عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در محیط کشت‌های CMA و 24 MA تیمار سم مرد آزمایش (8 نوع سم و هر یک با سه غلظت ) مانع رشد رویشی قارچ عامل بیماری گردیدند و به علاوه پاشش سم مورد آزمایش بر روی روئیده قارچ فاقد آسروول در 2 محیط CMA و MA ممانعت کامل از آسروول‌دهی آنها بعمل آورد. (حرارت انکوباسیون 20 و 25 درجع سانتیگراد و نوع سموم مصرفی بر دو اکسی کلرور مس ، زینب ، ددین، مانب ، کربوکسین تیرام و کابندازیم بوده است ). هیچگونه اختلاف آماری معنی‌داری بین تیمارهای سم اعمال شده در دو منطقه فشند و هشتگرد در مورد منطقه ال ...