عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این رساله با هدف بررسی وضعیت توسعه پایدار در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور با رویکرد آمارتیاسن نگاشته شده است. توسعه پایدار با تاکید بر حفظ منافع نسل های آینده سه محور اساسی توسعه انسانی، مادی و طبیعی را در بر دارد که با هم در تعامل اند. دیدگاه "آمارتیاسن"، با تاکید بر محوریت انسان، توسعه را به معنای آزادی می داند که حاصل آن کسب توانمندی برای دستیابی به زندگی مطلوب می باشد. سن 5 نوع آزادی اساسی شامل: تامین امکانات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تضمین شفافیت و امکانات تامی ...

این تحقیق به بررسی میزان احساس عدالت و عوامل اجتماعی موثر برآن می پردازدودر جستجوی آن است که با سنجش تجربی ابعاد احساس عدالت و متغیرهای پایگاه اجتماعی اقتصادی و سایر متغیرهای زمینه ای و مرتبط با آن ، عوامل موثر بر احساس عدالت را مورد بررسی قرار دهد. در این مطالعه با استفاده از نظرات جان راولز و نظریه عدالت او ، عدالت به سه متغیر آزادی های اساسی برابر، فرصت های اجتماعی برابر و اصل تمایز تفکیک و باتوجه به تأکیدخاص او بر آزادی های اساسی پس از وزن دهی به متغیرها سنجیده شده ا ...