عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به مسئله مورد بررسی(فرایند توانمندسازی مراجعین کمیته امداد امام خمینی شهر جلفا)، روش گراندد تئوری به عنوان روشی که اهداف چندگانه پژوهش را برآورده می کرد انتخاب شد. مقتضیات این روش به محقق اجازه می داد که علاوه بر نوسان در سطح عوامل فردی و اجتماعی به معنای موجود در رفتار سوژه های فردی نیز دقیق بوده آنها را در یک سازمان مفهومی منسجم گردهم آرایش دهد. در این پژوهش که تمام اعضای کمیته امداد شهرستان جلفا جامعه آماری آنرا تشکیل می دادند با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتمندا ...