عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به منظور بررسی دینامیک انتقال آترازین در خاک مزرعه تحت شرایط تیمار آبیاری و سه تیمار غلظت آترازین انجام گردید. هدف کلی این تحقیق دستیابی به یک نظام عملی مدیریت مزرعه برای کاهش پتانسیل فرونشت آترازین در مزارع تحت آبیاری می‌باشد. همچنین هدف ویژه و خاص از این تحقیق جمع‌آوری و تهیه اطلاعات مربوط به علف‌کش آترازین در شرایط در مزرعه می‌باشد. بعد از جمع آوری این اطلاعات از آنها برای آزمایش و ارزیابی دو مدل مفهومی انتقال آلودگی و آب در خاک استفاده شود. مدلهای مورد استفاده د ...

جهت مطالعه و بررسی روابط ایزوترم آترازین در خاک های سطحی مزارع کشاورزی زرقان و کوار در استان فارس، نمونه هایی مرکب از عمق 5-0 سانتی متری خاک برداشته و مورد آزمایش قرار داده شدند. به منظور تعیین معادله های ایزوترمی، به هر نمونه، مقادیر 10، 50 و 100 میکروگرم آترازین در هر گرم خاک افزوده شد. آترازین محلول در آب در نسبت های مختلف آب به خاک 10، 50 و200 گرم آب در هر گرم خاک، پس از 3 ساعت تکان دادن، با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که برای هر ن ...

مطالعات آزمایشگاهی اخیر در بی مهرگان و ماهی‌ها نشان می دهد که مواجهه در معرض نانوذرات می تواند اثرات مضر داشته باشد. از آنجا که داده‌های زیادی برای بررسی اثرات نانوذرات در حیات وحش دریایی، در دسترس نیست، اثرات سم‌شناسی ناشی از مواجهه با نانوذرات باید بیشتر با استفاده از آزمون‌های آزمایشگاهی و مطالعات میدانی بررسی شود. در این مطالعه، اثر سمیت آبی آترازین و نانوذرات TiO2 و همچنین اثر سمیت آترازین در حضور نانوذرات TiO2 بر آرتمیا سالینا طی آزمون در معرض قرارگیری 48 ساعته در شرایط ...

کنترل شیمیایی علفهای هرز ذرت با اسفتفاده از تلفیق علف کشها در اصفهان مورد مطالعه دقیقی قرار نگرفته است . بدین لحاظ اثر بخشی علف کشهای آترازین (با دو میزان 3/2 و 0/9 کیلوگرم ماده موثر در هکتار) و ارادیکان (4/8 کیلوگرم ماده موثر در هکتار) بصورت پیش کاشتی و تو، فور - دی (1/4 کیلوگروم ماده موثر در هکتار) بصورت پس رویشی و نیز تلفیقی از آنها در کنترل علفهای هرز ذرت همراه با شاهد علف هرز مورد مطالعه قرار گرفت . بکارگیری مخلوطی از 3/2 کیلوگرم ماده موثر در هکتار آترازین و اردیکان بالا ...

آترازین و آمترین علف کش هایی هستند که به طور گسترده درمزارع نیشکر استفاده میشوند. در اين پروژه از طریق کروماتوگرافی فاز مایع با کارآیی بالا دو علف کش آمترین و آترازین مورد شناسایی و بررسی قرار می گیرند و باقیمانده آنها در فواصل زمانی مشخص با روشی ساده و سریع پایش و اندازه گیری می شود و راهکار لازم جهت به حداقل رساندن مقدار باقی مانده سم با همکاری جهاد کشاورزی ارائه می شود. ...
نمایه ها:
نیشکر | 
نیشکر | 

علف‌کش‌ها بخش غیرقابل‌اجتناب و مهمی در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز ذرت، خصوصاً در کشورهای درحال‌توسعه، محسوب می‌شوند. استفاده بی‌رویه از این ترکیبات برای دستیابی به عملکرد بالا در ذرت منجر به بروز نگرانی‌هایی در رابطه با باقیمانده‌ی آن‌ها در محصول و محیط شده است؛ بنابراین تشخیص و اندازه گیری آن‌ها در خاک و اندام‌های مختلف محصولات از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. این تحقیق به‌منظور اندازه‌گیری باقیمانده‌ی علف‌کش‌های آترازین، آترازین+آلاکلر و EPTC+ایمن کننده دی کلرامید در خاک و ...
نمایه ها:

بمنظور بررسی اثرات 6 علف کش برروی علفهای موستانها آزمایشاتی در واحد تحقیقات مو دانشگاه تبریز (خلعت پوشان) اجرا گردید. هدف از این ازمایشات تعیین موثرتیرین علفکش پیش رویشی و پس رویشی بر روی علفهای هرز موستانها میباشد. سه علفکش پیش رویشی مورد استفاده (آترازین) (گزاپریم 80)، دی کلرتال متیل (داکتال 75 - W)، تریفلورالین (ترفلان) و سه علفکش دیگر پس رویشی (گیلفویست (راند آپ)، پاردی کلراید (گرامکسون)، هالکوکسی فوپ اتوکسی اتیل (گالانت تی‌ام) بودند. در بین علفکشهای پیش رویشی آترازین بهت ...

علف کش آترازین یکی از مهمترین آلاینده های اکوسیستم های آبی است. یکی ازبزرگترین مزارع نیشکر خاور میانه در استان خوزستان می باشد که این سم در مراحل کشت این گیاه به وفور مصرف می شود.لذاهدف این تحقیق دروهله اول محاسبه سمیت حادآترازین درماهی شیربت و سپس اثر مسمومیت مزمن این سم بر برخی شاخص های خونی و نیز تجمع زیستی آن در بافت عضلانی این ماهی می باشد. LC50 96 ساعته آترازین در ماهی شیربت با استفاده از نرم افزار Probitتعیین شد. سپس180 قطعه ماهی شیربت با وزن15±102گرمی به 4 گروه در سه ...

اهمیت مواد شیمیایی کشاورزی مانند علف کش ها در آلودگی محیط و آبهای زیرزمینی کاملا به اثبات رسیده است. به دلیل استفاده زیاد از این مواد در کشاورزی خطرات ناشی از آن زیاد گشته و در نیتجه نیاز به انجام مطالعه در مورد سرنوشت و انتقال این مواد در خاک وجود دارد.همچنین با انجام این گونه مطالعات می توان بوسیله انجام عملیات مدیریتی خطرات آلودگی منابع آب را کاهش داد.بنابراین اهداف اصلی این تحقیق عبارت بودند از : مطالعه تغییرات زمانی غلظت آترازین و آلاکلر و حرکت آنها در نیمرخ خاک در منطقه ...