عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر دو هدف عمده در بردارد. از طرفی سعی دارد پرسشنامه فارسی تکانشی بر گرفته از پرسشنامه تکانشی آیزنک را در ایران نرم و استاندارد کند و از طرف دیگر سعی دارد ارتباط بین سبک شناختی تکانشی / تعمقی ، سن و جنسیت ئ تاثیر تعاملی آنها بر عملکرد زبان آموزان در آزمون زبان دانشگاه تربیت مدرس را بررسی نماید جهت دستیابی به هدف اول ، پس از طی مراحل استاندارد سازی پرسشنامه فارسی تکانشی ، اطلاعات بدست آمده از پاسخ تعداد عظیمی از زبان آموزان به پرسشنامه مذکور به دو روش محور اصلی عامل ‏‎ ...

درک فزاینده متخصصین از ویژگی اجتماعی سازه های آزمون و پیشرفتهای مختلف انجام شده در زمینه آزمون سازی از قبیل آزمون زبان برای اهداف خاص در مقابل آزمون زبان برای اهداف کلی از دلایل اولیه و اصلی این تحقیق بودند. این تحقیق در خصوص بررسی سازه های آزمون مهارت زبانی با توجه به ماهیت و کاربرد زبان به عنوان پدیده های اجتماعی ، همچنین ارتباط احتمالی بین سازه های آزمونهای مهارت زبانی بود. لذا ، دو آزمون با گرایش اهداف خاص ‏‎(CAEL.IELTS)‎‏ و دو آزمون با گرایش اهداف کلی ...
نمایه ها:
جامعه | 
زبان | 

آسان سازی در مهارت های زبانی منجمله مهارت شنیداری می تواند درک آنها را برای زبان آموزان آسانتر نماید و تناسبی بین مطلب ارائه شده و سطح سواد انگلیسی آنها برقرار کند. و این از طریق کاهش پیچیدگی معنایی و یا ارائه اطلاعات بیشتر در باره مطلب مورد نظر، اجتناب از ساختهای پیچیده دستوری ، واژه های با بسامد پائین و اصطلاحات و یا تکرار و توضیح همان الگوها و مطالب ممکن می باشد. به عبارت دیگر ، تعمیم واژه های کلیدی، مفاهیم و تکرار الگوهای دستوری درک مطلب را افزایش می دهد. ولی بین آسان ساز ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ترجمه | 
نقد |