عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 207

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی اثرات آبیاری بارانی بر روی خواص کمی وکیفی یونجه رقم همدانی این طرح به صورت بلوکهای کامل تصادفی با 3 رفتار آبیاری و در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارتند از : آبیاری بارانی بعد از 75 ، 100 و 124 میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک کلاسA که قبل از هر آبیاری از دو عمق 30- 0 و 60- 30 سانتیمتر نمونه خاک تهیه و میزان رطوبت خاک تعیین می گردید و در هر آبیاری میزان رطوبت خاک در عمقهای فوق الذکر به ظرفیت زراعی می رسید. تجزیه آماری عملکرد محصول تیمارهای آزمایشی نشان دا ...

توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار به منظور افزایش بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی یکی از سیاستهای کشاورزی ایران در طول چند دهه گذشته بوده است. در این مدت عمدتا توجه روی توسعه کمی این سیستمها بوده است و دولت برای تشویق کشاورزان به تغییر سیستم آبیاری از سطحی به تحت فشار وام های بدون بازپرداخت و یا کم بهره در اختیار کشاورزان قرار داده است. در نتیجه در این مدت سیستمهای آبیاری تحت فشار زیادی در ایران و استان کرمانشاه اجرا شده است. توسعه این سیستمها زمانی پایدار خواهد بود که از نظرات ...

با توجه به خسارت قابل توجه سیاهک ناقص گندم در سال‌های اخیر و نیز شرایط مساعد این قارچ برای اپیدمی شدن که رطوبت یک از فاکتورهای آن می‌باشد این طرح به اجرا درآمده است . آبیاری بارانی باعث می‌گردد تا محیط رشد گندم مرطوب گردیده و شرایط توسعه بیماری سیاهک ناقص گندم را فراهم نماید. لذا تعیین بهترین متد آبیاری که بتواند رطوبت را به حداقل برساند بسیار موثر می‌باشد. در این طرح دو سیستم آبیاری سطحی و بارانی دو سطح آب و عدم قطع آب در مرحله گلدهی که حساسترین مرحله در توسعه و گسترش سیاهک ...

این طرح علی القاعده می بایست در تاریخ کشت مناسب منطقه خرداد ماه سال 1380 در ایستگاه شاوور وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی اهواز اجراء می گردید، اما بروز مشکلاتی در روند تهیه و نصب اتصالات سیستم آبیاری بارانی، منجر به کشت دیر هنگام این گیاه گردید (6 شهریور ماه 80). بدیهی است اجرای این طرح با تأخیری تا این حد (2 تا 3 ماه)، جنبه تحقیقی نداشته و تنها برای اجرای بدون عیب و نقص در سال 1381 بوده است. در اینجا به چند نکته که در مدت 75 روز آبیاری مزرعه جالب توجه بود اشاره می شود: 1- ان ...

بررسی پیامدهای نشر تکنولوژی آبیاری بارانی در جامعه روستائی و به خصوص تاثیر آن در افزایش نابرابری و فقر روستائی. ...
نمایه ها:
روستا | 
فقر | 

هر چند روش آبیاری سطحی قدیمی‌ترین روشهای آبیاری بوده و هم‌اکنون نیز دربسیاری از کشورهای جهان، حتی کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیردولی به دلیل تلفات چشمگیر در مسیر انتقال و هنگام توزیع در سطح مزرعه ودر نتیجه پایین بودن راندمان، در بسیاری از موارد روشهای دیگر آبیاری‌از اولویت برخوردار هستند.لذا توسعه روشهای آبیاری با پتانسیل راندمان‌بالا نظیر آبیاری تحت فشار مدنظر قرار می‌گیرد.یکی از مشکلات عمده دررابطه با آبیاری بارانی در مناطق بادخیز شدت باد است .در این مناطق‌ذرات ری ...
نمایه ها:
توزیع | 
آب | 
فاصله | 
آبپاش | 
باد | 
سرعت | 

روشهای آبیاری تحت فشار در جهت افزایش بازدهی مصرف آب در منطقه گرگان در حال گسترش است. کاربرد روشهای آبیاری بارانی به علت ایجاد هوای مرطوب در اطراف آسمانه گیاه در هنگام آبیاری و برخورد قطرات آب در اندامهای هوایی گیاه در میزان جمعیت آفات مکنده و عوامل بیماریزای قارچی پنبه تاثیرگذار است. برای بررسی این تاثیرات سه قطعه زمین مجزا در ایستگاه تحقیقات هاشم آباد برای سه تیمار آبیاری نشتی، بارانی- کلاسیک نیمه متحرک و آبفشان قرقره ای با کشت رقم ساحل در طی سالهای 76- 1375 در نظر گرفته شد. ...

یکی از چالشهای عمده در تامین مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، مسئله آب و مدیریت درست منابع آب است. در این میان اهمیت آب برای کشاورزی حیاتی تر از دیگر بخشهاست. از آنجا که کشور ما منطقه ای کم آب و کم باران به شمار می آید بنابر این باید از روشهایی برای آبیاری استفاده شود که با به کارگیری آنها بازدهی آب آبیاری افزایش یابد. با توجه به این مسئله و اهمیت روزافزون آب در کشاورزی ایران، در سالهای اخیر دولت سرمایه گذاریهای کلان و اعتبارات گسترده ای را در راستای گسترش فن آوریهای آب اندو ...

با توجه به کاهش منابع آبی و شور شدن آب، خاک و تأثیرآن بر گیاه به نظر می‌رسد با درک واکنش‌های فیزیولوژیک گیاهان تحت تنش شوری و انتخاب ارقام متحمل بتوان آسیب‌های ناشی از تنش شوری را کاهش داده و به بهبود عملکرد کمک کرد. مطالعه حاضر تأثیر سه روش آبیاری با آب شور برروی هیبرید ذرت 704 ارزیابی گردید. بدین منظور برخی پارامتر‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک هیبرید ذرت 704 در شرایط شوری آب آبیاری با هدایت الکتریکی معادل 9/2 (S1) به عنوان شاهد، 5/3 (S2)، 1/4 (S3)، 7/4 (S4) و 2/5 (S5) دسی زی ...