عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی مبانی آراء شاذ قدمای امامیه در باب جرائم جنسی ، مطالعه ای است در حوزه فقه جزا و با رویکردی درون فقهی به آراء غیر مشهور امامیه. این پژوهش ناظر است به فرایند اجتهاد فقیهانی که در سه سده نخستین بعد از عصر ائمه(ع) می زیستند.نویسنده در دو جهت کوشیده است تا با تتبع و استقصاء نظریات نادر امامیه اولا به تحلیل مدارک و مستندات اقوال شاذ پرداخته و سپس و در نگاهی جامعتر ربط احتمالی و معنادار میان آراء نادر و عصر قدماء را بیابد و فرضیه یا فرضیات جامعی در این خصوص عرضه و ارائه کند و ...

آنچه که به عنوان یک قاعده کلی درخصوص آراء قطعی موردپذیرش است عدم امکان طرح اعتراض وتجدید نظراز طریق عادی است یعنی اینکه رای دادگاه به درجه ای ازاعتباربرسد که لازم الاجرا گردیده وهیچ مقام و محکمه ای نتواندازاجرای آن جلوگیری کند. علی رغم پذیرش اصل قطعیت احکام به عنوان یک قاعده کلی گاه مشاهده می شود که مقامات قضایی درجریان اجرای مقررات جزایی مرتکب اشتباهاتی در صدور رای می گردند،قانونگذاران با پیش بینی مراجع تجدیدنظر راه را برای اصلاح این اشتباهات باز می گذارند اما در برخ ...

ديوان عدالت اداري به موجب اصل 173 قانون اساسي مرجع رسيدگي به شكايات و اعتراضات مردم از مأموران و واحدهاي دولتي و مصوبات آنهاست. در طول سال‌هاي فعاليت ديوان، شكايات مختلفي در ديوان طرح شده‌اند و ديوان نيز اقدام به صدور آراي مختلفي نموده است. برونداد كاركرد ديوان عمدتاً ناظر به آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده است و در خصوص شعب، به جز برخي كتب نمونه آراء، از جمله «مجموعه آراي قضايي شعب ديوان عدالت اداري» كه توسط اداره انتشار رويه قضايي كشور منتشر شده، اقدام خاصي انجام نشد ...