عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تهیه آتفون آتفون یک محلول تنظیم کننده رشد محلول در آب و آزادکننده ملایم هورمون اتیلن است که امروزه کاربرد وسیعی در کشاورزی بخصوص باغبانی نوین دارد، برای تسریع در رسیدن میوه، تنظیم رشد برداشت میوه‌جات ، بهبود کیفیت میوه و غیره نیز به کار می‌رود. در ضمن در صنایع لاستیک ، چرم، تهیه سموم (قارچ‌کشها، علفکشها) و غیره مصرف دارد. ماده اصلی آن -2 کلرواتیل فسفونیک و مواد اولیه تولید این ترکیب در کشور موجود است . ...
نمایه ها:
اتفون | 
آتفون | 
تهیه | 

در این طرح تحقیقاتی کاربردی ، برای اولین بار اثر اسیدجیبرلیک بر خصوصیات و تشکیل میوه زرشک در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار در دو منطقه برای مدت دو سال در حال اجرا می‌باشد. با توجه به مشکلات و هزینه زیاد برداشت اثر محلول پاشی قبل از برداشت با آتفون بر سهولت برداشت و خصوصیات میوه زرشک در یک طرح کامل تصادفی در دو سال متوالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ...
نمایه ها:
آتفون | 
زرشک | 

اثرات اسید جیبرلیک واتفون بر خصوصیات میوه و سهولت برداشت زرشک در این طرح، اسید جیبرلیک در 5 تیمار و در دو مرحله زمانی در دو منطقه با هدف درشت شدن میوه زرشک مورد استفاده قرار گرفت . اتفون نیز با هدف سست نمودن میوه و سهولت برداشت زرشک در 5 تیمار و در سه منطقه محلول‌پاشی و در دو مرحله برداشت گردید. هر دو تنظیم‌کننده رشد گیاهی بصورت معنی‌داری موثر واقع و نتایج مطلوبی حاصل گردیده است . ...
نمایه ها:
آتفون | 
زرشک | 
رشد | 

با توجه به اهمیت و مشکلات برداشت گردو و بادام و به ویژه ارتفاع زیاد و گستردگی تاج درخت گردو، کاربرد اتفون با هدف سست کردن و برداشت یکنواخت میوه در یک مرحله و همچنین سهولت در جدا شدن پوست سبز میوه و نهایتا فراهم آوردن امکان برداشت مکانیکی بادام و گردو اجرا می‌گردد. ...
نمایه ها:
آتفون | 
گردو | 
بادام | 

یکی از مسائل عمده در امر تولید گردو هزینه بالای برداشت می باشد. به منظور کاهش نیروی اتصال میوه به دم طرح تحقیقاتی فوق با تعداد 16 اصله درخت گردو با چهار تیمار ‏‎2000,100,500,0 PPm‎‏ اتفون در چهار تکرار انجام گردید و فاکتورهای درصد میوه های ترک خورده و درصد ریزش برگها اندازه گیری گردید. نتایج تجزیه واریانس ساده بر روی درصد ترک خوردن میوه نشان داد که محلول پاشی با اتفون تاثیر بسیار معنی داری داشته است (42/150=‏‎F‎‏ ) و مقایسه میانگین به روش دانکن نیز نشان داد که غلظت ‏‎PPm2000‎ ...

چکیده ندارد.

این تحقیق بر روی درختان رقم اوحدی در ایستگاه کرمان انجام گرفته است. در این طرح چهار غلظت اتفن (صفر، 500 ،1000و 1500 ppm) در دو زمان یک ماه و 15 روز قبل از برداشت محلولپاشی شد و محصول با استفاده از دستگاه شیکر برداشت و صفاتی از قبیل وزن پسته ریزش کرده تر و خشک، وزن برگ ریزش کرده، وزن پسته پوک ریزش کرده و نیز وزن پسته تر و خشک ریزش نکرده و وزن پسته پوک ریزش نکرده اندازه گیری شد و نیز اثر اتفن بر روی درصد خندانی، درصد پوکی، میزان روغن و پروتئین مغز نیز اندازه گیری شد. نتایج حاص ...

بمنظور بررسی اثر اتفون در برداشت گردو در مناطق گردوکاری استان کرمان این طرح در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار که عبارتند از غلظتهای 500، 1000، 2000 پی پی ام اتفون در سه تکرار روی تعدادی از ژنوتیپهای برگزیده برتر اعمال گردید. نتایج نشان داد که با توجه به تنوع ژنتیکی درختان گردو مقدار 500 پی پی ام اتفون تولید داخل با ماده موثر 35% چنانچه در زمان قهوه ای شدن لایه Packing tissue اسپری گردد باعث یکنواخت شدن زمان رسیدن و شکاف خوردن پوست گردو گردیده و نیروی اتصال میوه به ...

تنظیم کننده های رشد اتفون و اسید جیبرلیک ( 300، 200، 100، 50، 0 میلی گرم در لیتر) در اواخر ماههای مرداد، شهریور و مهر جهت تاخیر در زمان باز شدن گل در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت دو آزمایش مستقل با چهار تکرار استفاده و مقایسه میانگین ها از طریق آزمون دانکن انجام شد. نتایج بررسی اثرات محلول پاشی زردآلودر سال 1379 نشان داد که محلولپاشی اتفون در اواخر مرداد ماه به غلظت 100 پی پی ام منجر به تاخیر گلدهی بمدت 5 روزدر مقایسه با شاهد گردید و محلولپاشی با ا ...