عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

میالژی مرتبط با سوکسینیل کولین عارضه ای خفیف ولی شایع است که انسیدانس و شدت آن بسته به جمعیت مورد مطالعه متغیر می باشد. هدف این مطالعه مقایسه‌ی درد عضلانی در بیماران دریافت کننده‌ی سوکسینیل کولین به تنهایی و دریافت کننده‌ی سوکسینیل کولین به همراه دوز دفاسیکولاتور آتراکوریوم و بررسی ارتباط آن با هیپرکالمی است. این مطالعه به صورت یک کارآزمایی بالینی موردی- شاهدی دوسوکور بر 100 بیمار نیازمند بیهوشی عمومی انجام می‌شود. براساس مطالعه‌ی حاضر، انسیدانس و شدت میالژی بعد از عمل در ...

در این کار آزمایی بالینی یک سو کور در دو گروه 25 نفری ، زمان مناسب جهت لوله گذاری تراشه پس از تجویز دو داروی آتراکوریوم ( 5/0 میلی گرم / کیلوگرم ) و سیس آتراکوریوم ( 15 /0 میلی گرم / کیلوگرم ) بر مبنای از بین رفتن کامل پاسخ به ‏‎TOF‎‏ در بیماران محاسبه شده است . د گروه آتراکوریوم ، میانگین زمانی 6/3 دقیقه و در گروه سیس آتراکوریوم ، میانگین زمانی 8/3 دقیقه ( 3/0 ‏‎=‎‏ انحراف معیار ) حاصل شد . ‏‎(P>0/05)‎‏. درمورد زمان اثر بخشی در گروه آتراکوریوم ، میانگین برگشت 25% پاسخ ‏‎TOF‎ ...

سابقه و هدف: فشار داخل چشمی (Intraocular pressure,IOP) فشاری است که در اثر ترشح مایع زلالیه و تغییر حجم کروئید وتونوسیتی عضلات خارج چشمی ایجاد می شود. مقدار متوسط آن 15 میلی متر جیوه است. عوامل زیادی روی IOP اثر می گذارند که سن، جنس و نوع داروی بیهوشی از جمله آنها می باشد. با توجه به این که افزایش IOP در حین عمل باعث عارضه خطرناک و گاهی جبران ناپذیر خون ریزی ناگهانی از کروئید (Expulsive hemmorrhage) و عوارض دیگر می شود، هدف این مطالعه بررسی اثر دو داروی شل کننده عضلانی آتراکو ...

در این مطالعه بهبود شرایط جراحی از قبیل شلی عضلانی کافی، تسریع در شروع بی حسی و بی حرکتی در عضو مربوطه و افزایش زمان بی دردی بعد از عمل در اعمال جراحی ردکسیون استخوانهای دست و ساعد با اضافه کردن 2 میلی گرم آتراکوریوم به محلول بی حسی در بی حسی منطقه ای داخل وریدی (لیدوکائین 5/0 درصد)، موردنظر بود تا هم مدت انتظار جراح برای عمل جراحی کوتاهتر گردد و هم زمان بی دردی طولانی تری برای بیمار فراهم شود. مطالعه حاضر به صورت کار آزمایی بالینی یک سوکور ‏‎(Single blind)‎‏ بر روی 40 بیمار ...

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی است که به منظور بررسی مقایسه‌ای اثرات دو داروی آتراکوریوم و دی توبوکورارین بر پیشگیری از بروز لرزش عضلانی و درد عضلانی پس از عمل ناشی از تزریق سوکسی نیل کولین در بیمارانیکه تحت عملهای جراحی زنان قرار گرفته‌اند در یکی از بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است . در این پژوهش 105 نفر از بیماران 20-59 ساله که جهت موارد عملهای جراحی زنان تحت بیهوشی عمومی قرار می‌گرفتند شرکت داده شدند. بدین صورت که آنها به طور تصادفی به سه گروه 35 ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی وضعیت بیماران در اتاق ریکاوری متعاقب بیهوشی عمومی با کاربرد آتراکوریوم در استفاده و عدم استفاده از آنتاگونیست داروهای مسدودکننده عصبی-عضلانی رقابتی در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است در این پژوهش تعداد 60 بیمار که با روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند شرکت داشته‌اند. نمونه‌های پژوهش دامنه سنی (20-45) سال داشته و از نظر فیزیکی در کلاس یک قرار گرفته بودند و طول عمل جراحی بین (30-120) ...

جلوگیری از فاسیکولاسیون ناشی از ساکسینیل کولین به کمک پیش درمانی با دوزهای غیر فلج کننده شل کننده های عضلانی غیرپلاریزان می تواند بر روی کیفیت بلوک عصبی -عضلاانی ناشی از ساکسینیل کولین و نیز طول مدت آن تاثیر گذار باشد. طولانی شدن اثر ساکسینیل کولین بعد از پانکورونیوم احتمالا ناشی از اثر شناخته شده پانکورونیوم در مهار آنزیم پسودوماکولین استرار می باشد. آتراکوریوم می تواند به واسطه آنتاگونیسم رقابتی رسپتورهای استیل کولین باعث افزایش غلظت ساکسینیل کولین باند نشده به رسپتورو کاهش ...
 
این پایان نامه با هدف مقایسه اثر دو داروی آتراکوریوم و پانکرونیوم بر روی فشار داخل کره چشم در جراحی کاتاراکت ناشی از سن می باشد که این موضوع به صورت تفکیک فشار داخل کره چشم راست و چپ بررسی شده است. ...