عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر زوج درمانی معنوی بر کاهش آزار عاطفی زوجین شهر اصفهان انجام گردید.روش این پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بوده است. نمونه‌ی این پژوهش،30 زوج از والدین مراجعه کننده به مهد کودک و پیش دبستانی شهر اصفهان در سال1389 بود آنها به صورت تصادفی منظم به عنوان نمونه نهایی انتخاب و با جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (15 زوج در گروه آزمایش و 15 زوج در گروه کنترل). فرضیه اصلی این پژوهش عبارت بود از: آموزش ...

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی رویکرد زوج‌درمانی خودنظم بخشی بر نظم جویی شناختی هیجان، آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی انجام شد.پژوهش از نوع شبه آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکزمشاوره و رواندرمانی سطح شهر مشهد می‏باشد.نمونه مورد نظر شامل 10 زوج بود که جهت شرکت در طرح پژوهش به مرکز مشاوره وابسته به بهزیستی ارجاع داده شدند. لذا روش نمونه گیریِ این پژوهش، نمونه گیری در دسترس ب ...

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی سیستمی تلفیقی بر کاهش تعارض های زناشویی و آزار عاطفی زوج های مراجعه کننده به کلینیک مشاوره و رواندرمانی دانشگاه فردوسی انجام گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف پژوهشی از نوع کاربردی و از نظر روش شبه آزمایشی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه مداخله نما اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه زوج های مراجعه کننده به کلینیک مشاوره و رواندرمانی دانشگاه فردوسی شهر مشهد درتابستان سال 1393 که دارای تعارض های زناشویی بودند را شامل می شد که از بین آنه ...

از زمانهای گذشته پدیده کودک‌آزاری در جوامع انسانی یکی از مسائل مورد بحث افراد عامی و متخصص بوده و شواهد و منابع مکتوب فراوانی در این مورد در دسترس می‌باشد، کودک‌آزاری در تمام طبقات اجتماعی - اقتصادی و فرهنگهای مختلف گزارش گردیده است . اما بطور کلی می‌توان گفت ، عوامل شخصیتی و تعامل بین رفتارهای مادر و کودک که ممکن است ناشی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و یا عوامل دیگر باشد در این زمینه نقش اصلی را داشته باشند. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که نیازهای روانی، عدم رشد و بلوغ ر ...

چکیده ندارد.

کودک آزاری یک معضل بزگ جهانی در سلامت عمومی و رفاه اجتماعی است و بر قربانیان اثرات زیانبار جسمی و روانی در دوران زندگی اشان می گذارد.این تحقیق به بررسی فراوانی کودک آزاری و عوامل موثر بر آن در کودکان بزرگتر از 7سال مراجعه کننده به بیمارستان امیر کبیر اراک می پردازد. ...