عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 214

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آب یکی از محدود ترین نهاده های کشاورزی در ایران است. بنابراین افزایش بهره وری از این عامل، دارای اهمیت ویژه ای است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه کارایی اقتصادی روش های آبیاری سطحی و بارانی پرداخته است. داده های مورد نیاز با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب به دست آمد، که شامل 200 پرسشنامه برای سال زراعی 91-1390 گردید. کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها به دست آمد. نتایج نشان داد، میانگین کارایی فنی روش های آبیاری سطحی و بارانی در رو ...

در این طرح سیستم آبیاری قطره‌ای حاصله از نتایج تحقیقات خاک و آب با سیستم سطحی در یک باغ یک هکتاری مورد مقایسه قرار می‌گیرد. این طرح در یک شهرستان و در یک روستا به مورد اجرا گذاشته شده و سطح هر کدام نیم‌هکتار می‌باشد. در طول مدت داشت میزان آب مصرفی توسط دو سیستم آبیاری قطره‌ای و سطحی مورد مقایسه قرار می‌گیرد. مدت اجرای طرح چهار سال می‌باشد. در طول اجرا و داشت ، یادداشت‌برداریهای لازم به عمل خواهد آمد. ...

این آزمایش بمنظور مقایسه سه روش آبیاری سطحی-قطره‌ای و پاششی (میکروجت) با طرح بلوکهای کامل تصادفی به سه تکرار بر روی ژنوتیپهای جمع‌آوری شده گردو انجام گردید. که روش کار و نتایج مقدماتی آن بشرح زیر می‌باشد: -1براساس برنامه تدوینی در دو روش آبیاری تحت فشار به میزان حداکثر پتانسیل نیازی آبی آبیاری صورت میگرفت ولی در سیستم آبیاری سطحی بروش متداول و فقط اندازه‌گیری مقدار حجمی آب انجام شده است . -2در روشهای آبیاریهای تحت فشار مقدار 3500 مترمکعب در هکتار در سال تنظیم گردیده که بصورت ...

یکی از مشکلات عمده در کاشت پیاز مصرف شن است که سالیانه حدود 150-300 تن در هکتار جهت جلوگیری از سله بستن سطح خاک ، نگهداری رطوبت بیشتر در خاک و ... استفاده می‌گردد. جهت تاثیر آبیاری بارانی روی روشهای کاشت ارقام تجارتی پیاز و امکان حذف مصرف شن طرح حاضر در نظر گرفته شده است . برای اجرای این طرح دو روش آبیاری (سطحی و بارانی) سه تیپ پیاز (زودرس (روز کوتاه) رقم تگزاس اولی گرانو، نیمه زودرس (روز متوسط) رقم یلوسوئیت اسپانیش و دیررس (روز بلند) رقم درچه اصفهان)در چهار روش کاشت (دستپاش ...

در این طرح تحقیقاتی بازده کاربرد آب در روش‌های آبیاری سطحی تحت مدیریت زارعین در مناطق اصفهان، گلستان و خراسان تحت کشت محصولاتی نظیر گندم، جو، ذرت ، هویج و ... مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است . نتایج نشان می‌دهند که متوسط بازده کاربرد آب آبیاری در اکثر مزارع تحت مالعه نسبت به میانگین ارقام گزارش شده برای کشور (37 درصد) بیشتر بوده و مقادیر آن بسته به مدیریت زارع، روش آبیاری، نوع محصول و ... متغیر ست . از میان 21 مزرعه مورد مطالعه حداقل بازده کاربرد آب مربوط به مزارع گندم ک ...

این آزمایش از سال 74 لغایت 78 بر روی محصولات مختلف نظیر چغندرقند وگندم در شرایط کشت زارع اجرا گردید و در هر بار آبیاری راندمان آب درمزرعه اندازه گیری شد نتایج بدست آمده حاکی از راندمان پایین آبیاری سطحی در منطقه می باشد که دو عمل در این کاهش راندمان نقش دارد بافت غالب خاک منطقه سبک می باشد و عمده تلفات بدلیل نفوذ عمقی و خارج شدن سریع آب از دسترس ریشه است، البته این نوع پرت آب در آینده دور به آبیاری زیرزمینی می پیوندد و جز تلفات محسوب نمی شود. عامل دیگر عدم اطلاع زارعین از چگو ...

به منظور تعیین راندمان کاربرد در اراضی زارعین تحت مدیریتهای مختلف این طرح بمدت 4 سال انجام گردید. در سالجاری طرح بر روی مزرعه یونجه در روستای حسن کندی میاندوآب انجام گردید. در مجموع 8 نوبت آبیاری انجام گردید و راندمان کاربرد آب در مزرعه از 42 تا 67 درصد متغیر بوده است. گزارش نهایی طرح در حال تدوین می باشد. نتایج طرح در طول چهار سال نشان میدهد که راندمان کاربرد آب در مزرعه تحت شرایط زارعین بسیار متغیر بوده و بسته به بافت خاک، آماده سازی زمین، دبی در دسترس، آشنایی زارع به نحوه ...

این طرح از اواخر سال (اواخر سه ماهه سوم) به مجری مسئول فعلی (مشاور قبلی طرح) واگذار شد، بنابراین مجری فعلی در اعمال و یا عدم اعمال تیمارها دخالتی نداشته است . اما با اینحال محصول درختان تیمار جهت مقایسه‌های بعدی برداشت شد و کود زمستانه درختان نیز در اسفند ماه داده شد. دو نوبت آبیاری پس از برداشت محصول و یکنوبت پس از کودپاشی بصورت یکنواخت در همه تیمارها انجام شد. با توجه به آنچه گذشت محصول درختان تیمار قابل بررسی آماری نبود و طرح بصورت کامل از اول سال 78 اجرا و نتایج حاصله اعل ...

برای اجرای این طرح یک قطعه زمین یکنواخت انتخاب و پس‌ازگوده برداری وکاشت قلمه های اناربطور یکنواخت زمین مذکور بدوقسمت تقسیم و یک قسمت بصورت سطحی و بطریق جوی و حوضچه درخت ها آبیاری و درقسمت دیگر سیستم آبیاری قطره ای اجرا می گردد.بدیهی است توجه به راندمان های آبیاری روش آبیاری و مقادیر آب مصرفی در هر دو قسمت متفاوت ولی سایر عوامل ازقبیل طرز کاشت ، میزان کود و سایر عملیات داشت و غیره یکنواخت می باشد مقدار آب قسمت قطره ای براساس تبخیر از طشتک کلاس A روزانه آبیاری می شود. دور و مقد ...