عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 125

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح سه نوع سیستم آبیاری بارانی که در آبیاری تکمیلی زراعت دیم از آنها استفاده به عمل می‌آید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این سیستم از لحاظ قابلیت اجرایی، عملکرد محصول، هزینه اولیه و هزینه بهره‌برداری مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتا با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی تجزیه و تحلیل آماری خواهند شد. طرح مزبور برای سال اول در مراغه انجام گرفت و اندازه‌گیریهای لازم بعمل آمد تیمارها عبارتند از: شاهد (بدون استفاده از آبیاری تکمیلی)، یک مرحله آبیاری تکمیلی با استفاده از آبپاش ...

به منظور بررسی اثرات یکبار آبیاری تکمیلی بر روی ارقام جدید گندم دیم، با هدف بهبود و تثبیت عملکرد، این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و بصورت استریپ پلات با سه تیمار آبیاری تکمیلی (I0 = بدون آبیاری (دیم)، I1 = یکبار آبیاری به میزان 50 میلی متر در زمان کاشت، I2 = یکبار آبیاری به میزان 50 میلی متر در زمان گلدهی) روی پنج رقم گندم دیم (کراس سبلان = V1، کراس Anza = V2، آذر2 = V3، کراس Ogosta = V4، سبلان = V5) و در سه تکرار، در ایستگاههای مراغه، ارومیه و کرمانشاه و به مدت 2 ...

یکی از عوامل محدودکننده میزان عملکرد گندم دیم در خوزستان، کمی میزان نزولات آسمانی در مراحل انتهایی دوره رشد می‌باشد. علی‌رغم اینکه میزان بارندگی در فصل پائیز و زمستان تقریبا برای رشد گیاه مناسب است ولی کاهش شدیدی را در میزان عملکرد دانه سبب می گردد. بطوریکه طبق آمار منتشره در سال زراعی 72-73 میزان متوسط عملکرد گندم دیم در استان خوزستان در حدود 310 کیلوگرم شده است . نتایج تحقیقاتی نشان می‌دهد که آبیاری تکمیلی در انتهای دوره رشد گندم دیم و در مرحله‌ای که کمبود نزولات آسمانی در ...

آبیاری تکمیلی اراضی دیم در کشت‌های زمستانه، موجب بهبود و تثبیت بهره‌وری آب می‌گردد. در حوضه کرخه بهرهوری اراضی دیم پایین بوده و توسعه آبیاری تکمیلی برای ارتقاء بهره وری آب کشاورزی و تأمین معیشت پایدار بهره برداران توصیه شده است. اگرچه افزایش عملکرد با آبیاری تکمیلی در سطح مزرعه محرز می‌باشد ولی در زمینه پتانسیل یابی و اثرات توسعه آن در سطح حوضه، تحقیقات زیادی صورت نپذیرفته است. در این تحقیق، روش شناسائی اراضی بالفعل مناسب برای آبیاری تکمیلی و همچنین فرآیند برنامه رایانه‌ای بر ...

نتایج تجزیه آماری سال دوم اجرای طرح نشان می‌دهد، از نظر عملکرد دانه و درصد روغنی بین تیمارهای آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف رشد در سطح یک درصد معنی‌دار می‌باشد، بالاترین عملکرد دانه مربوط به تیمار (یکبار آبیاری تکمیلی در مراحل خاک و آب) گلدهی و پر شدن غلاف‌ها با متوسط 4083 کیلوگرم در هکتار و بالاترین درصد روغنی مربوط به تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله خاک و آب با متوسط 05/48 درصد بدست آمد. ...

باتوجه به اهمیت دیمکاری در سطح مملکت و همچنین سطح زیر کشت اراضی دیم در استان که حدود 50000 هکتار تخمین زده است و و آزمایشاتی که بر روی آبیاری تکمیلی گندم دیم در این استان بعمل آمده و مشخص شده است که یک نوبت آبیاری در مرحله خوشضه و دو نوبت آبیاری در مرحله (خوشه + دانه) بهترین و بیشترین محصول عاید گردیده است ، بدین منظور طرحی با مراحل مختلف آبیاری و میزانهای مختلف کودی و مقادیر مختلف بذر بصورت طرحهای دوبار خرد شده تهیه و از پائیز 1370 در ایستگاه تحقیقاتی چهار تخته شهر کرد به مر ...

رودخانه ششپیر در دو ماهه فروردین و اردیبهشت حدود 5-6 متر مکعب آب در ثانیه اضافی دارد که برای استفاده موثر از این آب ، طرح آبیاری تکمیلی برروی گندم دیم در چهار تیمار و سه تکرار با طرح بلوکهای کامل تصادفی در آن منطقه اجرا خواهد شد. تیمارها بنحوی انتخاب شده که در آینده بتوان با استفاده از آب مازاد رودخانه ، محصول بیشتری از گندم دیم برداشت نمود. ...

به منظور بررسی اثر یکبار آبیاری در عملکرد دانه و سایر صفات آفتابگردان، این طرح به اجرا درآمد. سه رقم مورد ارزیابی آرماویرسکی، چرنیانکا و As-503 میباشد. این آزمایش با سه تیمار بدون آبیاری (شاهد)، یکبار آبیاری در شروع گلدهی و یکبار در زمان پایان گلدهی و با طرح آماری فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. پس از برداشت محصول تجزیه‌های آماری بر مبنای موازین مربوطه بعمل آمد و نتایج حاصله به قرار زیر است : اثر آبیاری و رقم هر دو در سطح 1 درصد معنی‌دار شده‌اند ...

به منظور بررسی اثر یکبار آبیاری در عملکرد دانه و سایر صفات آفتابگردان ، این طرح به اجرا درآمد. سه رقم مورد ارزیابی آرماویرسکی ، چرنیانکا و ‏‎As-503‎‏ می باشد . این آزمایش با سه تیمار بدون آبیاری (شاهد)، یکبار آبیاری در شروع گلدهی و یکبار در زمان پایان گلدهی و با طرح آماری فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. پس از برداشت محصول تجزیه های آماری بر مبنای موازین مربوطه بعمل آمد و نتایج حاصله به قرار زیر است: اثر آبیاری و رقم هر دو در سطح 1% معنی دار شده ...