم آبی تالاب انزلی بوده است . دراین راستا ، هفت ایستگاه نمونه‌برداری در دو منطقه تالاب (منطقه شاهد و منطقه تحت تاثیر آزولا) انتخاب و سپس اقدام به نمونه‌برداری از آب گردید. نمونه‌برداری در ماههای مختلف و از اعماق 50 تا 80 سانتیمتری آب صورت گرفته و در طی آن پارامترهایی چون Ph ، درجه‌حرارت آب ، اکسیژن محلول ، فسفات ، نیتریت ، کل مواد جامد [Tds] ، آمونیاک ، کلرید و سدیم در دو سال (قبل و بعد از ورود آزولا به تالاب ...