عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور و منطقه بوده و در سراسر دنیا از کرانه‌های قطبی تا حوالی استوا کشت می‌شود. سطح زیر کشت سالیانه گندم در منطقه گرگان و گنبد بیش از 250 هزار هکتار بوده که از این مقدار فقط 74 هزار هکتار بصورت آبی کشت شده و بقیه به علت کمبود آب بصورت دیم می‌باشد شیوه‌های آبیاری گندم بعنوان آبیاری تکمیلی در مناطقی که آبیاری صورت می‌گیرد بسیار ابتدایی و سنتی بوده و از هیچگونه اصول صحیح و علمی پیروی نمی‌کند که نتیجه آن هدر دادن مقادیر زیاد آب ، فرسایش خاک و شستشوی م ...

به منظور مقایسه روش ها و رژیم های مختلف آبیاری جویچه ای یک در میان و کرتی و تاثیر آن بر روند تجمع ماده خشک سورگوم دانه ای (رقم پیام)در مراحل مختلف رشد،این پژوهش به صورت آزمایش کرتهای یک بار خرده شده (اسپیلیت پلات)بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و در سال زارعی 86-85 در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک انجام گردید.تیمارهای اصلی ،شامل رژیم های آبیاری (آبیاری بعد از 80، 130، 180 میلیمتر تبخیر تجمعی از طشتک کلاس A )و تیمارهای فرعی شامل روش های آبیاری آبیاری کامل جویچه ها،آب ...

دراین آزمایش دومتد مختلف آبیاری (نشتی وکرتی ) دردوکرت بزرگ وبااستفاده ازآزمون (t) ازطریق نمونه برداری از کرتها موردمقایسه قرارمیگیرند. ...
  
چکیده ندارد.
 
در این پایان‌نامه استراتژی و روشهای افزایش بهره‌وری در تولید محصول خرما تشریح گردیده همچنین اطلاعات مربوط به تولید، روشهای کاشت، داشت، برداشت، تجارت، صادرات، واردات و آفات و امراض مهم و شایع در ایران آورده شده است. بطورکلی دو روش برای ازدیاد میزان تولید محصولات کشاورزی وجود دارد که عبارتست از روشهای به نژادی و روشهای به‌زراعی که از هر دو روش در این پایان‌نامه استفاده شده است. برای تعیین بهترین نوع خرما از لحاظ میزان تولید و همچنین میزان تأثیر انواع کودهای شیمیایی بر روی بهره‌ ...