عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات بر روی نمونه‌های کوچک آزمایشگاهی مشخص کرده است که قابلیت روانگرایی نهشته‌های ماسه‌ای می‌تواند به مسلح کردن زمین کاهش یابد. جهت مطالعه رفتار روانگرایی خاک مسلح تاکنون در حدود 150 آزمایش بر روی نمونه‌های به قطر 38 میلیمتر که با ژئوتکستایل بافته و نبافته و الیاف نارگیل مسلح شده‌اند، انجام شده است . این مقاله قابلیت روانگرایی ماسه مسلح را تحت شرایط تنش سه محوری ارزیابی می‌کند و یک روش تحلیلی ساده برای روانگرایی خاک بر اساس آزمایشات سه محوری سیکلی انجام شده روی ماسه مسلح ر ...

اصلاح خاک با افزودن مواد و مصالح مختلف همواره مورد توجه محققین و متخصصین مهندسی ژئوتکنیک قرار داشته است. یکی از روش‌های متداول جهت بهبود خواص مکانیکی خاک‌های ماسه‌ای افزودن سیمان است که حاصل آن بهبود مشخصه‌های خاک تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی است. خاک‌های ماسه‌ای غالبا حاوی مقادیری لای نیز می‌باشند که مقدار لای در مشخصه‌های مکانیکی و دینامیکی این خاک‌ها تاثیرگذار است. در این بین پارامترهای تاثیرگذار در طرح سازه‌ها تحت بارهای دینامیکی،به دلیل ماهیت بارها و اثرات مخرب آن‌ ...

بسیاری از عواملی که بر روی سرعت موج برشی و مدول برشی تاثیر می‌گذارند، بر روی پتانسیل روانگرایی نیز موثرند. به همین دلیل و به لحاظ کاربرد وسیع و نسبتا آسان و کم هزینه نتایج اندازه‌گیری‌ها، محققان بسیاری درصددند که بتوانند انطباق میان نتایج سرعت موج برشی و مدول برشی خاکها را با پتانسیل روانگرایی بدست آورند. در همین راستا جهت برآورد مدول برشی و پتانسیل روانگرایی از آزمایشهای ستون تشدید و سه محوری سیکلی استفاده شده است . در فصل اول و دوم شرحی از دستگاههای آزمایش سه محوری دینامیکی ...

آزمایشگاه سه محوری سیکلی زهکشی نشده با فشارهای محیطی مختلف روی ماسه‌های گوناگون انجام شده و نشان داده است که می‌توان رابطه‌ای بین مقاومت روانگرایی و مدول برشی الاستیک برقرار کرد. نتایج آزمایشها و مطالعات قبلی نشان می‌دهد که این ارتباط به فاکتورهائی مانند نوع خاک و فشار محیطی بستگی دارد. مدول برشی الاستیک می‌تواند با کمترین درصد تخلخل و فشار محیطی نرمالیزه شده و مدول برشی نرمالیزه شده ارتباط خوبی با مقاومت روانگرایی دارد که در آن اثر نوع خاک و فشار محیطی تاثیر ندارد. براساس رو ...

رفتار استاتیکی بعضی انواع خاکهای ماسه ای در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی توسط برخی محققین بررسی شده است. رفتار دینامیکی ماسه ها از این دید کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و تلاشهای محدودی جهت بکار گیری این چارچوب برای پیش بینی رفتار دینامیکی خاکهای ماسه ای انجام شده است. در این تحقیق رفتار دینامیکی یک نوع ماسه در انطباق با مکانیک خاک حالت بحرانی مورد بررسی قرار می گیرد. در این پایان نامه با استفاده از دستگاه سه محوری دینامیکی تعدادی آزمایش در شرایط زهکشی نشده روی ماسه سواحل ا ...