عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دولت مردان و سیاست مداران و قانون گذاران هر کشور به دنبال بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور خود به منظور رفاه حال مردم می باشند . آیتم های بهبود وضعیت اقتصادی شامل موارد زیادی می باشد که از آن می توان به رشد اقتصادی ، توسعه مالی و آزادسازی تجاری اشاره کرد . در این پژوهش تلاش گردیده است تا روابط بین توسعه مالی، عمق مالی، آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در بین کشورهای منطقه خلیج فارس شامل ایران ، عراق ، کویت ، عربستان ، امارات ، قطر ، بحرین و عمان از سال 1993 تا 2012 میلادی بررسی ...

در این پژوهش اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی غیرنفتی کشورهای عضو اوپک در یک دوره ی 10 ساله ( 2007- 1998 )، مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور از رگرسیون پانل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولی OLS نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصاد غیرنفتی این کشورها تأثیر منفی داشته است ودلیل این امر این است که، این گروه از کشورها به صادرات نفت خام وابستگی شدیدی دارند. در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایه ی انسانی، سرمایه ی ف ...

نیل به توسعه به عنوان یک هدف مهم و اساسی در گرو استفاده بهینه از همه امکانات کشور بخصوص نیروی انسانی می‌باشد که به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین سرمایه‌های هر کشور محسوب می‌گردد. از این رو هدف اصلی این پژوهش، روشن کردن ارتباط بین کارآفرینی به‌عنوان یک سرمایه فکری و رشد اقتصادی در 50 کشور منتخب از جمله ایران طی سال‌های 2004 تا 2012 است. بدین منظور از داده‌های رشد اقتصادی و کارآفرینی به ترتیب به عنوان متغیر وابسته و مستقل و همچنین از متغیرهای نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ...

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نابرابری درآمدی بر شکاف دیجیتال جهانی در طی دوره 2012-1994 می‌باشد. در این راستا در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل واریانس آنووا، وجود شکاف دیجیتال در بین کشورهای جهان بررسی شده است. سپس شدت نفوذ اینترنت به عنوان معیاری برای شکاف دیجیتال معرفی شده و اثر نابرابری درآمدی بر شدت نفوذ اینترنت با استفاده از روش حداقل مربعات وزنی و بر اساس دادههای تابلویی نامتوازن برآورد شده است. بر اساس نتایج مطالعه، همزمان با افزایش در نابرابری درآمدی، شدت نفوذ ای ...

رشد اقتصادی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است. برای رشد اقتصادی در نظریات و تئوری های مختلف، تعیین کننده های فراوانی ذکر شده است. از جمله مهم ترین این متغیرها می توان به تورم و پس انداز اشاره کرد. در این پژوهش رابطه بین سه متغیر رشد اقتصادی، تورم و پس انداز برای دوره زمانی 1391-1352 با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان و در سه معادله برای رشد اقتصادی، تورم و پس انداز مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تورم و پس انداز به ترتیب دارای اثر منفی و اثر مثبت بر ...

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت ازپدیده های مهم اقتصادی و سیاسی برای کشورهای تولیدکننده ومصرف کننده بوده وبحثهای فراوانی از سوی اقتصاددانان و سیاستگذران پیرامون این موضوع صورت گرفته است .در این تحقیق به بررسی ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و رشد بخش کشاورزی در کشورهای منا(الجزایر،مصر،ایران،عربستان،سوریه) با استفاده از مدل (paneldata) در دوره زمانی1995-2012 می پردازیم. نتایج تحقیق به روش حداقل مربعات تع ...