عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 539

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق شامل 6 آزمایش بشرح زیرمی باشد-1: آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی نخود سفید با 40 لاین همراه با شاهد جم دریک طرح بدون تکرار -2 آزمایش مقایسه عملکرد نخودسفید B1-Test شامل 12 رقم همراه باشاهدجم -3 آزمایش مقایسه عملکرد نخودسفید B2-Test شامل 16 رقم همراه باشاهدجم -4 آزمایش مقایسه مقدماتی عملکرد نخودسیاه (روز متوسط) شامل 29 لاین کاکا درطرح بدون تکرار Aug Design ارقام درآزمایشات B1-Test ، B2-Test درطرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مقایسه قرار می گیرند دردوران رشد ون ...

دراین پروژه تعداد 71 لاین پاچ‌باقلا همراه رقم شاهد بصورت مشاهده ای موردبررسی و مقایسه قرارمیگیرند وژنوتیپ های مناسب انتخاب می شوند. ...

دراین سری آزمایشات 20 رقم ازارقام اصلاح شده جو موردکشت درمناطق کشت جوی کشوردر سری آزمایشات یکنواخت منطقه ای جو مورد مطالعه دقیقتر قرارمیگیرند. ...

دراین آزمایش تعداد 18 لاین برنج دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار مورد مقایسه قرارمیگیرند وازبین آنها ارقام پرمحصول انتخاب خواهدشد. ...

دراین تحقیق، با استفاده ازیک طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار 14 لاین منتخب ازآزمایشات سال‌های قبل بهمراه 2 رقم آمل 2 و آمل 3 مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند. ...

بمنظور بررسی و مقایسه وانتخاب بهترین ومناسب ترین ارقام این طرح باسه آزمایش با 116 رقم ولاین گندم اجرامیشود. درآزمایش مقدماتی 93 لاین گندم دریک آزمایش غیرآماری وبدون تکرار وبالاخره درآزمایش 6 C-Test رقم گندم درطرح مربع لاتین با شش تکرارانجام میشود. درطول دوره رشد ضمن انجام مراقبتهای زراعی ازصفات مختلف نیز طبق دستورالعملهای مربوطه یادداشت برداری میگردد و درپایان عملکرد دانه در آزمایش مقدماتی به روش رسم نمودار (بصورت غیرآماری ) ودرآزمایشات آماری باروش تجزیه واریانس آنالیز باتعیی ...

دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی 10 رقم یونجه ازارقام محلی و بومی ایران وارقام خارجی درچهارتکرار مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرنداین آزمایش درمناطق مختلف فوق‌الذکر مستقلا اجرا خواهدشد. ...

34 لاین مختلف بادام زمینی دریک آزمایش مقایسه عملکرد همراه دوشاهد دریک طرح لاین ساده (6x6) بادوتکرار موردبررسی ومقایسه قرارمی گیرند. ...

دراین تحقیق 5 رقم نخود سفید که ازآزمایش مقایسه عملکرد سالهای قبل انتخاب شده اند همراه بایک شاهد درطرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار موردبررسی ومقایسه قرارمی گیرند. ...