عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با استفاده از چشم انداز که یک روش آینده پژوهی است، به دنبال وضعیت مطلوبی از آزادی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. و در دو سطح اکتشافی (کجا هستیم، چه می‌کنیم) و هنجاری (کجا باید برویم) انجام می‌گیرد. درباره ی خلق چشم انداز اتفاق نظری وجود ندارد؛ به ویژه اینکه چشم انداز در ساختار مدیریتی و سازمانی به بحث گذاشته شده و در مسائل سیاسی به مثابه یک روش به کار برده نشده است. در این پژوهش از میان مدل‌های مختلف بر الگوی منتخب تاکید شده است: تعیین ارزش‌های اساسی، پویش منا ...

این رساله با موضوع گفتمان های آزادی سیاسی در دولت های پس از انقلاب اسلامی اهداف اساسی زیر را تعقیب می کند: بررسی تعاریف و دسته‌بندی‌های رایج از آزادی، تبیین شاخصه‌‌های آزادی سیاسی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان آزادی سیاسی در دولت ها و ارزیابی آن بر اساس شاخصه‌‌های طراحی شده، در دولت های سازندگی، اصلاحات و دولت عدالتخواه (نهم). به همین منظور کاوشی عمیق و گسترده در مورد سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تمرکز بر سال های 1368 تا 1388 به عمل آمده است. روش ان ...

بنا به‌ اعتراف‌ تاریخ‌ از زمان پیدایش شهرنشینی و دولت شهرها،همواره اندیشه های گوناگون‌ سیاسی‌ در اعصار مختلف‌ برسرنوشت‌ بسیاری‌ از ملتها تأثیر داشته‌ و چه‌ بسا تغییرات‌ اساسی‌ درسرنوشت‌ آنها ایجاد کرده‌ است‌. آنچه‌ معروف‌ است‌ اینکه‌ فیلسوفان‌ اغلب‌ دارای‌ زندگی‌ پرماجرائی‌نیستند و رویدادهای‌ زندگیشان‌ جز برای‌ شارحان‌ احوالشان‌ چندان‌جالب‌ نیست‌ و چیزی‌ که‌ یادمان‌ آنان‌ است‌ ماجراهای‌ زندگیشان‌ نیست ‌بلکه‌ آثار ایشان‌ است‌. اما امام خمینی‌ (ره) استثنائی‌ بر این‌ قاعده‌ بوده ...

آزادی که یکی از ابعاد وجودی انسان و یکی از طبیعی ترین حقوق انسان هاست، در چهارچوب نظریه گفتمان یکی از دال های شناوری است که در گفتمان های گوناگون تفاسیر و معانی متفاوت پیدا می کند. در ایران پس از انقلاب نیز از دو گفتمان سیاسی لیبرال و فقاهتی، در نهایت این گفتمان سیاسی فقاهتی بود که توانست تفسیر خود از آزادی را بر کرسی اذهان عمومی جامعه ایران بنشاند و مورد قبول توده مردم واقع شود و پس از تقسیم به دو گفتمان سیاسی چپ و راست، این تفسیر به گونه ای متفاوت از هم رخ می نمود تا آن حد ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا به رسمیت شناخته و بدین ترتیب به نوعی تلفیق بین نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت مردم که طی قرنهای متمادی هر کدام به تنهایی توجیه گر مشروعیت نظام های سیاسی مختلف بوده اند، دست یازیده است. جمع بین این دو نظریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت تاثیر عوامل و شرایطی همچون نوع نظامی که این قانو ...

در اين پژوهش تلاش شده است تا رابطه اسلام سياسي و دموكراسي در سه مفهوم محوري دموكراسي شامل: مشاركت، برابري و آزاديهاي سياسي بر اساس تجربه حزب اسلامگراي عدالت و توسعه بررسي شود. اين مهم در دو بعد تئوريك و عملي و از بدو حاكميت اين حزب در سال 2002م تاکنون (پايان شهريورماه 1389) صورت گرفته است.در بعد تئوريک اساسنامه و بيانيه هاي اين حزب در دوره یاد شده بررسي و در بعد عملي به اقداماتي که اين حزب در محورهاي ياد شده انجام داده است، تبيين شده است. در اين راستا و بر اساس روش توصيفي-تح ...

تمامی نیازهای جامعه مدنی به طرقی بیان می‌شوند. این بیان‌ها که شامل انواع بیان اقتصادی، فرهنگی، تجاری، اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و غیره می‌باشد، از کانال‌های ارتباطی و همه‌جانبه افراد جامعه و مسئولان مرتبط با آن محسوب می‌شود.همان‌گونه که گفته شد، یکی از این بیان‌ها، بیان سیاسی می‌باشد. این بیان که زیر مجموعه آزادی بیان است، شیوه ابراز و مخاطبان آن با سایر بیان‌ها متفاوت می‌باشد. به‌همین دلیل از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار خواهد بود. وسایل ابراز بیان سیاسی در جامعه وابستگی ...

این پژوهش با بررسی یک دوره ی مهم تاریخی، که سال های 232 ـ 334ه. ق را در بر می گیرد، آغاز شده و با هدف دستیابی به پیامد های آزادی های سیاسی و اجتماعی در دوره ی یاد شده، نگاشته شده است. در این پژوهش نگارنده برای بررسی پیامد های آزادی های سیاسی و اجتماعی در عصر دوم عباسی، ضمن بیان شرح حال خلیفگان عصر دوم عباسی و دوره های مختلف حکومت عباسیان، به بررسی موقعیت سیاسی، دوره ی مرکزیت سامراء، نفوذ و تسلط ترکان، آزادی بیان ومذهب و تسامح اسلامی، تحت عنوان آزادی های سیاسی در عصر دوم عبا ...

از نظر مکتب اسلام، انسان ذاتاً موجودی است شریف و دارای کرامت نفس، و آفرینش او حکمت آمیز و هدفمند بوده و تحقق اهداف خلقت انسان، مستلزم ارشاد و هدایت اوست. هدایت انسان از راه ایمان به مجموعه ای از قوانین و دستورالعملها، و تبعیت آگاهانه و آزادانه ی او از آنها امکانپذیر است. لذا اسلام برای تحقق این مهم، حق آزادی انسان جهت انتخاب، اظهار و عمل به شعائر دین را از حقوق مسلم او دانسته است بدین سبب که ایمان، یک امر قلبی و رابطه ای روحی و معنوی است و نیازمند داشتنِ توانایی انتخاب؛ « لا ...