عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 554

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت پایدار منابع آب، به صورت فزاینده‌ای در نواحی که منابع آب در حال محدود شدن می‌باشد و یا سوء مدیریت منجر به وضعیت کسری آب و یا بدتر کردن کیفیت آب می‌شود، الزامی است. بخش عمده حجم آب مصرفی ایران به بخش کشاورزی اختصاص دارد که با توجه به کاهش منابع آب شیرین و قرار گرفتن ایران در محدوده‌ کشورهای در حال بحران آبی، کنترل و بهینه سازی مصرف آب به منظور حل این بحران الزامی است. استفاده از آب‌های نامتعارف یکی از راه‌کارهای تاثیر گذار برای حل این مهم است. هدف از انجام این پژوهش، بر ...

بهبود مدیریت آبیاری و افزایش سودمندی آب از طریق ارزیابی شاخص های مصرف آب و برطرف نمودن نقاط ضعف مدیریت آبیاری امکان پذیر است. در پژوهش حاضر مدیریت آبیاری و سودمندی آب در شبکه آبیاری سمت راست آبشار با استفاده از اطلاعات ماهواره ای اندازه گیری های مزرعه ای و مدل شبیه سازی swap ارزیابی گردید. بدین منظور میزان تقاضای آب از طریق برآورد نیاز آبی ده روزه محصولات موجود در شبکه به روش پنمن مانتیث و بهره گیری ازنرم افزار Cropwal در طی دهه 1370 تعیین و شاخص های عرضه نسبی آب آبیاری سودمن ...

با توجه به مشکلات موجود در زمینه کمبود آب ، در زمینه آبیاری کوزه‌ای به عنوان روشی با راندمان بالا و بررسی مشکلات آن و تلاش در جهت بهبود این سیستم می‌تواند مفید واقع شود. لذا شناخت عوامل موثر در میزان رطوبت خاک اطراف کوزه به منظور فراهم کردن آب کافی در محدوده دیشه و ایجاد محیط مناسب رطوبتی برای گیاه به بهبود کارائی سیستم کمک می‌کند. بدینن ترتیب تحقیق حاضر اهداف زیر را دنبال کرده است : -1تعیین میزان رطوبت خاک تحت رژیم آبیاری کوزه‌ای و مقایسه آن با روشهای شیاری و قطره‌ای ثقلی و ...

اجرای موفق سیستم‌های آبیاری در یک منطقه تابع عواملی از قبیل شرایط اقلیمی، کیفیت آب، وضعیت توپوگرافی، مشخصات خاک، نوع محصول و عوامل اقتصادی- اجتماعی می باشد. منظور از پتانسیل یابی برای اجرای سیستم آبیاری ، انجام بررسی های لازم در ارتباط با وضعیت عوامل فوق می باشد. در این روش میزان تأثیر عوامل مختلف با استفاده از ارقام صحیح امتیازگذاری می شوند. به منظور تأثیر بیشتر عوامل مهم تر و یا جلوگیری از اثرگذاری یکسان عوامل با درجه اهمیت متفاوت، ضریبی به عنوان وزن هر عامل، لحاظ گردیده اس ...

در ایران به دلیل حاکم بودن اقلیم خشک و نیمه خشک و فشارهای شدید وارد شده به منابع آب تجدیدپذیر در نتیجه وقوع خشکسالیهای چند ساله اخیر، رشد روزافزون جمعیت، توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن ، استفاده بهینه از تمام منابع آبی در دسترس از جمله پساب های شهری و خانگی به عنوان یکی از انواع آب های نامتعارف شدیدا مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که پساب فاضلاب جز منابع نامتعارف آب محسوب می شود، کاربرد آن در کشاورزی نیازمند مدیریت خاصی است که ضمن بهره گیری مطلوب از آن، مخاطرات زیست محیطی و ...

یکی از پارامترهای مهم در طراحی و ارزیابی آبیاری نواری و کرتی نفوذ آب به خاک است . در این تحقیق به منظور مطالعه، ارزیابی و مقایسه نفوذپذیری آب در خاک به روش استوانه دوگانه و پیشروی آب در نوار، زمین آزمایشی در اراضی دانشکده کشاورزی اهواز به منظور کشت ماش انتخاب گردید. برای دستیابی به اهداف مورد نظر آزمایشهای استوانه دوگانه در حالت شخم و آزمایشهای نوار در آبیاریهای مختلف با پوشش گیاهی صفر، 20، 40، 60، 80، 100 درصد انجام گردید. نتایج نشان می‌دهد که خصوصیات نفوذ آب ...

در تابستان سال 1376، اثرات تنش آبی بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد 3 رقم ماش (VC.1973A، پرتو و گوهر) در شش سطح آبیاری (I1 تا I6)، سه تکرار و دو نیمه آبیاری با سیستم آبیاری بارانی تک شاخه‌ای (Hanks, 1976) Line source در مزرعه تحقیقاتی مرکز اصلاح و تهیه نهال و بذر ورامین مورد ارزیابی قرار گرفت در این روش آبیاری، نحوه پاشش آبپاشها مثلثی بود. به طوری که هر چه فاصله از لوله آبرسان بیشتر شود، آب کمتری به زمین رسیده و تنش بیشتری به گیاه وارد می‌شود. در طی دوره رشد مقادیر عمق ...
نمایه ها:
ماش | 
سود | 

یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در طراحی فاصله و ظرفیت زهکشها ضریب زهکشی زیرزمینی است . ضریب زهکشی عبارتست از میزان شدت تخلیه زه‌آبها که باید در مدت زمان معینی از ناحیه ریشه گیاهان خارج شود. در این پژوهش ضریب زهکشی زیرزمینی (q mm/day) براساس دو روش -1 نیاز آبی گیامپر مصرف الگوی کشت -2 ترکیب کشت تعیین گردید. به منظور تعیین ضریب زهکشی در منطقه، نفوذ عمقی روزانه ناشی از آبیاری، بارندگی، نشت آب از شبکه کانالهای آبیاری، نشت آب از اراضی مجاور، زهکشی طبیعی یا خروجی ط ...

افزایش جمعیت و نیاز روز‌افزون به مواد غذایی از یک سو و محدودیت منابع آب موجود در کنار مصرف حدود 90 درصدی منابع آب در بخش کشاورزی از سوی دیگر، مدیریت شبکه‌های آبیاری در راستای توسعه پایدار را به چالش کشانیده است. در محافل تخصصی اخیر موضوع مدیریت بهینه شبکه‌های آبیاری مورد بحث بوده و همواره یر این نکته تأکید شده است که پایش و ارزیابی کلـید موفقیت در این امر است. از آنجا که در مدیریت بهـره‌برداری و نگهداری شبـکه‌های آبیاری و زهکشی اطلاعات متعددی مطرح می‌باشند که به اشکال مختلف ا ...