عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 172

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جنسVeronica L. متعلق به تیره‌ی بارهنگ ((Plantaginaceae شامل بیش از 250 گونه در جهان می‌باشد که به لحاظ ریخت‌شناسی دارای تغییرات وسیعی است. این جنس بیشتر در نواحی معتدل نیمکره‌ی شمالی و استرالیا پراکنده شده است. کوه‌های البرز و زاگرس در ایران مراکز مهم تنوع برای گونه های‌ Veronica هستند. بر اساس فلورا ایرانیکا، 63 گونه از این جنس برای محدوده‌ی مطالعاتی فلات ایران ذکر شده که تعداد 56 گونه از آن برای ایران نام برده شده است و 18 گونه‌ی آن انحصاری ایران می‌باشد. این جنس شامل 5 بخ ...

دو گونه ازParentucellia در ایران پراکنش دارد. P.viscosa و P.latifolia . گونه P.latifolia دو زیر گونه دارد. P. latifolia subsp. latifolia و P. latifolia subsp. flaviflora. مطالعه کنونی به منظور بررسی درشت ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی این دو گونه با استفاده از صفات تاکسونومیکی، تشریحی و گرده شناسی صورت گرفته است. در بررسی آناتومیکی، خصوصیات تشریحی مانند قطر ساقه و ریشه، ضخامت آوند آبکشی، تعداد پارانشیم نرده ای، ضخامت آوند مرکزی برگ، ضخامت میانبر و شکل بذر از جمله صفات متمایز ک ...

جنس Euphrasia L. از گیاهان نیمه انگل و متعلق به تیره Scrophulariaceae می باشد که پراکنش جهانی دارد و اغلب در مناطق معتدل دو نیمکره شمالی و جنوبی پراکنده اند. این سرده در ایران دارای 6 گونه ,E. juzepczukii ,E. petiolaris E. salisburgensis ,E. sevanensis ,E. hirtella ,E. pectinata می باشد که عمدتا در شمال کشور پراکندگی دارند. مطالعه حاضر به منظور تمایز این گونه ها با استفاده از صفات ریخت شناسی، تشریحی و مورفولوژی دانه گرده انجام گرفته است. نتایج حاصل، مفید بودن این صفات در تمای ...

جنس شب‌بوی وحشی (Matthiola R. BR.) یکی از جنس‌های تیره کلمیان (Brassicaceae) است. این جنس با 48 گونه چوبی و علفی در حوزه مدیترانه، شمال شرق آفریقا-آسیا پراکنش یافته است و دو منطقه تنوع این جنس در ترکیه و منطقه ایران و توران می‌باشد. در فلور ایرانیکا برای این جنس 17 گونه معرفی شده است که 7 گونه آن انحصاری ایران‌ هستند. مطالعه بیوسیستماتیکی بر روی 80 جمعیت متعلق به 17 گونه از این جنس به منظور تعیین روابط بین گونه‌ای با استفاده از ویژگی‌های ریخت‌شناختی، ریزریخت‌شناختی دانه گرده ...

استان خراسان رضوی به لحاظ اقلیمی در ناحیه معتدل شمالی و از نظر جغرافیای جانوری در ناحیه پالئارکتیک قرار گرفته است. گونه های غرب پالئارکتیک در نهایت گسترش شرقی خود به مناطق شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس رسیده اند، حال آن که گونه های شرق پالئارکتیک به شمال شرق ایران تا مناطق مرتفع و کوهستانی خراسان وارد شده اند. از تعداد 527 گونه پرندگان در ایران، 105 گونه از 53 جنس متعلق به 18 خانواده از سبک بالان در استان خراسان رضوی گزارش شده اند. در این مطالعه تعیین توالی ژن میتوکندر ...

مطالعه بیوسیستماتیک جنس موش های جنگلی (Genus Apodemus) بر اساس صفات مرفولوژیک، مرفومتریک و ریخت سنجی هندسی اولین و دومین دندان آسیای آرواره بالا و اولین دندان آسیای آرواره پایین با مجموع 126 نمونه انجام گرفت. نمونه های مورد مطالعه در این تحقیق به پنج جمعیت تهران، نور، گرگان، خراسان و آذربایجان شرقی تعلق دارند که بر اساس تحلیل چند متغیره مشخص شد که در مقایسه با مطالعات مورفولوژی و مورفومتریک، بررسی تغییرات شکل اولین و دومین دندان آسیای آرواره بالا در تفکیک گونه . A. uralensis، ...

جنس بلوط (Quercus L.) متعلق به راسته ی Fagales، خانواده ی Fagaceae و زیر خانواده ی Fagoideae یکی از مهم ترین جنس های این خانواده با تقریبا ً600-300 گونه در جهان و 17 گونه در ایران است. اعضای این جنس به صورت درختان یادرختچه هایی تک پایه با برگ های ساده ی متناوب، گل های نر به صورت سنبله های دم گربه ای، میوه ی تک فندقه و محبوس در نیم کوپول دیده می شوند که در نیمکره ی شمالی در مناطق با آب و هوای گرم و خشک انتشار دارند. از بین 7 گونه ی معرفی شده توسط Rechinger (1971)، 14 گونه مبین ...

جنس Pseudocerastes Boulenger, 1896 از خانواده‌ی Viperidae و زیرخانواده‌ی Viperinae یا افعی‌های دنیای قدیم است که در خاورمیانه از شرق کشور مصر در غرب تا کشورهای افغانستان و پاکستان در شرق پراکنش دارد. این جنس شامل سه گونه‌ی P. fieldi، P. persicus و P. urarachnoides است که دو گونه‌ی آن در کشور ایران یافت می-شود. اهداف متعددی که در این تحقیق دنبال می‌شوند عبارتند از: تعیین تعداد گونه‌های جنس Pseudocerastes در ایران؛ تعیین موقعیت افعی دم‌عنکبوتی، P. urarachnoides، درون این جنس؛ ب ...

گلسنگ‌ها اکوسیستم کوچکی، حداقل مرکب از دو موجود زنده، یک قارچ (مایکوبیونت) و یک شریک فتوسنتزی (فوتوبیونت) می‌باشند که شریک فتوسنتزی، غالباً یک جلبک سبز یا سیانوباکتری است. گلسنگ‌‌ به عناصر سازنده‌اش هیچ شباهتی نشان نمی‌دهد. ریخت‌شناسی، فیزیولوژی و بیوشیمی گلسنگ‌ها با موارد مشابه آن در قارچ‌ها و جلبک‌ها هر کدام به تنهایی متفاوت است. گلسنگ‌ها در دور افتاده‌ترین محیط‌های روی زمین- نواحی قطبی، توندرا، بیابان‌های سوزان، سواحل صخره‌ای و جنگل‌های بارانی حضور دارند. پژوهش حاضر مبتنی ...