عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 125

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تاثیر کاربرد آبهای شور بر عملکرد گندم، طرحی شامل دو فاکتور کیفیت آب و دور آبیاری ارایه گردید تا تاثیر توان شوری و دور آبیاری بر عملکرد این گیاه معلوم گردد . کیفیت آب شامل آب آبیاری با شوری (به صورت هدایت الکتریکی 1 ، 4 و 7 دسی زیمنس بر متر) و دو دور آبیاری (5و7 روز)در سه تکرار بصورت آزمایش بلوکهای کامل تصادفی در 18 لایسیمتر پیاده گردید . نتایج سه ساله طرح نشان داد میزان عملکرد گندم با افزایش شوری آب آبیاری کاهش می یابد . بطوریکه اختلاف عملکرد آن در تیمارهای شور ...

نتیجه: در این تحقیق مقدار آب آبیاری با تبخیر از تشتک کلاس A و دور آبیاری در روش قطره‌ای یک روز در میان و سطحی هفته‌ای یک‌بار تعیین گردید. در سال 76 نتایج نشان می دهد که بین روشهای آبیاری و اعماق آب آبیاری مختلف اختلاف معنی‌داری از لحاظ آماری وجود ندارد: همین اثرات متقابل روشهای آبیاری و اعماق آبیاری نیز از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری را نشان نمی‌دهد. اما بالاترین عملکرد مربوط به تیمار 75 درصد با روش سطحی معادل 104/4 تن در هکتار می‌باشد. ...

نتیجه: در این بررسی مقدار آب آبیاری با تبخیر تشتک کلاس A و دور آبیاری در روش قطره‌ای یک روز در میان و سطحی هفته‌ای یکبار تعیین گردید. در سال 76 نتایج نشان می‌دهد که بین تیمارهای مختلف از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری وجود ندارد ولی روش آبیاری قطره‌ای دارای متوسط عملکرد بالاتری نسبت به آبیاری سطحی است و تیمار 75 درصد نیز عملکرد بالاتری را نسبت به 100 درصد نشان می‌دهد. ...

نتیجه : در این طرح مقدار آب مورد نیاز و دور مناسب آبیاری کلزا در منطقه کبوتر آباد اصفهان بررسی گردید . تیمارهای مورد بررسی شامل چهار دور آبیاری پس از 50، 75، 100 و 125 میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک کلاس ‏‎A‎‏ بود . عمق آب آبیاری بر اساس رطوبت خاک در زمان آبیاری به نحوی محاسبه می گردید که رطوبت خاک در عمق ریشه به حد ظرفیت مزرعه برسد . نتایج آزمایش نشان داد تیمار ‏‎E50‎‏ و تیمار ‏‎E75‎‏ دارای بیشترین عملکرد بوده و از نظر آماری در یک گروه قرار دارند و دو تیمار ‏‎E100‎‏ و ‏‎E125‎‏ ...

چهار نوع کیفیت آب آبیاری (2 ، 3 ، 4 و 5 دسی سیمنس بر متر) در چهار تکرار همراه با کشت گیاه یونجه به روش آبیاری بارانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . تاثیر این کیفیتهای مختلف آب بر روی گیاه (تاثیرات ظاهری از قبیل سوختگی) و کاهش عملکرد محصول یونجه و مناسب کیفیتهای مختلف آب آبیاری با روش آبیاری بارانی در منطقه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ...

آزمایش به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و به مدت 4 سال بر روی درخت خرمایی رقم کبکاب به روش قطره‌ای اجراء می‌گردد. در این طرح تیمارهای آبیاری، شامل (40% آب آبیاری، 60% آب آبیاری، 80% آب آبیاری و 100% آب آبیاری) می‌باشد. آب آبیاری با استفاده از روش تشت تبخیر و رابطه زیر بدست می‌آید: که در آن ‌‌kc ضریب گیاهی، kp : ضریب تشت، CPE تبخیر تجمعی از تشت، Ps درصد پوشش گیاهی. ER، بارندگی موثر و LR ضریب آبشوئی می‌باشد. ...

آزمایش با شش تیمار آبیاری شامل قطع آب در یکی از مراحل رشد نبات بصورت بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار باجراء گذاشته شد، در پائیز پس از کشت کلیه، تیمارها بطور یکنواخت آبیاری گردید، پس از یک هفته تیمارها بطور یکسان مصرف و در طی آبان، آذر، دی و بهمن ماه بطور مستمر کنترل گردیده است ، اواسط بهمن سال 1373 بطور غیر مترقبه 80 درصد محصول توسط کلاغها از بین رفته بود. با صلاحدید ریاست محترم مرکز از آنجائیکه ادامه طرح، استنتاج آماری صحیحی بدست نمی‌داد، متوقف گردیده و به سال بعد موکول شد ...

در این آزمایش اثر دو فاکتور شوری آب آبیاری (شاهد، 6000، 8000 و 10000 دسی زیمنس بر متر) مصرف سولفات روی به صورت محلول پاشی (شاهد، 5/2 در هزار و 5 در هزار) به صورت اسپیلت بلوک انجام شد. در سال 79 تاثیر شوری آب آبیاری و مصرف سولفات روی بر عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار بوده و موید این مطلب است که مصرف روی تاثیر سو شوری را کاهش داده است. ...

تهیه مدلی برای اثرات تنش های آبی و شوری آب آبیاری بر عملکرد محصولات زراعی ارزیابی مدل تهیه شده برای گیاهان گندم زمستانه، چغندرقند در شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک شرح کارهای انجام شده و نتایج حاصله: داده های لازم از گزارش های پژوهشی مراکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری گردید که در آنها اثر شوری آب آبیاری بر محصولات گندم و چغندرقند مطالعه شده است. ...