عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2319

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بهبود مدیریت آبیاری و افزایش سودمندی آب از طریق ارزیابی شاخص های مصرف آب و برطرف نمودن نقاط ضعف مدیریت آبیاری امکان پذیر است. در پژوهش حاضر مدیریت آبیاری و سودمندی آب در شبکه آبیاری سمت راست آبشار با استفاده از اطلاعات ماهواره ای اندازه گیری های مزرعه ای و مدل شبیه سازی swap ارزیابی گردید. بدین منظور میزان تقاضای آب از طریق برآورد نیاز آبی ده روزه محصولات موجود در شبکه به روش پنمن مانتیث و بهره گیری ازنرم افزار Cropwal در طی دهه 1370 تعیین و شاخص های عرضه نسبی آب آبیاری سودمن ...

این پژوهش به منظور تاثیر بهترین زمان قطع آخرین آبیاری و تاثیر آن روی کمیت و کیفیت چغندرقند با 5 تیمار قطع آبیاری از یک هفته صورت گرفت که نتایج این پژوهش بیانگر این قضیه می‌باشد که قطع آبیاری به مدت 3 یا 4 هفته نسبت به تاریخ برداشت در اواخر مهر ماه می‌تواند سبب بهبود کیفیت و افزایش درصد قند بدون کاهش در عملکرد ریشه گردد. در ضمن این قطع آبیاری علاوه بر تاثیرات مثبت آن کاهش 1 یا 2 دوره آبیاری را نیز به دنبال داشته است و از مصرف بی‌رویه آب کاسته می‌شود و مشکلات ناشی از صدمه به ری ...

به منظور تاثیر کم آبیاری روی عملکرد و صفات کمی و کیفی ارقام سیب‌زمینی رقم ورن و کوزیما آزمایشی با استفاده از طرح اسپلیت بلوک شامل درصدهای آب مورد نیاز (100 درصد و 75 درصد و 50 درصد) بعنوان کرت اصلی و ارقام بعنوان کرت فرعی در سه تکرار به اجرا درآمد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای کم آبیاری روی عملکرد محصول معنی‌دار بوده و تیمار تنش زارعین که بعدا" به طرح اضافه گردیده است قابل رقابت با تیمار آبیاری کامل می‌باشد ولی در تیمارهای کم آبیاری عملکرد محصول کاهش یافته و ...

9 تیمار مختلف دور و عمق آبیاری بر روی سه محصول سوژا،پنبه ،گندم ،در دور دوره سه ساله اجرا می گردد.نتیجه بررسی دور و عمق مناسب آبیاری انتخاب می شود. ...
نمایه ها:
سویا | 
پنبه | 
گندم | 

دورهای مختلف آبیاری در مورد تنباکوی شیرازی بکار برده می‌شود تا با مناسب‌ترین دور آبیاری بهترین محصول بدست آید. ...

در این تحقیق میزان آب توصیه شده گندم (براساس آزمایشات منطقه‌ای) در سه دبی متفاوت در طرح بلوکهای کامل تصادفی و در 3 تکرار اعمال می‌گردد. طول نوارها 100 متر خواهد بود. در هر آبیاری آب ورودی و خروجی با کمک وسایل مناسب اندازه‌گیری می‌شود. قبل از کاشت و بعد از برداشت رطوبت خاک در لایه‌های مختلف با کمک دستگاه نوترون پروپ اندازه‌گیری می‌شود. ارتباط راندمان آبیاری با عملکرد محصول اعم از کاه دانه پس از برداشت تعیین خواهد شد. ...

به منظور تعیین بهترین دور آبیاری گندم در جیرفت آزمایش با چهار تیمار در یک طرح بلوک کامل تصادفی به مرحله اجرا رسید مقادیر 120-100-70-40 میلی‌متر تبخیر از سطح طشتک کلاس A و هنگامی که کسر رطوبت از سطح طشتک به این مقادیر رسید آبیاری انجام گرفته و چون طرح سال اول آزمایش می‌باشد لذا نتایج در گزارشات بعدی آورده می‌شود. ...
نمایه ها:
جیرفت | 

بالاترین عملکرد از تیمار 771 (آبیاری براساس 40 میلیمتر تبخیر از سطح تشتک ) بمیزان 6/078 تن در هکتار با 12 مرتبه آبیاری و کمترین آن مربوط به تیمار W4 (120 میلیمتر تبخیر) بمیزان 4/66 تن در هکتار با چهار مرتبه آبیاری بوده است . ...

در این آزمایش تاثیر سه نوع ماده آلی شامل کلش گندم،کود دامی و تفاله زیتون در مقادیر 0 ، 20 و 40 تن در هکتار و همچنین سطوح مختلف آبیاری شامل 50، 75 و 100 درصد آب مورد نیاز گندم آبی به صورت فاکتوریل و در سه تکرار در قالب طرح کرتهای دوبار خرد شده اجرا گردید. در این طرح سطوح آبیاری در کرتهای اصلی، منابع کودی در کرتهای فرعی و مقادیر کود آلی در کرتهای فرعی در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده در سال اول نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی دار وجود داشته و حداکثر محصول از ت ...