عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

احساس وجود برخی فواصل میان آرمانهای پایه گذاران انقلاب اسلامی با آنچه در جامعه ایرانی حاضر در حال گذر است و در عین عدم وجود تلاشی هدفمند جهت تئوریزه کردن آرمانهای مورد نظر موجب گردید که پژوهش حاضر که متوجه بررسی آرمان های مورد نظر 4 تن از پایه گذاران انقلاب یعنی امام، شریعتی، بازرگان و طالقانی است به رشته تحریر در آید. و بر آن است که ضمن بازشناسی آرمانهای مورد نظر و بازخوانی و معین نمودن آنچه ایشان در خلال دهه های 40 و 50 پی جویی می کرده اند، این آرمانها با اصول مصوب قانون اس ...

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در کشاکش دو محور ارزش‌ها و آرمانها از یک سو و اولویت‌های منافع ملی از دیگر سو، در نهایت گرایش به واقعیت‌ها برای برون رفت از بحران‌ها را داشته است. برخی از حوادث و سیاست‌های دوران انقلاب حکایت از رویکرد نهایی رئالیستی در سیاست خارجی دارد. اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا به دنبال ایده ضد امپریالیستی انقلاب شکل گرفت و بخش‌هایی از نظام نیز آن را مورد تأیید قرار دادند تا آنجا که با توجه به هزینه فایده این اقدام نهایتاً، منجر به مذاکره و عو ...

عوامل متعددی بر نگرش اخلاقی افراد تاثیرگذارند. یک دسته از این عوامل، فلسفه ی اخلاقی افراد (آرمان گرایی و نسبی گرایی) میباشد که تاثیر مهمی بر تصمیم گیری اخلاقی دارد. در این مقاله به بررسی تاثیر آرمان گرایی و نسبی گرایی بر نگرش اخلاقی پیمانکاران نفت و گاز پرداخته شده است. دادهها از 43 شرکت پیمانکاری در استان اصفهان جمع آوری گردیده و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده است.نتایج نشان میدهد که آرمان گرایی بر نگرش اخلاقی تاثیر مثبت دارد و افراد نسبی گرا نگرش اخ ...

اصول دیپلماسی در جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری، استمرار سیاست‌های بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است. ایشان در بیان دیپلماسی معتقد به ادامه خط امام و اصل تغییرناپذیر«نه شرقی، نه غربی» است و بر این نکته تاکید دارند که مهم‌ترین اصل در دیپلماسی ایران، حمایت از هویت ایرانی و اسلامی و پافشاری بر اصول و ارزش‌هاست. این پژوهش به دنبال بررسی اصول دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری با رویکرد آرمان‌گرایی – واقع بینانه در سیاست خارجی می‌باشد ...

پذیرش هر یک از رویکردهای فلسفی و جامعه شناختی در قلمروی حقوق کیفری، همواره پیامد های بخصوصی را برای نظام عدالت کیفری به همراه داشته است. از یک طرف، اندیشه های فلسفی، این نظام را به سوی آرمانها و باید ها سوق داده و از دیگر سو نیز، رویکرد های جامعه شناختی، حقوق کیفری را در قلمروی پدیدارشناسی اجتماعی «‍‍‍ هست ها » محصور نموده است. به تعبیر دیگر با غلبه ی رویکرد های فلسفی در قلمروی بنیان حقوق کیفری؛ با نگاهی توام با آرمانخواهی بسیار، واقعیت اجتماعی نظام حقوقی به دست فراموشی سپرده ...

نگرش ها جنبه بسیار مهمی از زندگی عاطفی و احساسی ما هستند ما نسبت به اشیاء ،افراد و اندیشه های گوناگون نظر خاصی داریم که ناشی از اطلاع ما از آنها،احساس ما نسبت به آنها و تمایل به انجام عملی در مورد آنهاست.این نگرش ها عموما تعیین کننده رفتار ما در مورد افراد،اشیاء یا اندیشه ها هم هست.این پژوهش به منظور شناخت رابطه نگرش دانشجویان به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از انواع مختلف سرمایه (اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی) نزد دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگا ...

نظریه حل ابداعی مسأله، یکی از روشهای نظام مند خلاقیت است. براساس این نظریه، بیشتر مسایلی را که در دنیای واقعی با آنها مواجه می شویم، به احتمال زیاد، قبلاً افرادی دیگر در حوزه های دیگر تجربه کرده و راه حلهایی برای آنها یافته اند. براساس این نکته، حق ثبت اختراعات در سرتاسر دنیا تجزیه و تحلیل شده و با توجه به مشکلات و راه حلهایی که به واسطه هر یک از اختراعات، معرفی گردیده، در گروههای معینی دسته بندی شده اند. حال در صورت مواجه شدن با یک مشکل، اگر بتوان آن را از حالت خاص خارج و به ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
فلسفه | 

چکیده ندارد.