عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 370

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح شامل یک آزمایش بین‌المللی مقایسه عملکرد مشاهده‌ای EPCMEWF دریافتی از سیمیت مکزیک با 935 لاین و رقم با احتساب شاهد بوده است . محصول ارقام این آزمایش به روش رسم نمودار با شاهد مقایسه گردیدند. و با توجه به خصوصیات مطلوب زراعی و میزان عملکرد و مقاومت به سرما و بیماریها و برتری نسبت به شاهد تعداد 81 لاین و رقم جهت شرکت در آزمایش مقدماتی انتخاب گردید. ...

این طرح شامل یک آزمایش بین‌المللی مقایسه عملکرد مشاهده‌ای و بدون تکرار FAWWON دریافتی از سیمیت ترکیه با 134 لاین و رقم با احتساب شاهد الوند بوده است ارقام آزمایش از طریق رسم نمودار با شاهد مقایسه شدند و با توجه به خصوصیات مطلوب زراعی و میزان عملکرد و مقاومت به سرما و بیماریها و برتری نسبت به شاهد تعداد 14 لاین و رقم جهت شرکت در آزمایش مقدماتی انتخاب گردید. ...

بمنظور دستیابی به ارقام پرمحصول‌تر از ارقام موجود و واجد صفات مطلوب نظیر مقاومت به امراض و خوابیدگی و همچنین شناسائی منابع ژنتیکی با ارزش جهت استفاده در دو رگ گیریها در استان همکاریهای بین المللی با مراکز تحقیقات صورت میگیرد بطوریکه در سال جاری نیز مواد یک آزمایش از مرکز تحقیقاتی سیمیت ، ترکیه تحت عنوان Screening Nursery توسط موسسه اصلاح بذر دریافت شده است این بررسی بدون تکرار بوده و عملکرد لاینها و ارقام به روش رسم منحنی مورد مقایسه قرار میگیرند در طول دوره رشد یادداشت بردار ...

در این طرح تعداد 174 لاین و رقم جو زمستانه و فاکولتاتیو در قالب دو آزمایش IBON مشاهده‌ای با 150 شماره IBYT تکرار با 24 شماره مورد مطالعه قرار گرفت ، طی دوره زراعی صفات مختلف یادداشت‌برداری و پس از برداشت محصول هر شماره توزین گردید و با توجه به خصوصیات و صفات ثبت شده تعداد 18 لاین و رقم جهت شرکت در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی سال بعد انتخاب گردید. ...

در این بررسی خزانه بین المللی ارسالی از ایکاردا شامل 136 لاین و رقم مورد ارزیابی قرار گرفتند و تعداد 40 لاین جهت شرکت در برنامه دو رگ گیری گزینش شدند. ...

ارقام این آزمایش در پائیز سال 1380 کشت گردید و طی دوره زراعی یادداشت برداری لازم از مراحل مختلف رشد گیاه بعمل آمد و نتیجه آزمایش، پس از رسیدن و برداشت محصول در خرداد ماه 1381 با انجام محاسبات آماری اعلام خواهد شد . ...

از بین 150 شماره توده دو رگ ‏‎F3‎‏ تعداد 66 شماره بر اساس معیارهای سلکسیونی روش مدیفاید بالک برای شرایط دیم منطقه جهت رسیدن به خلوصژنتیکی برای کشت در نسل ‏‎F4‎‏ سال زراعی 79-78 انتخاب گردید. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ماشک | 

در این تحقیق 2 آزمایش بشرح زیر اجرا گردید. -1 آزمایش بین‌المللی خزانه ارقام عدس بذر درشت LISN-L-93 شامل 35 لاین همراه با یک شاهد محلی زنجان جمعا" 36 لاین و رقم که در یک طرح لاتیس ساده 6×6 در 2 تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند که در آن دو رقم نسبت به شاهد افزایش محصول داشتند که این افزایش از نظر آماری معنی‌دار نبوده است و رقم TLL-4400 با تولید 659 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد را دارا بوده که 19 درصد افزایش محصول را نسبت به شاهد دارا بوده است . -2 آزمایش بین‌المللی مقایسه عمل ...