عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شوری منابع آب و خاک یکی از مهمترین مسائلی است که علاوه بر کاهش محصولات کشاورزی به‌تدریج سطح زیر کشت را کاهش می‌دهد. یکی از روش‌‌های موثر برای کاهش شوری خاک، اعمال آبشویی همراه با مدیریت صحیح آبیاری است. برای تعیین اثر شوری آب آبیاری، مدیریت کاربرد آب و آبشویی بر عملکرد گلرنگ و تغییر در خصوصیات شیمیایی خاک، آزمایشی در منطقه رودشت اصفهان شامل سه تیمار شوری آب آبیاری 3/35، 8/77 و 11/21 دسی‌‌زیمنس بر متر با دو تیمار مدیریت اعمال آب آبیاری شامل آبیاری با کیفیت آب‌های فوق الذکر در ...

به منظور شبیه سازی اثر مقادیر آب و نیتروژن بر حرکت نیترات در خاک و عملکرد ذرت دانه ای در دو روش خاک ورزی، این پژوهش در سال های 1388 و 1389 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول در دو آزمایش مستقل، روش بی خاک ورزی و کاشت مستقیم ذرت در بقایای گندم (NT) و روش خاک ورزی مرسوم منطقه (CT) بصورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. سه مقدار آب آبیاری 50 ، 75 و 100 درصد نیاز آبی خالص گیاه ( I50 ، I75 و I100) به عنوان کرت اصلی و سه سطح نیتروژن 1 ...

در مناطق خشک و نیمه‌خشک استفاده بی‌رویه از کودهای نیتروژن، آبیاری بیش از حد و راندمان پایین آبیاری عوامل اصلی افزایش غلظت نیترات در آب‌های زیرزمینی می-باشند. بنابراین مدیریت مناسب آب و عناصر غذایی برای کاهش آلودگی آب‌های زیرزمینی و افزایش بازده مصرف عناصر غذایی و تولید در نواحی فاریاب ضروری است. کود-آبیاری قطره‌ای یک روش موثر جهت افزایش بازده عناصر غذایی و کاهش آلودگی آب‌های زیرزمینی است. طراحی مناسب سیستم کود-آبیاری قطره‌ای نیازمند جزئیاتی راجع به توزیع آب و عناصر غذایی در ن ...

پتاسیم محلول خاک قابل دسترس‎ترین نوع پتاسیم و حائز اهمیت در تولید محصولات می‎باشد. شوری خاک و استفاده از آب‌هایی با کیفیت پایین، از عوامل موثر بر آبشویی و هدررفت عناصر غذایی به ویژه پتاسیم در خاک است، که به تبع آن کاهش حاصلخیزی خاک و همچنین آلودگی محیط زیست را در پی دارد. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی میزان آبشویی پتاسیم، تحت تأثیر برخی نمک‌ها، حجم آبشویی و محلول آبشویی و نیز توزیع عمقی کاتیون‌های محلول و تبادلی در خاک می‌پردازد. آزمایش‌ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً ...

شوری منابع آب و خاک یکی از مهمترین مسائلی است که علاوه بر کاهش محصولات کشاورزی بتدریج سطح زیر کشت را کاهش می‌دهد. یکی از مشکلات عمده در رابطه با آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک، تجمع املاح در نیمرخ خاک می باشد. آب آبیاری حتی اگر از بهترین نوع باشد، مقداری املاح محلول را به خاک منتقل کرده و در اکثر موارد باعث افزایش غلظت نمک در خاک می‌گردد. با توجه به محدودیت منابع آب برای کشاورزی استفاده از آبهای با کیفیت نامناسب روز به روز در حال افزایش است. یکی از روش‌های موثر برای کاهش اثرا ...

با افزايش جمعيت جهان و نياز به تأمين غذا، كشاورزان به استفاده از انواع كودهاي شيميايي و آلي روي آورده اند.كاربرد بي‌رويه اين نهاده‌ها بدون در نظر گرفتن اثرات جانبي آن، مشكلات فراواني از نظر زيست محيطي و به خطر انداختن سلامتي انسان ها را به همراه مي‌آورد. مقدار بهینه آب و نیتروژن برای مدیریت عملکرد محصول در نواحی خشک و نیمه خشک اهمیت به سزایی دارد، زیرا مصرف آب زیاد، باعث شستشوی نیتروژن به ناحیه زیر ریشه می‌شود که از لحاظ اقتصادی به کشاورز زیان وارد می‌گردد. از سوی دیگر آلودگي ...

مدیریت بهینه خاک های شور و سدیمی، اهمیت فراوانی در حفاظت درست از منابع آب و خاک دارد. تجمع نمک های محلول در ناحیه رشد ریشه از بزرگترین مشکلات خاک های مناطق خشک و نیمه خشک است. برای غلبه بر این مشکل، آبشویی نمک های محلول از این خاک ها ضروری است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کیفیت آب آبشویی و روش های آبشویی بر میزان مصرف آب و زمان آبشویی انجام گرفته است. در این مطالعه خاک اراضی کشت و صنعت نیشکر واحد سلمان فارسی به صورت ستون‌های خاک دست خورده به قطر 5/7 سانتی متر و ارتفاع خاک 60 ...

تحقیق حاضر در دومرحله انجام پذیرفت، در مرحله اول هدف تعیین کارایی گیاه‌پالایی گونه P.divisum و P.distans در خاک‌های آلوده به کادمیوم و سرب در حضور مواد بهساز EDTA و DTPA بود و در مرحله دوم نحوه کاهش ریسک آبشویی فلزات مذکور به آب‌های زیرزمینی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌های خاک از مراتع شهرستان فراشبند واقع در جنوب غرب استان فارس از عمق 15-0 سانتی-متری به‌صورت تصادفی جمع‌آوری شد. به‌منظور آلوده کردن خاک به کادمیوم از نمک CaCl2 به‌میزان 15/7 میلی‌گرم در کیلوگرم و سرب از نمک Pb ...

فعالیت های کشاورزی از پر اهمیت ترین منابع بشری آلودگی نیترات در آب های زیر زمینی هستند و آب شویی نیترات از این سیستم ها اثر مستقیمی بر کیفیت آب زیر زمینی دارد. در طول دهة اخیر اهمیت آلودگی آب های زیر زمینی به دلیل افراط در مصرف کود های ازته در مناطق با کشاورزی متمرکز، افزایش یافته است. باید توجه داشت که افزایش عملکرد نباید به تخریب محیط زیست منجر گردد. بالا بردن تولید در واحد سطح و بهبود کمی و کیفی عملکرد محصولات نیاز به توجه خاصی دارد. تبدیل سیستم های آبیاری از روش های رایج ...