عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این رساله ارزیابی اثر آزاد سازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در سطح صنایع کارخانه ای در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از اطلاعات خام کارخانه های صنعتی در سطح کدهای چهار رقمی ISIC طی دوره زمانی 1385-1373 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل نیروی کار ماهر و غیر ماهر، سرمایه، مواد اولیه، سوخت، تولید، صادرات، واردات و شاخص های باز بودن و تمرکز صنعتی می باشد. برای محاسبه بهره وری ابتدا با دو رهیافت (اولی- پیکز (1996) و لوینسون – پترین (2003)) تاب ...

مباحث مربوط به آزاد سازی تجاری و اثر آن بر روی محیط زیست موضوعی است که از اواخر 1997 با گسترش تجارت جهانی اهمیت زیادی یافته است. مطالعات گذشته نشان می دهد که تاکنون اتفاق نظری میان نتایج بدست آمده در این موضوع نبوده و دانشمندان به یک اجماع خاص در این زمینه نرسیده اند. این پژوهش اثر آزاد سازی تجاری در بخش صنعت را بر روی کیفیت محیط زیست ایران مورد بررسی قرار می دهد. همچنین، فرضیه پناهندگی آلودگی در کشور ایران مورد آزمون قرار می گیرد. برای انجام مطالعه تجربی اثر آزاد سازی تجاری ...

یکی از مسائل مهمی که امروزه در زمینه انرژی در ایران مطرح می‌شود، ایجاد تعادل بهینه بین عرضه و تقاضا، افزایش کارایی و اصلاح الگوی مصرف حامل‌های انرژی است. از این رو توجه مدیران اقتصادی به سمت بازبینی روند پرداخت یارانه حامل‌ها جلب شده است، به طوری که در برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به تصویب رسیده است. در میان حامل‌های انرژی، بنزین با در نظر گرفتن اهمیت آن در بخش حمل و نقل، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند. یکی ا ...

سیاست های آزادسازی تجاری بر ساختار کل اقتصاد اثر گذار است. به اعتقاد بسیاری از محققین، آزادسازی تجاری باید منجر به ایجاد یک سیستم تجاری آزاد شود که در آن کلیه تحریف های تجاری حذف شود. ولی همزمان با آزادسازی تجاری، اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به دلیل مشکلات ساختار اقتصادی، حداقل در کوتاه مدت با مشکلاتی روبرو بوده اند. یکی از مهمترین مسائل آزادسازی تجاری، از بین رفتن بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی دولت ها است. از طرفی دیگر اصلاحات در سیاست ارزی،‌ یک بخش جدایی ناپذیر ...

در سال‌های اخیر ارتباط میان آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی هسته‌ی مرکزی مباحث مورد بررسی اقتصاددانان بوده است. بدیهی است که تحلیل صحیح از درجه‌ی باز بودن تجاری و رشد اقتصادی باید در برگیرنده‌ی تمامی تعیین‌کننده‌های رشد اقتصادی از جمله ذخیره‌ی سرمایه به عنوان نقش محوری باشد. رشد اقتصادی تنها مدیون تغییر در الگو‌های تجاری و درجه‌ی باز بودن تجاری نیست، چراکه امروزه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، به عنوان عامل کلیدی و اساسی در فرآیند رشد و توسعه‌ی اقتصادی قلمداد می‌شود. از این رو ب ...

با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و لزوم رشد و توسعه بخش‌های مهم نظیر کشاورزی و صنعت، ارزیابی آثار آزادسازی تجاری دارای اهمیت خاصی است. زیرا به لحاظ نظری و تجربی در اثر آزادسازی تحولات زیادی در رشد، سرمایه‌گذاری، اشتغال و سایر شاخص‌ها اتفاق می‌افتد. در این تحقیق ضمن بررسی آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی ایران و نیز در بخش کشاورزی کشورهای منتخب (شامل ژاپن، کره جنوبی، مالزی، پاکستان، هندوستان، ویتنام و فیلیپین) با مقایسه تطبیقی آن‌ها، تجربه آزادسازی کشاورزی در آن‌ها تحلیل ...

در چارچوب ادبیات اقتصادی، حساب‌های ملی به منابع طبیعی توجهی نکرده است. با احتساب محیط‌زیست و یا سبز کردن حساب‌های ملی، تفسیر حساب‌های ملی متعارف تعدیل و از تولید ناخالص ملی( (GNPبه GNP سبز منجر می‌شود. تعامل محیط‌زیست با تجارت خارجی عمدتاً از طریق آزادسازی تجاری صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه آزادسازی تجاری روندی اجتناب-ناپذیر در اقتصاد ایران دارد و از طرف دیگر توجه خاص به توسعه پایدار نیز از جمله اهداف کلان اقتصادی کشور است، تعیین تأثیر آزادسازی تجاری برتولید سبز می‌تواند ا ...

از بحث‌های مهم اقتصاد کلان، اثرات سیاست‌های آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی می‌باشد در این تحقیق به بررسی عدم تقارن تکانه‌های آزادسازی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است و از داده‌های سالیانه در دوره-ی زمانی 1355 تا 1387 استفاده شده است. در این تحقیق از سه شاخص سهم ساده تجارت، صادرات حقیقی و واردات حقیقی در اقتصاد با نفت و بدون نفت استفاده می‌شود. با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته برای نشان دادن اثر محدودیت‌های تجاری از شوک‌های منفی در مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که در ...

اتخاذ سیاست‌های آزادسازی در عرصه تجارت خارجی در دهه‌های اخیر مورد توجه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. آزادسازی تجاری و بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی در اکثر کشورها مطرح است، به طوری که این هدف را دنبال می‌کنند تا دریابند آزادسازی تجاری و مشارکت فعال تر در اقتصاد جهانی چه آثاری را برای آن‌ها به دنبال دارد. یافته‌های موجود در ادبیات موضوع، حاکی از تأثیر گذاری معنی‌دار تجارت آزاد بر اقتصاد کشورها است، به طوری که از طریق آن بخش‌های اقتصادی از دانش فنی و ان ...