عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 229

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خصوصیات زیست محیطی کره خاکی شده است از سوی دیگر فعالیت های بسیار متمرکز صنعتی و کشاورزی اثرات سویی بر خصوصیات زیست محیطی آب و کیفیت آن، بعنوان یکی از مهمترین منابع در دسترس ، نهاده است. متاسفانه بدلیل ناچیز بودن مطالعات و تحقیقات بنیادی و فراگیر در زمینه آلودگی های زیست محیزسی در کشور، سهم هر کدام از بخشهای صنعت و کشاورزی در آلودگی منابع طبیعی کشور و از جمله خاک مشخص نمی باشد. هدف از این تحقیق بررسی میزان و ریسک آلودگی منابع اب زیرزمینی دشت شهرکرد واقع در استان چهار محال و بخ ...

-1تهیه نقشه زمین شناسی (تکنونیک لیتولوژی )اشل -2 150000تعیین موقعیت چشمه ها برروی نقشه های زمین شناسی -3تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیائی آب چشمه هابطورسیستماتیک -4اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیائی طبقات -5تعیین شرایط اقلیمی با توجه بامارهای موجود(ریزشهای جوی حرارت تبخیر تبخیر و تعرق-7)اندازه گیری سیستماتیک دبی چشمه ها بطور روزانه -7ردیابی جریان آبهای نفوذی در محیطهای آهکی بکمک ترکیبات شیمیایی نظیر فلورسئین در صورت امکان عناصر رادیواکتنیو در طی طرح جداگانه -8ایجاد ارتباط بین ...

حوضه میان آب از نظر هیدرولوژی دارای سفره یا سفره‌هایی که آبدار می‌باشد که از دیدگاه زمین‌شناسی مخزنی محتوی آب از رسوب تشکیل شده است . در قسمت بالادست حوضه آب زیرزمینی دارای کیفیت خوبی می‌باشد و علیرغم تقریبا هموژن بودن نوع رسوبات در قسمت پایین‌دست حوضه آب زیرزمینی از کیفیت خوبی برخوردار نمی‌باشد. در این طرح سعی خواهد شد که توسط روشهای علمی پی به وجود منشاء شوری آبهای زیرزمینی برد و در صورت امکان اقداماتی که بدان وسیله امکان بهبود کیفیت آب زیرزمینی مقدور باشد، پیشنهاد می‌گردد. ...

دریکهزارهکتاراراضی ماندابی وشورزرین آباد 40 نقطه مطالعاتی برروی شبکه 500x 500 متری انتخاب و در آنها لایه بندی خاک مشخص و از افقهای موجود نمونه خاک جهت تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیائی تهیه می گردد.سپس ازطریق قرائت نوسانات ماهیانه آب شورزیر زمینی ارتباط بین بالا وپائین رفتن سطح آب وتمرکز املاح در نیمرخ خاک بررسی می شود. با تجزیه و تحلیل ارقام بدست آمده در طول یک سیکل هیدرولوژیک ،جهت حرکت و میزان نوسانات سطح آب وارتباط آن باروند شورگرائی خاک مشخص وبراین اساس نیاز به زهکشی وحدپائین ا ...

رودخانه یک مولفه‌شکلی پویا در بین عوارض جغرافیایی به‌شمار می‌رود، بنابراین به‌طور پیوسته‌ای مکان، شکل و سایر خصوصیات خود را برحسب زمان تغییر می‌دهد. معمولا یکپارچگی موجودیت سواحل خاکی تثبیت نشده توسط عواملی تهدید می‌شود. به همین دلیل باید زمینه اساسی تئوریک برای بررسی اهمیت این عوامل در انتخاب و طراحی سیستم‌های ساماندهی ارایه گردد. حفاظت و تثبیت رودخانه مجموعه عملیاتی است که با کاربرد روش‌های ساختمانی، طبیعی و یا تلفیقی از این روش‌ها، دیواره‌ها و سواحل رودخانه را در وضعیت موج ...

افزایش سالانه بهره‌برداری که ناشی از رشد بی‌رویه جمعیت مناطق شهری و روستایی است از یک طرف و کاهش میزان نزولات جوی در سال‌های اخیر از طرف دیگر، منجر به پایین رتن سطح آب زیرزمینی در آبخوان‌ها شده و لزوم مطالعات دقیق‌تری را از آب زیرزمینی جهت برنامه‌های آتی ایجاب کرده است . افت سطح آب زیرزمینی نه تنها عواقب کمی بلکه عوارض کیفی را نیز به دنبال دارد و در صورت عدم توجه به آن خسارات سنگینی را به دنبال خواهد داشت . اگر چه با محاسبه یک بیلان ساده آب زیرزمینی می‌توان به نتایج قابل قبول ...

حفاظت پایین دست‌سازهای آبی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا در اثر جریان آب ، حفره آب شستگی در پایین دست تشکیل می‌شود و در نتیجه آن جریان زیر سازه‌ای افزایش می‌یابد که همه موارد ذکر شده سبب تهدید پایداری سازه می‌گردد. این امر در اکثر سازه‌هایی که در بسترهای آبرفتی احداث شده مشاهده می‌شود، اما تاکنون به دلیل عدم مطالعه مدل‌های آزمایشگاهی این سازه‌ها سبب شده که حفاظت چنین سازه‌هایی در کشور بندرت انجام شود. روش‌های آزمایشاهی مبتنی بر مشاهده و انجام آزمایش در طبیعت بر روی مدل‌های ...

دانشگاه تبریز به عنوان یگانه مرجع علمی پژوهشی رسالت خطیری در مورد تحقیقات در رشته های مختلف و از آن جمله مطالعات زمین شناسی و هیدروی ژئولوژیکی منطقه آذربایجان را به عهده دارد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع اجرای طرح فوق را پیشنهاد مینماید.مطمئنا نتایج بدست آمده از هر دو نظر فوق بسیار جالب و حائز اهمیت خواهد بود. ...

ایران کشوری است که بر روی کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین واقع شده است. عامل ارتفاع سبب تشکیل کانون های آبگیر و تعدیل اثرات خشکی در امتداد دو رشته کوه بزرگ البرز و زاگرس و رشته کوههای منفرد داخلی شده است. حوضه های آبریز به عنوان مهمترین منبع تامین کننده آب کشاورزی، آشامیدنی و تامین نیروی برق -آبی نیازمند برنامه ریزی مناسب در زمینه مدیریت منابع آب می باشد. رودخانه ها به عنوان زهکش اصلی حوضه های آبریز از نظر کانون های تغذیه و ویژگی های مسیر جریان در یک دسته بندی کلی به دو نوع ...