عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 55

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ژنهای FecB و GDF9 که جزء فوق خانواده TGF βمی‌باشند اثرات مهمی بر میزان تخمک‌گذاری دارند. هدف از این مطالعه تعیین وجود جهشهای FecB و FecGH در بزهای نژاد کاموری استان خوزستان میباشد. در این مطالعه از 40 رأس بز کاموری با حداقل یک‌بار سابقه دوقلو زایی خون گیری به عمل آمد و DNA آن‌ها با روش اصلاح‌شده نمکی استخراج گردید. جایگاه ژنهای FecB و GDF9 با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر یافت و محصولات 190 و 139 جفت بازی به دست آمد، سپس محصولات به دست آمده به ترتیب در مجاورت آنزیم‌های ا ...

HLA-G یکی از مولکول‌های غیر کلاسیک HLA-I است که اولین بار با تشخیص بیان آن در سطح سلول‌های تروفوبلاست، به وجود آن پی برده شد. تاکنون 28 الل از ژن این مولکول شناسایی شده که ناشی از تغییراتی در نواحی کد‌کننده و غیر‌ کد‌کننده آن می‌باشد. عمده این پلی‌مورفیسم در جایگاه اگزون 2، 3 و 4 این ژن می‌باشد. از بین افراد کاندید اهدای مغز استخوان که جهت HLA Typing به سازمان انتقال خون ایران مراجعه کرده بودند، 102 فرد سالم غیر‌خویشاوند به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند. از نمونه خ ...

انار یکی از قدیمی‏ترین میوه‏های شناخته شده و از جمله درختانی است که از دیرباز در ناحیه غرب آسیا و خاورمیانه کشت می‏شده است. بر اساس شواهد تاریخی به نظر می‏رسد که احتمالاً مبدأ پیدایش انار ایران بوده و از این منطقه به سایر نقاط دنیا پراکنده شده است. با توجه به سطح زیرکشت قابل توجه و موقعیت ممتاز ایران به عنوان یکی از بزرگ‏ترین تولیدکنندگان انار در جهان، تعیین خویشاوندی ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ‏های انار برای حفظ تنوع ژنتیکی، شناسایی و انتخاب ژنوتیپ‏های مطلوب در جهت اصلاح انار بسیا ...

هدف از این تحقیق شناسایی چند شکلی ژن های هورمون رشد (GH)، بتالاکتوگلوبولین β-LG) و Pit-1 در یک گله گاو هلشتاین با روش PCR-RFLP و بررسی ارتباط آن ها با تولید شیر بود. هورمون رشد نقش مهمی در تنظیم رشد، متابولیسم و شیر دهی ایفا می کند. بتالاکتوگلوبولین پروتئین عمده ی آب پنیر در شیر است که در انتقال و متابولیسم رتینول و اسید های چرب نقش دارد و Pit-1 مسئول رشد هیپوفیز و بیان هورمون های مرتبط با آن در پستانداران می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت زیاد هر سه ژن، آن ها به عنوان ژن ها ...

در مطالعه حاضر برای شناسایی چند شکلی ناحیه اگزون 2 ژن MHC (مجتمع اصلی سازگاری بافتی) در جمعیت گوسفندان نژاد ماکوئی مرکز پرورش و اصلاح نژاد استان آذربایجان غربی، از تعداد 90 گوسفند خون‌گیری انجام گرفت. DNA ژنومی از نمونه‌های خون استخراج گردید و قطعه‌ای به اندازه 279 جفت باز از ناحیه اگزون 2 ژن MHC با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز تکثیر شده و محصولات PCR بدست آمده به وسیله آنزیم برشی RsaI هضم شدند و بر روی ژل آگارز دو درصد الکتروفورز گردیدند. نتایج بدست آمده حاکی از وجود ...

هدف از این مطالعه شناسایی پلی مرفیسم ژنهای TLR2 وTLR4 با استفاده از تکنیک PCR-SSCPو PCR-RFLP در گاوهای کردی و هلشتاین استان کردستان بود. بعد از خونگیری از 100نمونه واستخراج DNA یک قطعه bp 372 از ژن TLR2 گاو شامل قسمتی از ناحیه ی کد شونده‌ی ژن تکثیر داده شد. آنالیز PCR-SSCP دو آلل و سه ژنوتیپ را در گاوهای بومی و هلشتاین استان کردستان نشان داد. فراوانی آلل های A و B به ترتیب در جمعیت گاوهای کردی 0/45 و 0/55 و در جمعیت هلشتاین ، 0/18 و 0/82 بود، و فراوانی ژنوتیپ های AA ، AB و BB ...

بز سرخ جبالبارز با جمعیتی بالغ بر 450 هزار رأس در منطقه جیرفت و کهنوج پرورش می یابد. از سال 82 ، دو گله مردمی با ظرفیت 300 رأس جهت رکورد برداری تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد دام قرار گرفته است. فروش کرک، گوشت قرمز و محصولات لبنی از منابع درآمد این نژاد محسوب می شود. با توجه به این که این نژاد تا کنون با نشانگرهای ملکولی مورد مطالعه قرار نگرفته است، لذا این پژوهش به منظور بررسی چند شکل ژن GOLA-DRB3 با استفاده از PCR-REFLP در این دا ها صورت گرفت. در این طرح، از 100 بز به صورت تصادف ...

استفاده از هدف های اسید نوکلئیک یک تکنیک جایگزین برای شناسایی دقیق گونه های استافیلوکوک تامین می کند. ژن groEL توالی اسید نوکلئیکی حفاظت شده با میزان کافی تفاوت است که شناسایی در سطح گونه ای را امکان پذیر می سازد. ژن gap به عنوان یک ژن ساختمانی خانه ای است که یک پروتئین 42 کیلو دالتون موجود در دیواره سلولی را کد می کند. هدف این مطالعه مقایسه روش شناسایی فنوتیپی و ژنوتیپی در شناسایی گونه های استافیلوکوکوس های جدا شده با منشا گاوی و انسانی است. PCR-RFLP دو ژن groEL و gap برای ش ...

امروزه با توجه به اهمیت تولید بره برای دامداری‌ها، شناسایی ژن‌های موثر بر تولید‌مثل به یکی از اولویت‌های تحقیقاتی تبدل شده است. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی وجود جهش‌های FecBو FecGH در گوسفندان نژاد لری استان لرستان با روش PCR -RFLP صورت گرفت.در این تحقیق 50 نمونه خون از گوسفندان چندقلوزای لری استان لرستان اخذ گردید. پس از استخراج DNA با استفاده از روش اصلاح شده نمکی، روش PCR – RFLP انجام گردید. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی جایگاه جهش ژنFecB و GDF9تکثیر یافت. پس از ه ...