عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بابونه‌ی آلمانی با نام علمیMatricaria chamomilla L. ، یکی از مهمترین گیاهان دارویی اسانس‌دار است که از آن در صنایع مختلف داروسازی، غذایی، آرایشی و بهداشتی استفاده‌ها‌ی فراوانی می‌شود. به ‌منظور بررسی اثر کودهای زیستی افزاینده‌ی رشد گیاه و سطوح مختلف کود نیتروژنی بر عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه، آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از فاکتورهای باکتری‌ در چهار سطح (B0‌: عدم مایه زنی با باکتری، ‌B1: مایه زنی با ازتوباکتر کروکوکوم، B2‌: مایه زنی با آزوسپیریلوم لیپوفروم و ...