عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روایی و پایایی از جمله مسائلی هستند که در آزمون‌سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. آزمونی روایی دارد که فقط آنچه را می‌خواهیم بسنجد و نه چیز دیگر و پایایی یک آزمون نیز به معنی درستی و همسانی نتایج است. آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT) از جمله آزمون‌های مهارتِ زبان انگلیسی است که برای اعزام دانشجو به خارج از کشور توسط معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقریباً هر دو ماه یک بار در ایران برگزار می‌شود. هدف از انجام این پژوهش که از نوع همبستگی و تجر ...

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین اعتبار و روایی آزمون‌های مهارتی پاس، دریبل از بین موانع، شوت و دریبل کنترلی در دختران دانشجو بود. برای این منظوراز آزمون‌های مهارتی بسکتبال ایفرد و جانسون استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر غیر تربیت بدنی دانشگاه گیلان بود. نمونه آماری شامل 38 دانشجوی دانشگاه گیلان با میانگین سنی 0.96±21.76 بود که با روش غیر تصادفی هدفدار انتخاب شدند. آزمون‌های در نیمسال اول سال تحصیلی 82-81 و در دو هفته پایانی کلاس‌های تربیت بدنی عمومی 2 به شکل آزمون- ...
نمایه ها:
روایی | 
دختر |