عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 72

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مقایسه دو روش آبیاری شیاری و قطره‌ای بر عملکرد و کیفیت هندوانه (رقم چارستونگری) آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (ایستگاه طرق) انجام شد. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تیمارها عبارت بودن از روش آبیاری (قطره‌ای و شیاری) که در سه سطح آب مورد نیاز (100، 75 و 50 درصد تبخیر از تشتک ) اعمال شدند، نتایج نشان داد کارآیی مصرف آب در روش قطره‌ای بطور متوسط سه برابر روش شیاری است . عملکرد کل و عملکرد قابل ارائه به بازار در رو ...

به منظور مقایسه دو روش آبیاری شیاری و قطره‌ای بر عملکرد و کیفیت هندوانه (رقم چارلستون‌گری) آزمایشی در شرایط مزرعه‌ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق در سال 1375 انجام شد. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از روش آبیاری (قطره‌ای و شیاری) که در سه سطح آب مورد نیاز گیاه (100 درصد، 75 درصد و 50 درصد) اعمال شدند. برای تعیین آب مورد نیاز گیاه از داده‌های تشتک تبخیر کلاس A استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد که کارآیی م ...

در این مطالعه حالت‌های مختلف آبنمود جریان ورودی به شیار، با تاکید بر آبیاری کابلی مورد بررسی قرار گرفت . برای دستیابی به اهداف مطالعه، با تدوین مدل رایانه‌ای، مخزنی طراحی شد تا آبنمودهای پنج‌گانه دبی ثابت ، دبی تقلیل یابنه، دبی کاهش تدریجی و دو حالت اصلاحی با خصوصیات جریان کاهش تدریجی را شبیه‌سازی نماید. آزمایش‌های برای حجم یکسان آب آبیاری، به سه تکرار برای هر یک از پنج تیمار مورد مطالعه، در دو مزرعه آزمایشی متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. برای هر یک از مزارع آزمایشی، ...

تایج آنالیز واریانس ساده سال 79 نشان داد که بین روشهای آبیاری مورد رد بررسی از نظر صفات اندازه گیری شده و عملکرد علوفه تر و خشک در چینهای مختلف و در مجموع چینها تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد و بیشترین عملکرد تر و خشک علوفه به تیمار نواری اختصاص دارد. ...

هرچند با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، شیوه‌های نوینی در آبیاری پا به عرصه گذاشته‌اند، با این وجود هنوز در بسیاری از کشورهای جهان، حتی کشورهای پیشرفته، آبیاری سطحی یکی از مهمترین روشهای آبیاری است که دانشمندان زیادی برای پیشرفت و توسعه آن قدم برداشته و روشهای جدیدی برای طراحی آن ابداع نموده‌اند. لذا، در این تحقیق سعی شده سازگاری سه روش مهم و معتبر آبیاری سطحی یعنی روشهای "فائو"، "اس .سی.اس " و "واکر-اسکوگربو" با شرایط مناطق تحت مطالعه بررسی شود، و در نهایت با مقایسه‌ای بین ...

در مناطق خشک و نیمه‌خشک ، تامین آب برای مصارف کشاورزی مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین است . کاهش تلفات و افزایش راندمان آبیاری یکی از گامهای اساسی در توسعه کشاورزی و افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک به حساب می‌آید. در این تحقیق سعی شده که نمونه‌هایی از میزان تلفات آب و بازده آبیاری در 15 مزرعه یکپارچه و 8 مزرعه پراکنده استان چهارمحال و بختیاری بررسی شود. گیاهان انتخاب شده چغندرقند و سیب‌زمینی بود که بیشتر از سایر زراعتها در منطقه کشت می‌شوند. خاک غالب منطقه سیلتی رس ، رس ، و سیلتی ...

در یک منطقه بسته به شرایط موجود معمولا روشهای مختلف آبیاری اجرا می شوند که هر روش مزایا و معایبی دارد و بایستی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و بهترین روش با توجه به شرایط آب و هوا ، خاک ، محصول ، توپوگرافی و غیره تعیین گردد . جهت ارزیابی یک پروژه به معیارهای ارزیابی نیاز است تا بتوان عملکرد آبیاری در مزرعه را با عدد و رقم بیان نمود و این معیارها ابزار مقایسه ای برای روشهای مختلف آبیاری است . با ارزیابی فنی دو روش آبیاری علاوه بر استفاده از نتایج آن جهت بالا بردن راندمان آبیا ...

آبیاری شیاری روش مرسوم آبیاری محصولات ردیفی در ایران است. به همین دلیل شناسایی روشهای مناسب طراحی آبیاری شیاری و معرفی آن به سازمانهای اجرائی و مراجع ذیصلاح از اولویتهای سازمان تحقیقات کشاورزی است. طرح جاری نیز در همین راستا و برای تعیین ابعاد مناسب قطعات زراعی ایستگاه تحقیقات کشاورزی تجرک همدان بعنوان یکی از بزرگترین ایستگاههای تحقیقاتی کشور در چارچوب پروژه تجهیز و نوسازی و ساماندهی ایستگاه تدوین شد ابعاد قطعی شاطوری تعیین شد تا امکان تغییر تدریجی آبیاری شیاری به آبیاری بارا ...

اثرآبیاری یک درمیان جوی پشته ای باآبیاری معمولی جوی پشته ای درتولید چغندرقند مورد مقایسه قرارگرفت باکاهش 40 درصد آب آبیاری بکار رفته ،محصول ریشه وکل قند تولیدی به ترتیب 13 ویک درصد کاهش یافته است نتایج حاصله درمساحت محدودی بدست آمده است لذا برای حصول نتیجه نهائی ازطرح ، بایستی آن را دراراضی بزرگ باطول شیار های بلند تکرارکرد. ...