عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تعهد شغلی مشاوران مدارس منطقه 6 شهر تهران بود. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش یک پژوهش همبستگی بوده است. در این راستا رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تعهد شغلی در مشاوران مدارس مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش چهارده فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند که در آنها رابطه بین ویژگی های شخصیتی مایرز بریگز با تعهد شغلی و حیطه های آن مورد آزمون قرار گرفت. ابزارهای که در این پژوهش استفاده شدند عبارتند از: پرسشنامه ویژگی های شخصی ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برنامه مشاوره مدرسه بر خودآگاهی تحصیلی دانش آموزان دختر راهنمایی شهرستان زرین شهر بود. روش پژوهش نیمه تجربی بود. جامعه پژوهش حاضر کل دانش آموزان دختر سال اول، دوم و سوم راهنمایی شهرستان زرین شهر بوده است. برای به دست آوردن نمونه پژوهش با استفاده از نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای ابتدا از بین مدارس راهنمایی، دو مدرسه به تصادف انتخاب شد، سپس از بین این دو مدرسه 90 نفر دانش آموز از هر سه پایه (اول، دوم و سوم راهنمایی) انتخاب گردید، سپس از ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی مایرز- بریگز با تیپ های حرفه ای هالند در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت، ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق سنخ نمای مایرز- بریگز و رغبت سنج شغلی هالند که ضریب پایایی آنها به ترتیب 0/5154 و هالند بین 81/ 0 تا 0/91 می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دختر دانشگاه علامه طباطبایی که به صورت نمونه گیری طبقه ای ساده نمونه ای به تعداد 200 نفر از آنها انتخاب و در نهایت 183 پرسشنامه نمره گذاری شدند ...

شناسايي تركيب انگيزه‌هاي مصرف‌كننده بر انتخاب بازار هدف تأثير مي‌گذارد. در حاليكه انگيزش موجب تقويت و هدايت رفتار مصرف‌كننده مي‌شود، شخصيت مصرف‌كننده نيز رفتار انتخابي او را به منظور دستيابي به هدفش شكل مي‌دهد (هاوكينز و غيره, 1385). تست شخصيتي مايرز- بريگز (MBTI) بر مبناي تئوري يونگ و با در نظر گرفتن مجموعه‌اي از تضادهاي رواني، 16 تيپ شخصيتي را شناسايي مي‌نمايد (Blutner, et al., 2010). در اين تحقيق اثرات تيپ‌هاي مختلف شخصيتي بر نگرش فرد نسبت به تصوير ذهني برند وايو، دانش/در ...

مطالعه حاضر با اهداف، بررسی میزان پایایی و روائی تیپ نمای مایرز- بریگز، بررسی توزیع نمرات هر یک از مقیاس‌های آزمون از لحاظ نزدیک بودن به توزیع نرمال، تعیین رتبه های درصدی و نقاط برش ده و نود درصدی برای هر یک از زیر مقیاس های آزمون، بررسی تفاوت در میانگین نمرات 4 مقیاس آزمون در بین دانشجویان دختر و پسر، بررسی رابطه بین متغیرهای دموگرافیک و عملکرد افراد در 4 مقیاس آزمون، بررسی میزان انطباق (تأیید) عوامل چهار گانه تیپ نمای مایرز- بریگز بر اساس تحلیل عاملی، بررسی امکان ارائه فرم ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی بهبود اثربخشی تبلیغات تجاری با در نظر گرفتن تیپ شخصیتی افراد بر اساس شاخص نمای شخصیتی مایرز بریگز به اجرا درآمد. در پژوهش حاضر، جامعه‌ی آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه سمنان می باشد که در چهار پردیس اصلی این دانشگاه یعنی فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و هنر در حال تحصیل اند و تعداد آن ها 15000 نفر می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 375 نفر تعیین گردید که برای نمونه‌گیری طی دو مرحله و با استفاده از روش های نمونه گیری طبقه ای(گر ...

هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین تیپ‌های شخصیتی و انگیزش پیشرفت در دانش ‌آموزان پایه اول متوسطه می-باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 2100 دانش‌آموز دختر و پسر شاغل به تحصیل در مدارس عادی ناحیه 2 شهرستان ری می‌باشد. نمونه این پژوهش نیز از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای 510 نفر تعیین شده است. برای سنجش این دو متغیر از پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی مایرزبریگز و پرسشنامه انگیزش پیشرفت که توسط کدیور در سال 84تهیه شده است استفاده گردید و داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون ه ...

نیروی انسانی یکی از سرمایه های مهم سازمان، که در جهت نیل به اهداف سازمانی نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید. از اینرو سازمان ها برای دستیابی به کارایی و اثربخشی مطلوب به دنبال انتخاب و گزینش افرادی شایسته هستند که، از نظر توانایی، مهارت و ویژگیهای رفتاری (شخصیت) با شرایط احراز شغل مورد نظر در سازمان تناسب داشته باشند. تناسب شغل و شخصیت نیروی انسانی کشور به طور کلّی و مهندسان به طور خاص، دارای آثاری از قبیل، افزایش کارایی و اثربخشی، افزایش رضایت شغلی، افزایش هماهنگی و سازگاری با ...

هدف این مطالعه مقایسه عملکرد شغلی، خشنودی شغلی، سبک های حل تعارض در میان کارکنان دارای سنخ شخصیتی متناسب با شغل و کارکنان فاقد تناسب بود که این تناسب براساس نظریه شخصیتی مایرز و بریگز صورت گرفت. نمونه شامل 309 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اهواز که با روش نمونه گیری طبقه ای (برحسب شغل) انتخاب شدند و براساس سنخ نمای مایرز- بریگز (MBTi) به دو گروه، گروه دارای سنخ شخصیتی متناسب با شغل و گروه فاقد تناسب گماشته شدند. ابزارهای پژوهش شامل سنخ نمای مایرز- بریگز (MBTi)، پرسشنامه خ ...