عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده بیان موضوع: مطالعه برهمکنش داروی آزاتیوپرین با ماکرومولکول‌های زیستی دئوکسی‌ریبونوکلوئیک اسید (DNA) و آلبومین سرم انسانی (HSA) روش تحقیق: دراین پژوهش ، به کمک روش‌های اسپکتروسکوپی ماورابنفش مرئی، فلورسانس ، دورنگ نمایی دورانی و روش‌های الکتروشیمیایی، اندازه‌گیری ویسکوزیته و نیز روش‌های شبیه سازی کوانتومی، برهمکنش داروی آزاتیوپرین با DNA و HSA بررسی شد. یافته‌ها : با افزودن DNA در طیف جذبی آزاتیوپرین تغییراتی به صورت افزایش در شدت جذب مشاهده گردید . ثابت اتصال 104 ...

ساختارهاي زيادي که داراي يک بخش پيوريني هستند از فعاليت‌هاي بيولوژيکي بالايي برخوردارند. اين ترکيبات داراي فعاليت‌هاي شفابخشي همچون ضد سرطان و ضد ويروس ايدز مي باشند. پيورين‌ها همچنين اجزاي تشکيل دهنده نوکلئوتيد‌ها مي‌باشند که ساختار اساسي نوکلئيک اسيدهاي چند حلقه ايDNA و RNAرا تشکيل مي‌دهند. آزاتيوپرين يک داروي مختل کننده سيستم ايمني مي‌باشد. از اين دارو براي جلوگيري از دفع بافت‌هاي پيوند يافته جديد به بدن استفاده مي‌شود. آزاتيوپرينيک سولفيد است که دو حلقه هتروسيکل پيوريني و ...