عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مشکلاتی که در بهره گیری مطلوب از سازههای مهندسی وجود دارد،نامناسب بودن شرایط زمین شناسی مهندسی در ساختگاه آنها می باشد. عملیات تزریق دوغاب سیمانی یکی ازروشهای بهبود شرایط زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی بکار گرفته می باشد ودر نهایتمنجر به ارتقاء سطح کاربری ساختگاه میگردد.برای آغاز عملیات تزریق، لازم است تاویژگی های زمین شناسی مهندسی ساختگاه مورد نظر همچون میزان نفوذپذیری محیط سنگی مورد بررسی قرار گیرد. یکی از آزمونهای متداول جهت تعیین میزان نفوذپذیری محیط سنگ آزمایشلوژان ...

چکیده ندارد.