عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 330

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آزمون رشدی هماهنگی - دیداری حرکتی بییری آزمون مداد کاغذی متشکل از 24 شکل متوالی هندسی است که از آسان به مشکل تنظیم شده است . دارای دو فرم طولانی و کوتاه است فرم طولانی آن قابل استفاده برای گروه سنی 3-18 سال و به دو روش انفرادی و گروهی اجرا می‌شود. هدف پژوهش حاضر هنجاریابی آزمون رشدی هماهنگی دیداری - حرکتی بییری برای کودکان 9 سال تا 11 سال و 11 ماه مدارس ابتدائی شهر شیراز بوده است . مراحل انجام شده جهت هنجاریابی بدین صورت بوده: -1 بررسی ترتیب تصاویر آزمون با اجرا در م ...

هدف این تحقیق طراحی و اعتبار یابی الگوی آزمون دانشگاه باز و از دور است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی با رویکرد کتابخانه ای و میدانی است. جامعه تحقیق اعضاء هیات علمی دانشگاه پیام نور که با مرکز آزمون دانشگاه همکاری می کنند و نمونه کمی تحقیق طبق جدول مورگان 286 نفر و نمونه کیفی 7 متخصص طراحی سوال در دانشگاه پیام نورمی باشند که به طور تصادفی انتخاب شدند.ابزار تحقیق در قسمت کمی پرسشنامه محقق ساخته با 58 سوال و روایی 964. و در قسمت کیفی مصاحبه نیمه ساختار مند 7 نفربود.نتایج آمار تو ...

یکی از مشکلات موجود در حیطه تربیت بدنی ، ارزیابی از فعالیتهای دانش آموزان می باشد . این مشکل در سنین نوجوانی بخاطر تفاوتهای فردی ، نمود بیشتری داشته و بارزتر می باشد . از جمله مواردی که در ارزیابی درس ورزش بکار می رود، آزمون آمادگی جسمانی ایفر می باشد که بصورت یک مجموعه آزمون 6 گانه انجام می گردد. این آزمون در کلیه مدارس و مقاطع در سراسر میهن اسلامی انجام می گیرد . کاربرد این آزمون در سالهای اخیر ، بنوبه خود باعث فراهم شدن مشکلاتی ازجمله نارضایتی بچه ها از نمره ، و اعتراض وال ...

در این پژوهش ابتدا فهرست الگوی فارسی آزمون طبق هنجار تهیه شده و پس از نظرخواهی و تایید فهرست مورد نظر توسط متخصصان فن ( از قبیل شنوایی شناسان و زبانشناسان) اقدام به ضبط کردن نوار آزمون می گردد و پس از آن نظرخواهی مجدد در رابطه با کیفیت و کارایی نوار صورت می گیرد. پس از ضبط نوار، این آزمون بر روی تعداد افراد هنجار و ناهنجار بررسی و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می گیرد. البته قابل ذکر است که پس از تهیه فهرست روایی محتوایی الگوی تهیه شده مورد بررسی قرار می گیرد و در پا ...

هدف بررسی حاضر ساخت آزمون لب خوانی بزرگسالان فارسی زبان ، ارزش یابی آن روی گروه دارای شنوایی هنجار و اجرای آن روی گروهی از بزرگسالان دچار ضایعه شنوایی اکتسابی بوده است. این بررسی در سه مرحله اول ، یا الگو برداری از آزمون ((دنور )) (آلپیتر و همکاران 1970) آزمونی شامل 20 جمله محاوره ای ، روز مره و ساده تهیه شد. در مرحله ارزش یابی آزمون بر روی 105 بزرگسال با شنوایی هنجار اجرا شد. در این مرحله از دو گوینده (زن و مرد) استفاده شد. در اجرای آزمایشی ، 48 فرد دچار ضایعه شنوایی اکتسابی ...

به منظور بررسی روایی آزمون های دو 45 و 200 متر سرعت در سنجش توان بی هوازی، 32 دانشجوی پسر تربیت بدنی با دامنه سنی 20 تا 30 سال، از میان داوطلبان شرکت در تحقیق، به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها 3 آزمون را به عنوان آزمون های بی هوازی اجرا کردند: آزمون های وینگیت، دو 45 متر و 200 متر سرعت. در بررسی داده های تحقیق ا ز روشهای آماری آنالیز رگرسیون و تی - استیودنت استفاده شده و سطح معنی داری 5 درصد منظور گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین توان بی هوازی ...

این روش آزمون، برای تعیین انبساط یک نمونه سنگ کربناتی غوطه ور در یک محلول هیدروکسید سدیم (‏‎NaOH‎‏) در دمای محیط می باشد . تغییرات طولی که در طول غوطه وری رخ می دهد، نشانگر میزان واکنش کلی سنگ است و برای تعیین تاثیر سنگدانه تهیه شده از این نوع سنگ روی تغییر حجمی در بتن، آزمایش های دیگر باید انجام شود . ...
نمایه ها:
آزمون | 

آزمون وسیله عینی و استاندارد شده ای است که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار فرد بکار می رود. آزمون بنتون یک ابزار تحقیقی و بالینی است که برای ارزیابی ادراک دیداری، حافظه دیداری و توانائیهای ساختی دیداری یکار می رود. ادراک و حافظه نقش مهمی در یادگیری های تحصیلی بازی می کنند و وجود هر نوع نقص یا اختلال در عناصر ادراکی و حافظه یکی از عوامل اساسی ناتوانی های یادگیری می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحقیق (اکتشافی) بود و برای تحلیل نتایج این پژوهش از آزمون ‏‎t‎‏ مستقل و ض ...

یکی از زمینه های زبان که در نتیجه نظریات جدید زبانی اکنون بعنوان بخشی از مهارت زبانی تلقی می شود، توانش متنی با دو مولفه انسجام و ساخت بلاغی است. این تحقیق، تلاشی در جهت معرفی و مقایسه دو شکل آزمون ، یعنی خلاصه نویسی ساختدار و بی ساخت برای سنجش دانش زبان آموزان از ساخت بلاغی بود و در پی آن بود که تعیین کند آیا نوع متن و شکل آزمون بر روی عملکرد زبان آموزان در این دو شکل آزمون تاثیری دارد یا خیر؟ و اینکه روائی و پایایی کدامیک از دو شکل آزمون بیشتر است؟ نتایج به دست آمده تاثیر ن ...