عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شرایط محیطی در طی نمو، رسیدگی و حتی در طی دوره‌ی پس از برداشت بذور سویا می‌تواند روی جوانه‌زنی و قدرت بذور حاصله تاثیر بگذارد و گستره وسیعی از عوامل از جمله: شرایط آب و هوائی منطقه (بارش، دما، رطوبت نسبی و..)، انواع تنش‌ها، تغذیه و سایر را در بر می‌گیرد. برای پی بردن به تاثیر شرایط محیطی محل تشکیل بذر روی قدرت بذور حاصله، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی(طرح آشیانه‌ای) در آزمایشگاه بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با 14 محموله بذری داخل رقم شامل: دی‌پی‌ایکس(گرگا ...

پرایمینگ بذر یکی از تکنیک های بهبود کارائی بذر است که می تواند باعث بهبود جوانه زنی و استقرار گیاهچه به عنوان مهمترین مرحله بحرانی چرخه زندگی گیاهان شود. این تحقیق به منظور بررسی امکان بهبود جوانه زنی و استقرار گیاه دارویی بنگ دانه در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانه ای انجام گردید. در بخش آزمایشگاهی این تحقیق دو آزمایش اسموپرایمینگ و هورمون پرایمینگ بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام گردید. ابتدا جوانه زنی بذور بن ...

جوانه زنی بذر، ظهور گیاهچه و استقرار گیاه جنبه های مهمی از تولید محصولات زراعی هستند. نوزده نمونه توده بذر کلزا (Brassica spp.) که در سال زراعی 86-1385 تولید شده بودند، از کشاورزان مختلف استانهای خراسان رضوی و شمالی برای ارزیابی کیفیت بذر، بنیه و سبز شدن در مزرعه تهیه شدند. آزمون جوانه زنی استاندارد، آزمون فرسودگی کنترل شده (CD test) و سبز شدن در مزرعه برای تمام توده های بذر برای تشخیص بنیه و قابلیت جوانه زنی آنها انجام گرفت. سپس 6 مزرعه از خراسان شمالی به منظور ارزیابی عملکر ...

گندم منبع اولیه‌ی تأمین غذای انسان، دام، طیور و ماده‌ی اولیه کارخانه‌های صنعتی است. قارچ‌های بیماریزای متعددی در گیاه گندم ایجاد بیماری می‌نمایند، با توجه به اهمیت این گیاه و بیماری‌های قارچی منتقل شونده همراه بذر آن در سال‌های 1390 و 1391 مبادرت به جمع‌آوری نمونه‌های بذر و شناسایی قارچ‌های همراه آن در سطح استان گردید. برای جداسازی قارچ‌های همراه بذر از 5 روش آزمایشگاهی: کشت روی محیط سیب زمینی/دکستروز/آگار، بلاتر، بلاتر انجمادی، شستشوی بذر و رنگ‌آمیزی جنین بذر استفاده گردید. ...

بیماری‌های کوتولگی زرد جو و غلات، از مخرب‌ترین و اقتصادی‌ترین بیماری‌های ویروسی غلات دانه‌ریز می‌باشند. مقاومت نسبت به عامل بیماری (Barley and Cereal Yellow Dwarf Virus, B/CYDV) ، به طور طبیعی در گندم وجود نداشته است. محققین ژن‌های مقاومت به BYDV را در بیش از ده گونه‌ی وحشی خویشاوند آن یافته و به گندم انتقال داده‌اند. ژن Bdv2 به‌عنوان منبع رایج و عمده‌ی مقاومت نسبت به BYDV در گندم شناخته شده ‌است. این ژن از Thinopyrum intermedium به گندم منتقل شده است. در تحقیق حاضر، لاین‌ه ...

به منظور بررسي تحمل شوري گياهچه هاي حاصل از بذور حقيقي سيب زميني در شرايط درون شيشه‌اي آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پایه کاملا تصادفي با پنج تيمار شوري شامل صفر، 20، 40، 60 و 80 ميلي مولار کلريد سديم و گياهچه‌هاي حاصل از بذور حقيقي آزاد گرده افشان ژنوتیپ های آگريا، کارا، کايزر و هیبرید HPS-296 انجام گرديد. ریزنمونه های تک گره از گیاهچه‌های 4 هفته‌اي حاصل از بذور حقيقي که در شرايط درون شيشه‌اي توليد شده بودند به عنوان ماده گياهي در اين آزمايش مورد استفاده قرار گرفتند. ...

در این پایان نامه غربال و گزینش جهت مقاومت به علف کشهای استورم، فومسافن و ایمازیساپایر در تعدادی از ارقام زراعی لوبیاانجام شده وتعیین مقاومت به علف کشهای استورم، فومسافن و ایمازیساپایر در تعدادی از ارقام زراعی لوبیادر ازمایشگاه انجام شده . اثر ساده علفکش بر روی ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن ترساقه، برگ و ریشه،طول ریشه، وزن تر کل ،وزن خشک کل و میزان کلروفیل برگ در سطح 1درصد معنی دار بود. به منظور تعیین مقاومت به علف کشهای استورم، فومسافن و ایمازیساپایر در تعدادی از ارقام زراعی ...

بیماری بلاست یکی از مهم‌ترین بیماری‌های خسارت زا در برنج است که سالانه باعث تلفات زیاد عملکرد برنج در دنیا می‌شود. استفاده از ارقام مقاوم حامل ژن‌های اصلی مقاومت (R) به‌عنوان یکی از بهترین روش‌های قابل اطمینان جهت کنترل بیماری‌ها می‌باشد. به همین منظور، برای شناسایی ارقام و لاین‌های برنج مقاوم به بلاست از تعدادی آغازگر همبسته با ژن Pi1 طراحی و از آن‌ها برای تکثیر DNA استفاده گردید. از ترکیب‌های آغازگری RM144 ، RM206 ، RM224 استفاده گردید که باعث شناسایی لاین‌های مقاوم و حساس ...

جوانه‌زنی پیش از برداشت یعنی جوانه‌زنی زود هنگام دانه وقتی روی گیاه مادری قرار دارد و یک رویداد نامطلوب است که باعث کاهش کیفیت و عملکرد محصولمی‌شود.این پدیده معمولاً در واکنش به شرایط نامساعد زمان برداشت اتفاق می‌افتد و یکی از عوامل محدود کننده تولید غلات به ویژه برنج در شرایط آب و هوای بارانی انتهای فصل رشد می‌باشد. در این تحقیق به منظور ارزیابی و شناسایی ژنوتیپ‌ها‌ی متحمل به جوانه زنی پیش از برداشت 37 ژنوتیپ برنج شامل 21 رقم محلی،12 رقم اصلاح شده و 4 لاین در آزمایشی بصورت ...