عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 256

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور نشان دادن عملی مزایا و احتمالا معایب روش آبیاری قطره‌ای و طرز اجرا و استفاده از آن طرحی بشرح زیر اجرا میشود. سه باغ هر کدام به مساحت یک هکتار در سه منطقه که درختان بطور ردیفی و براساس اصول صحیح کاشته شده انتخاب و هر باغ بدو قسمت مساوی نیم هکتاری تقسیم و در یک قسمت روش آبیاری قطره‌ای و قسمت دیگر با روش سطحی آبیاری خواهد شد. میزان آب مصرفی در روش قطره‌ای براساس تبخیر از طشتک کلاس A و با استفاده از ضرایب طشتک و پوشش گیاهی و ضریب گیاهی درخت از فرمول زیر محاسبه و روزانه ی ...

به منظور نشان دادن عملی مزایا و احتمالا معایب روش آبیاری قطره‌ای و طرز اجراء و استفاده از آن طرحی بشرح زیر اجرا میشود. سه باغ هر کدام به مساحت یک هکتار در سه منطقه که درختان بطور ردیفی بر اساس اصول صحیح کاشته شده انتخاب و هرباغ بدو قسمت نیم‌هکتاری تقسیم و دریک قسمت روش آبیاری قطره‌ای و قسمت دیگر با روش سطحی آبیاری خواهد شد. میزان آب مصرفی در روش قطره‌ای براساس تبخیر از طشتک کلاس A و با استفاده از ضرایب طشتک و پوشش گیاهی و ضریب گیاهی درخت از فرمول زیر محاسبه و روزانه یا یک روز ...

جهت پیاده‌کردن قانون توزیع عادلانه آب و جلوگیری از هدررفتن آن نیاز مبرم به تعیین میزان آب مصرفی نباتات مختلف دارد. به همین منظور آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 5 تکرار و 4 تیمار آبی 14، 28، 41 و 55 میلیمتر تبخیر از طشتک کلاس A اجرا گردید. فرمول کود مصرفی N180P120K90 بوده و آبیاری اول بصورت یکنواخت تا عمق 80 سانتیمتری انجام و بقیه آبیاری از فرمول xBdxD (درصد رطوبت (FC (100=I محاسبه و انجام گردید. در سال زراعی 1374 تیمار I2 با 11 بار آبیاری و 5103/6 مترمکعب در هکتار ...

تخمین تابع تقاضای آب این امکان را فراهم می سازد تا با ذخایر آب بتوان به بهترین شکل نیازمندیهای آب مصرفی شهروندان را با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تأثیرگذار نظیر جمعیت، درآمد، قیمت آب یا هر متغیر دیگری پاسخ داد. هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای آب مصرفی شهر زاهدان و شناخت عوامل موثر بر تقاضای آب و تعیین حداقل آب مورد نیاز برای معیشت می‌باشد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که آب یک کالای ضروری و مکمل می‌باشد و تقاضای آن تحت تأثیر قیمت آب، درآمد، درجه حرارت و قیمت سای ...

برای تعیین آب مصرفی پتانسیل پنبه از یک دستگاه لایسیمتر زهکش‌دار بدون سطح ایستابی ثابت با ابعاد 2ˆ140+150 ×2 +60ˆ1 متر استفاده میشود. عملیات آبیاری جهت حفظ رطوبت خاک درحد سهل الوصول انجام می‌گیرد و با اندازه‌گیری میزان بارندگی و آب داده شده و زه آب خروجی مقدار آب مصرفی پتانسیل پنبه محاسبه می‌گردد. ...

بمنظور اندازه‌گیری آب مصرفی پتانسیل گندم از یک لایسیمتر به ابعاد 90×150×150 سانتیمتری با رعایت شیب کف کانال در محل نصب و از خاک منطقه که با رعایت ترتیب لایه‌ها پر شده استفاده می‌گردد. نحوه آبیاری طوری است که ضمن اینکه حدود 10 درصد آب زهکشی موجود باشد رطوبت خاک درون لایسیمتر درحد ظرفیت زراعی نگهداری شود ، میزان آب آبیاری و آب زهکشی در دوره‌های ده روزه اندازه‌گیری می‌شود و میزان تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه فوق در آخر فصل از فرمول زیر محاسبه می‌گردد: ET=I+P-D+e ET=تبخیر و تعرق پتا ...

برای برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح آبیاری در مزارع آگاهی از میزان آب مصرفی نباتات جهت پیاده‌کردن قانون توزیع عادلانه آب و صرفه‌جوئی در مصرف آب ضروری می‌باشد. به همین منظور آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 5 تکرار و 4 تیمار آبی 30، 55، 80 و 110 میلیمتر تبخیر از طشتک کلاس A اجرا گردید. آبیاری اول به صورت یکنواخت تا عمق 80 سانتیمتری انجام و بقیه آبیاری‌ها از طریق فرمول xBdxD (درصد رطوبت (FC / 100=I محاسبه و انجام گردید. دور آبیاری با استفاده از تبخیر از طشتک کلاس A تعیین گ ...

برای اندازه‌گیری آب مصرفی بهینه ذرت از یک دستگاه لایسیمتری زهکشدار بدون سطح ایستابی استفاده می‌شود. با کشت ذرت در لایسیمتر و محدوده آن، عملیات آبیاری (اگر باران نباشد) در طول فصل زراعی جهت حفظ رطوبت در حد رطوبت سهل‌الوصول انجام می‌گیرد. با اندازه‌گیری میزان آب داده شده، زه‌آب و باران، مقدار آب مصرفی ذرت محاسبه می‌گردد. در سال 1376 نتایج نشان داد که تفاضل میزان زه‌آب و آب آبیاری در مدت 4 ماه از ابتدای تیرماه تا ابتدای آبان ماه 3821 مترمکعب در هکتار است و میزان محصول داخل جعبه ...

برای اندازه‌گیری آب مصرفی بهینه سویا از یک دستگاه لایسیمتر زهکش‌دار بدون سطح ایستابی ثابت استفاده می‌شود. با کشت سویا در لایسیمتر و محدوده آن عملیات آبیاری (اگر باران نباشد) در طول فصل زراعی جهت حفظ رطوبت در حد سهل‌الوصول انجام می‌گیرد. با اندازه‌گیری میزان آب داده شده، زه‌آب و باران، مقدار آب مصرفی بهینه سویا محاسبه می‌گردد. نتایج حاصله با تبخیر و تعرق پتانیل محاسبه شده با فرمولهای تجربی مقایسه می‌شود. در سال 1376 نتایج بشرح زیر بوده است : تفاضل میزان زه‌آب و آب آبیاری در مد ...